Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Rectificatie vastgesteld bestemmingsplan Tull en 't Waal II

Op woensdag 12 juli 2017 is het raadsbesluit van het bestemmingsplan Bouwlocaties Tull en ’t Waal II gepubliceerd in de Staatscourant, het Houtens Nieuws en op deze website . Op de landelijke raadpleegomgeving  (www.ruimtelijkeplannen.nl) is toen een verouderde versie van het onderliggende spuitzonerapport (bijlage 9 bij de toelichting van het bestemmingsplan) beschikbaar gesteld. Deze fout is inmiddels hersteld en daarom publiceren we onderstaande tekst nogmaals met een aangepaste reactie termijn. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten maken, in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Houten in haar vergadering van 27 juni 2017 het ontwerpbestemmingsplan ‘Bouwlocaties Tull en ’t Waal II’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Aanleiding

Op 23 mei 2013 heeft de gemeenteraad van Houten het bestemmingsplan ‘Bouwlocaties Tull en ‘t Waal’ vastgesteld, waarna op 6 juni 2013 het college een omgevingsvergunning verleend heeft voor de bouw van 40 woningen binnen dat plangebied. Deze besluiten zij destijds gecoördineerd voorbereid en bekendgemaakt. Tegen de besluiten is beroep aangetekend bij de Raad van State. De Raad van State heeft op 7 januari 2015 uitspraak gedaan (zaaknr: 201305911/1/R6), waarbij de woonbestemmingen binnen 50 m van de naastgelegen fruitboomgaard (dit waren de geplande woningen aan de westzijde van de Kerkebogerd) zijn vernietigd.

Reden voor vernietiging was dat onvoldoende was aangetoond dat er ter plaatse van de nieuwe gevoelige bestemmingen een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kon worden gegarandeerd, zonder dat dit gevolgen had voor de bedrijfsvoering van de naastgelegen fruitteler. Kort gezegd vormden de zogenaamde spuitzones een belemmering voor een deel van dat bestemmingsplan.

Het plan

Voor het vernietigde deel van het bestemmingsplan, dit betreft het gebied ten westen van de Kerkebogerd tot aan de naastgelegen boomgaard, is nu een nieuwe ruimtelijke onderbouwing gemaakt in de vorm van het bestemmingsplan ‘Bouwlocaties Tull en ’t Waal II’. De onderbouwing in dit plan is onder meer gebaseerd op het gemeentelijke spuitzonebeleid. Op basis van dit beleid is locatiespecifiek onderzoek gedaan waaruit blijkt dat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ontstaat voor de toekomstige woningen langs de Kerkebogerd, zonder dat de naastgelegen fruitteler daardoor in zijn bedrijfsvoering wordt beperkt.  

Waar en wanneer kunt u het bestemmingsplan inzien?

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken (waaronder de bijlagen bij de Toelichting, de zienswijze en het antwoord hierop) liggen met ingang van donderdag 7 september 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de Gemeente InGang in het gemeentehuis. Het bezoekadres is aan het Onderdoor 25 te Houten. Voor openingstijden of het maken van een afspraak verwijzen wij u naar de website www.houten.nl/afspraak

Het bestemmingsplan is vanaf donderdag 7 september 2017 bovendien te raadplegen op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0321.0031TULLENTWAALII-VSBP .

Het plan is ook nog raadpleegbaar via de gemeentelijke webviewer RoView: http://0321.roview.net/  Een handleiding voor deze viewer vindt u aan de linkerzijde van de betreffende webpagina.

De bronbestanden zijn beschikbaar via http://ruimtelijke-plannen.houten.nl onder het Idn: NL.IMRO.0321.0031TULLENTWAALII-VSBP

Indiening beroepsschrift

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van vrijdag 8 september 2017 gedurende zes weken schriftelijk beroep ingesteld worden door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Tevens kunnen belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest beroep instellen.

Een beroepschrift wordt, onder vermelding van ‘beroepschrift bestemmingsplan Tull en ’t Waal II’, gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift kan ook digitaal ingediend worden via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Inwerkingtreding besluit

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking op vrijdag 20 oktober 2017, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben dan kunt contact opnemen met dhr. de Moed of dhr. de Goede.

Print Icoon printen