Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Vastgesteld bestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven

Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten maken, in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 november 2019 het bestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven heeft vastgesteld.

Het plan

Met de ontwikkeling in het Bos Nieuw Wulven, dat valt binnen de gemeentegrens van Houten wordt  het volgende gerealiseerd: 1. een restaurant; 2. een trimbaan; 3. een survivalbaan; 4. klimtoestellen; 5. een onderhoudsgebouw; 6. een parkeerterrein en wegen voor auto’s en laden en lossen voor het restaurant;

Waar en wanneer kunt u het vastgestelde bestemmingsplan inzien?

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien van 28 november 2019 tot en met 9 januari 2020. Hiervoor maakt u een afspraak via www.houten.nl/afspraak (kies inzien/informatie documenten) of via (030) 63 92 611.

U kunt het ook inzien via:

De bronbestanden zijn beschikbaar via https://digitaleplannen.nl/0321

Indiening beroepschrift

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van donderdag 28 november 2019 gedurende zes weken schriftelijk beroep ingesteld worden door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Tevens kunnen belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest beroep instellen. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Degenen die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn naast een beroepschrift eveneens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u via het algemene nummer van de gemeente (030 – 63 92 611) contact opnemen met de heer P. de Moed van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

Print Icoon printen