Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ontwerp-bestemmingsplan Eikenhout en ontwerp hogere waardenbesluit Wegverkeerslawaai

Het college van b. en w. maakt bekend dat het op 26 november 2019 heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Eikenhout.

Tegelijk met het bestemmingsplan  wordt het besluit vaststelling hogere waarden dan de voorkeursgrenswaarden voor wegverkeerslawaai op grond van de Wet geluidhinder ter inzage gelegd. Dit besluit volgt uit artikel 110a lid 1 van de Wet geluidhinder. Dit besluit is nodig voor de uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan.

Het plan

Eikehout bevindt zich in het westen van de kern Houten, op circa 90 meter van de Rondweg. Het plangebied wordt ontsloten via De Koppeling en Het Hout.

Het bestemmingsplan maakt op de braak liggende locatie Eikenhout appartmenten. Het voornemen bestaat uit de herontwikkeling van het terrein met 24 sociale huurwoningen, 36 middenhuur appartementen en 20 appartementen in het koopsegment.

Houten, het vaststellen van hogere waarden voor wegverkeerslawaai op grond van de Wet geluidhinder voor de nieuw te realiseren appartementen: 0570BPEIKENHOUT.

Ter inzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Eikenhout en het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u inzien vanaf  5 december tot en met 16 januari.

Hiervoor maakt u via (030) 63 92 611 of via www.houten.nl/afspraak (kies bij product ‘Inzien/informatie documenten’) een afspraak.

Het plan is ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Uw mening kenbaar maken?

Tijdens de termijn van inzage kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Uw schriftelijke zienswijze(n) richt u aan  het college van b. en w., Postbus 30, 3990 DA te Houten. Voor uw mondelinge zienswijze(n) maakt u een afspraak met de heer A. de Reuver van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) 63 92 611.

Vervolg

Na de periode van inzage van het ontwerpbestemmingsplan bundelen we de ontvankelijke zienswijzen en voorzien deze van een gemeentelijk antwoord. Het ontwerpplan wordt vervolgens vastgesteld door de gemeenteraad.

Vragen?

Met  vragen neemt u contact op met de heer Wallenburg of de heer De Reuver van team Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) 63 92 611.  

Print Icoon printen