Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Vastgesteld bestemmingsplan Lagedijk 29c

Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten maken, in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 12 maart 2019 het bestemmingsplan Lagedijk 29c te Schalkwijk ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan

De ontwikkeling bestaat uit het slopen van de bestaande bedrijfsloods en het realiseren van twee burgerwoningen. Bij de transformatie van de (voormalige) bedrijfskavel naar een groen woonerf worden tevens een aantal gebiedseigen elementen teruggebracht. Dit is ook opgenomen in het beeldkwaliteitsplan dat voor deze ontwikkeling is opgesteld en dat een bijlage vormt bij het bestemmingsplan.

Waar en wanneer kunt u het vastgestelde bestemmingsplan inzien?

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien van 21 maart t/m 1 mei 2019. Hiervoor maakt u een afspraak via www.houten.nl/afspraak (kies inzien/informatie documenten) of via (030) 63 92 611.

U kunt het ook inzien via:

De bronbestanden zijn beschikbaar via https://digitaleplannen.nl/0321

Indiening beroepsschrift

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van vrijdag 22 maart 2019 gedurende zes weken schriftelijk beroep ingesteld worden door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Tevens kunnen belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest beroep instellen. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degenen die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn naast een beroepschrift eveneens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben dan kunt via het algemene nummer van de gemeente (030 – 63 92 611) contact opnemen met mevrouw I. van der Meer van de team Ruimtelijke ontwikkeling.

Print Icoon printen