Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Besluit hogere waarde(n) Wet geluidhinder, Bestemmingsplan “Hofstad IVb”

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit hogere waarde Wet geluidhinder (Wgh) onveranderd vastgesteld. Dit besluit is volgende de Wet geluidhinder en heeft te maken met bestemmingsplan ‘Hofstad IVb’

Hiermee heeft het college hogere geluidswaarden vastgesteld voor:

Railverkeersgeluid

De geluidszone van de spoorlijn Utrecht – ’s-Hertogenbosch is in de buurt van het plangebied. Het plangebied ligt helemaal binnen deze geluidszone. Bij verschillende woningen gaat de geluidsbelasting voorbij de voorkeursgrenswaarde van 55 dB. Voor de woningen in de eerstelijnsbebouwing langs het spoor is de geluidsbelasting gelijk aan de maximale ontheffingswaarde van 68 dB.

Voor de bebouwing langs het spoor en het meest zuidelijk gelegen bouwvlak grenzend aan de rondweg is de geluidsbelasting op enkele gevels 69 dB. In dat gebied zijn woon-zorgfuncties toegestaan. Daarom is deze geluidsbelasting is niet toegestaan. Deze gevels zullen we dan ook als dove gevels uitvoeren. Dan is controle op de normen uit de Wet geluidhinder niet nodig. Geluidsgevoelige functies in de buurt van deze gevels zijn anders niet mogelijk. Voor de genoemde bouwvlakken is toestemming nodig om voorbij de 68 dB te gaan. Voor de locaties waar dove gevels noodzakelijk zijn, is hiervoor in de regels van het bestemmingsplan een verplichting opgenomen.

Wegverkeersgeluid

De nieuwe woningen liggen gedeeltelijk binnen de geluidszones van de Rondweg, Het Gras en de Schalkwijkseweg. Voor deze wegen geldt in de buurt van het plangebied een geluidszone van 200 meter aan beide kanten van de weg. Bij verschillende wegen gaat de geluidsbelasting voorbij de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De geluidsbelasting door het verkeer op de Rondweg is maximaal 56 dB. De geluidsbelasting door het verkeer op Het Gras is maximaal 53 dB en de geluidsbelasting door het verkeer op de Schalkwijkseweg is maximaal 50 dB. De maximale ontheffingswaarde voor binnenstedelijke situaties is 63 dB. In dit geval blijft de geluidsbelasting voor deze wegen binnen de gestelde ontheffingswaarde.

Geen zienswijzen

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit is daarom ongewijzigd vastgesteld.

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit tot om de hogere waarden te bepalen, lag vanaf donderdag 4 juni voor een ieder in het gemeentehuis ter inzage tot woensdag 15 juli 2020 (zes weken). Belanghebbenden hebben dit in de publicatie van Gemeentenieuws in ‘t Groentje, editie Houten  van woensdag 3 juni kunnen lezen. Het ontwerpbesluit heeft gelijktijdig ter inzage gelegen met het ontwerp bestemmingsplan Hofstad IVb.

Beroep indienen

Als u het niet eens bent met het besluit dan kunt u als belanghebbende een beroepschrift indienen. Dit kan tot en met 14 oktober 2020 (6 weken).

  1. U moet wel aantonen dat u tijdig een zienswijze heeft ingediend of dat u daartoe niet in staat bent geweest.
  2. Een beroepschrift kunt u ook digitaal indienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ . Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het instellen van beroep onderbreekt de werking van het besluit niet.
  3. Of via de post: Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In uw brief staat de volgende informatie:

  1. Datum waarop u de brief verstuurt,
  2. Uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer,
  3. Het besluit waarmee u het niet een bent,
  4. Waarom u het niet eens bent met het besluit,
  5. Uw handtekening.
     

Besluit in werking

Het besluit Hogere Waarden (Wgh) gaat in op 15 oktober 2020. Tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt het ingaan van het besluit onderbroken totdat op het verzoek is beslist.

Vragen

Met vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Tonneijck of de heer F. Morel van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) 63 92 611

Print Icoon printen