Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ontwerp Antennebeleid

Nieuw beleid voor plaatsing antennes in Houten

Het college van b. en w. heeft ingestemd met het concept beleid voor de plaatsing van antenne-installaties.  Vanaf woensdag 13 juni 2012 ligt het ontwerp-antennebeleid ter inzage. De concept beleidsnotitie is een modernisering van de oude notitie uit 2000. 

Met het opstellen van dit beleid geeft de gemeente  richting providers en inwoners duidelijk aan, wanneer en op welke wijze de gemeente bereid is om mee te werken aan verzoeken om plaatsing van vergunningplichtige antenne-installaties lager dan 40 meter. Het nieuwe concept beleid wijkt op een aantal punten af van het bestaande GSM-beleid. Het college hanteert bij een aanvraag voor de plaatsing van een antenne het principe van: niet per definitie weigeren, maar er zorgvuldig mee omgaan. Het concept beleid bevat onder meer een aanpassing aan actuele wet- en regelgeving en geeft meer inzicht in eventuele gezondheidsrisico’s. Ook is het beleid eenduidig met meer duidelijkheid vooraf voor burgers en providers. Ook bevat het per gebiedsaanduiding stimulerend of restrictief beleid. Bij restrictief beleid wordt geen medewerking verleend aan de realisering van antenne-installaties in de aangegeven gebieden. Plaatsing van antenne-installaties zijn in principe uitgesloten in: natuurgebieden, ecologische verbindingszones, waardevolle (cultuur) landschappen,open landschappen, historische parken en tuinen, bij landgoederen en nabij monumenten. Daarnaast is in de beleidsnotitie beschreven op welke manier inwoners worden geïnformeerd en betrokken.

Toetsingskader en vergunning

Voor het plaatsen van een antenne-installatie is (bijna altijd) een omgevingsverguning nodig. Dit betekent dat de aanvraag aan het bestemmingsplan, het Bouwbesluit, de bouwverordening en eventueel aan de Monumentenwet getoetst moet worden. Indien de aanvraag niet past in het bestemmingsplan dan wordt getoetst op onderstaand toetsingskader:

  • er moet maximaal worden gestreefd naar site sharing (het delen van antenne-opstelpunten);
  • zo min mogelijk plaatsing van zendinstallaties op/bij woningen;
  • uitgaan van visueel meest gunstige locatie;
  • integratie in omgeving.

Publicatie en inspraak

Het ontwerp ligt vanaf 13 juni 2012 gedurende zes weken ter inzage bij de GemeenteIngang, balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving. Iedereen kan gedurende deze termijn een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA te Houten. Deze inspraakreacties zullen worden meegenomen bij de definitieve vaststelling van het beleid door het college.

Vragen

Voor vragen over de notitie antennebeleid kunt u contact opnemen met mw. S. van Muiswinkel van de afdeling Ruimtelijk Beleid via 030-6392 611

Print Icoon printen