Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Gemeentelijke coördinatieregeling project Koningin Julianastraat 16/18

Het college van burgemeester en wethouders van Houten maken bekend dat op grond van de artikelen 3.8 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 5 oktober 2017 ter inzage liggen:

  1. Ontwerpbestemmingsplan “Herontwikkeling Koningin Julianastraat 16/18”;
  2. Ontwerp-besluit omgevingsvergunning (UV17217) welke betrekking heeft op de volgende activiteit: Het bouwen van 8 woningen.

Het plan

Er is een plan ontwikkeld voor de herontwikkeling van het perceel aan Koningin Julianastraat 16/18.
Van den Berg Kunstoffen B.V. en de ontwikkelaar hebben een initiatief om na sloop van de huidige bebouwing op het perceel Koningin Julianastraat 18 (gemeentelijk monument) en het bedrijfspand achter Koningin Julianastraat 16 acht geschakelde woningen realiseren. De woningen zijn levensloopbestendig en zijn met name geschikt voor de doelgroep senioren. In zes van de acht woningen bevindt zich het gehele woonprogramma op de begane grond. 

Coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft op 21 maart 2017 besloten voor het project “Koningin Julianastraat 16/18 te Houten”, de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen. 
Bij het toepassen van de coördinatieregeling worden procedures in verband met het realiseren van het project, gestroomlijnd en gelijktijdig bekendgemaakt. De eerder genoemde ontwerpbesluiten worden hierdoor gecoördineerd behandeld en voorbereid. Het college van burgemeester en wethouders is het coördinerend orgaan. De gemeenteraad is het bevoegd gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan.

Waar en wanneer kunt u het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan (toelichting, regels en verbeelding) en de ontwerp-omgevingsvergunning, met de bijbehorende stukken (bijlagen bij de toelichting van het bestemmingsplan) liggen met ingang van donderdag 5 oktober 2017 gedurende zes weken (tot en met 15 november 2017) ter inzage bij de Gemeente InGang in het gemeentehuis. Voor openingstijden of het maken van een afspraak verwijzen wij u naar de website www.houten.nl/afspraak.

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf donderdag 5 oktober 2017 bovendien te raadplegen op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0321.0450KONJULIANA-OWBP.

Het plan is eveneens raadpleegbaar via de gemeentelijke webviewer RoView: http://0321.roview.net/. Een handleiding voor deze viewer staat aan de linkerzijde van de betreffende webpagina.

De bronbestanden zijn beschikbaar via http://ruimtelijke-plannen.houten.nl onder het Idn: NL.IMRO.0321.0450KONJULIANA-OWBP.

Wat als u uw mening kenbaar wil maken?

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning naar voren brengen.
Schriftelijke zienswijzen:

  • voor zover het betreft het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Houten;
  • voor zover het betreft de ontwerp-omgevingsvergunning bij het college van burgemeester en wethouders  van Houten.

Het postadres voor het indienen van schriftelijke zienswijzen is: Postbus 30, 3990 DA te Houten. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden na afspraak met mevrouw K. Nicia, de heer P. Lemmers of de heer W.F. de Moed van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer 030 – 63 92 611.

Print Icoon printen