Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Nota Gewasbescherming & Ruimtelijke Ordening

Op 2 juli 2015 heeft de gemeenteraad de Nota Gewasbescherming & Ruimtelijke Ordening vastgesteld. Hiermee heeft Houten een nieuw spuitzonebeleid.

Totstandkoming

Op 2 december 2014 heeft het college ingestemd met de ontwerpnota Gewasbescherming & Ruimtelijke Ordening. Deze ontwerpnota heeft van 18 december 2014 tot 12 februari 2015 ter inzage gelegen. In de afgelopen maanden heeft de Raad van State uitspraken gedaan in andere spuitzone-dossiers. Deze uitspraken en de inspraakreacties zijn verwerkt in een aantal scenario’s voor het vormgeven van het nieuwe spuitzone-beleid. De nota Gewasbescherming & Ruimtelijke Ordening is gebaseerd op het voorkeursscenario “aanlegvergunning”.

Waar gaat de nota over?

Het nieuwe beleid maakt een onderscheid tussen bestaande situaties en nieuwe situaties.

Alle bestaande boomgaarden worden automatisch positief bestemd. Dit betekent dat zij kunnen worden voortgezet. Dit betekent niet dat de gemeente niks doet voor bestaande situaties! Voor verbetering van bestaande situaties heeft de gemeente een convenant driftreductie met de fruitsector opgesteld. In dit convenant staan afspraken over het verminderen van spuitdrift en communicatie tussen telers en omwonenden.

Voor het aanplanten van nieuwe boomgaarden binnen 50 meter van een gevoelige functie is een aanlegvergunning nodig. De nota beschrijft de systematiek voor het locatiespecifiek onderbouwen van zo’n vergunningaanvraag. Deze systematiek is gebaseerd op het rapport driftblootstelling van de Wageningen Universiteit. Dezelfde systematiek geldt bij een bestemmingsplanwijziging voor een nieuwe gevoelige functie in het buitengebied.

Documenten

Een uitgebreidere samenvatting en de volledige nota vindt u rechts op deze pagina, onder Downloads. In ditzelfde menu zijn ook alle andere relevante documenten te vinden. Bijvoorbeeld het convenant, de notitie niet vergunde boomgaarden en de inspraakbundel met een antwoord van de gemeente op alle inspraakreacties.

Vragen

Heeft u vragen over de nota en bijbehorende documenten? Dan kunt u contact opnemen met mw. B. Tettelaar van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) 63 92 611.

Print Icoon printen