Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ontwerpbeheersverordening Castellum

Het college van b. en w. maakt bekend dat het ontwerp van de beheersverordening Castellum ter inzage wordt gelegd voor advies.

Het plangebied

Het plangebied komt overeen met het gebied van het huidige bestemmingsplan Castellum uit 2008. Dit bestemmingsplan is toen opgesteld om de ontwikkeling van het gebied mogelijk te maken. Denkt u hierbij aan het winkelcentrum, het station en de omliggende gestapelde en grondgebonden woningen.

Instrument beheersverordening

Als in een bestemmingsplan geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn, kan een beheersverordening gemaakt worden. Dit staat in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De beheersverordening is eigenlijk een doorvertaling van het huidige bestemmingsplan Castellum en de verleende omgevingsvergunningen. Ook is het actuele ruimtelijke beleid van de gemeente zoveel mogelijk in de beheersverordening verwerkt.

Omdat er sprake is van bestaande regelingen is er geen inspraak op basis van de Participatie- en Inspraakverordening. Toch hecht het college van b. en w. belang aan maatschappelijke participatie bij ruimtelijke plannen. Daarom leggen we het ontwerp van de verordening zes weken ter inzage in de vorm van een adviesronde.

Inzien ontwerp

U kunt het ontwerp van de beheersverordening inzien van donderdag 24 januari t/m 6 maart 2019. Hiervoor maakt u een afspraak via www.houten.nl/afspraak (kies inzien/informatie documenten) of via (030) 63 92 611.

U kunt het ook inzien via:

De bronbestanden zijn beschikbaar via https://digitaleplannen.nl/0321.

Reageren

U kunt zowel mondeling als schriftelijk reageren op het ontwerp van de verordening. Uw brief stuurt u aan de gemeenteraad van Houten, Postbus 30, 3990 DA te Houten. Voor uw mondelinge reactie neemt u contact op met mevrouw Y. Monincx van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) 63 92 611.

Vervolg

Na afloop van de ter inzageperiode worden de binnengekomen reacties beoordeeld. Daarna voorziet het college van b. en w. deze van een conceptreactie. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad of de reacties aanleiding geven om de verordening wel of niet aan te passen en de verordening definitief vast te stellen. U kunt tegen de vastgestelde verordening  geen bezwaar en/of beroep indienen.

Vragen?

Als  u nog vragen heeft, neemt u contact op met mevrouw Y. Monincx van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) 63 92 611.

Print Icoon printen