Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ontwerp Actieplan Geluid 2018 - 2023

Burgermeester en wethouders van de gemeente Houten maken bekend dat het ontwerp Actieplan geluid 2018-2022 ter inzage ligt.

De verplichting tot het opstellen van een actieplan is opgenomen in artikel 11.12 van de Wet milieubeheer en vloeit voort uit de implementatie van de Europese Richtlijn omgevingslawaai in Nederland. In het actieplan staat het geluidsbeleid beschreven voor weg- en railverkeer voor de periode tot 2023. Het actieplan beschrijft ook de geluidsbelasting van weg- en railverkeer in de gemeente Houten.

Waar en wanneer kunt u het ontwerp Actieplan Geluid 2018 - 2023 inzien?

Het ontwerp Actieplan Geluid 2018 - 2023 kunt u inzien in het gemeentehuis. Dit kan van vrijdag 23 oktober 2020 tot en met donderdag 3 december 2020 (zes weken). Hiervoor maakt u een afspraak via (030) 63 92 611. De openingstijden vindt u via www.houten.nl/open.

Ook kunt u de documenten in pdf-formaat inzien via de gemeentelijke website.

Wilt u uw mening kenbaar maken?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze op het ontwerp Actieplan geluid geven. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Uw schriftelijke zienswijze(n) stuurt u aan het College van Burgemeester en Wethouders van Houten, Postbus 30, 3990 DA Houten. Voor uw mondelinge zienswijze(n) maakt u een afspraak met de heer F. Morel (team Ruimtelijke Ontwikkeling). Hiervoor belt u naar (030) 63 92 611.

Vervolg

Tegen de vaststelling van het Actieplan is, na verwerking van de ingediende zienswijzen, geen bezwaar of beroep mogelijk. Het Actieplan bevat alleen beleidsvoornemens en voorgenomen maatregelen en is niet gericht op direct rechtsgevolg.

Print Icoon printen