Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ontwerpbestemmingsplan Overeind 81 te Schalkwijk

Het college van burgemeester en wethouders van Houten geeft, overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan Overeind 81 te Schalkwijk.

Op 9 april 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Overeind 81 te Schalkwijk.

De ligging

Overeind 81 wordt aan de noordoostzijde begrensd door het Overeind, een relatief smalle erfontsluitingsweg die de zuidelijke percelen aan het lint ontsluit en parallel ligt aan de Provincialeweg. Aan de beide zijden grenst het plangebied aan woningbouw. Ten zuiden, achter de bebouwing, ligt een weiland als onderdeel van het open landschap achter het lint.

Het plan

De initiatiefnemer is voornemens de bestaande agrarische bedrijfsopstallen te slopen. Het gaat om een totale oppervlakte van 1.254 m2. Verder worden de sleufsilo’s gesaneerd en wordt de erfverharding verwijderd dit samen heeft ook een oppervlakte van 1.310 m2.  Ter compensatie worden een vrijstaande woning en een recreatiewoning toegevoegd en wordt het erf ingericht tot een groen erf.

Wettelijk vooroverleg en participatie

Een concept van het bestemmingsplan is in het kader van het wettelijk vooroverleg rondgestuurd. Daarnaast zijn de direct omwonenden in het voortraject geïnformeerd en geconsulteerd over de planvorming.  In het kader van het vooroverleg hebben het Hoogeheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) en de Provincie Utrecht gereageerd. De opmerkingen van het HDSR zijn verwerkt in dit ontwerpplan. De Provincie had geen opmerkingen.

Waar en wanneer kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van donderdag 18 april 2019 tot en met woensdag 29 mei 2019 ter inzage bij de Gemeente InGang in het gemeentehuis.

Voor openingstijden of het maken van een afspraak verwijzen wij u naar de website: www.houten.nl/afspraak Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf donderdag 18 april 2019 te raadplegen op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0321.0460OVEREIND81-OWBP Het plan is eveneens raadpleegbaar via de gemeentelijke webviewer RoView: http://0321.roview.net/ Een handleiding voor deze viewer staat aan de linkerzijde van de betreffende webpagina. Daarnaast wordt het ontwerpplan in pdf-formaat beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website www.houten.nl/bestemmingsplannen De bronbestanden zijn beschikbaar via http://ruimtelijke-plannen.houten.nl onder het Idn: NL.IMRO.0321.0460OVEREIND81-OWBP

Wat als u uw mening kenbaar wil maken?

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Houten, Postbus 30, 3990 DA te Houten. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden na afspraak met mevrouw I. van der Meer van het Team Ruimtelijke Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 030 – 63 92 611.

Vervolg

Na de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan worden de ontvankelijke zienswijzen gebundeld en voorzien van een gemeentelijk antwoord. Het bestemmingsplan zal vervolgens worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u via het algemene nummer van de gemeente (030 – 63 92 611) contact opnemen met mevrouw I. van der Meer van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Print Icoon printen