Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Vastgesteld bestemmingsplan Hofstad III Loerik V, eerste herziening

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 9 juli 2020 ongewijzigd heeft vastgesteld:

  1. Het bestemmingsplan Hofstad III Loerik V, eerste herziening.

Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening,

Plangebied

Het plangebied ligt in Houten-Zuid. Het Overdamspad, basisschool De Vlinder, Westrumspad, Krommeslootpad en Houten-Castellum geeft de globale grens aan van het plangebied. In Hofstad III Loerik V mogen 308 woningen worden gebouwd. De gemeente wil  graag meer flexibiliteit in de planologische regeling. Daarom gaan we in het bestemmingsplan de gedetailleerde bestemming Wonen op een aantal plekken vervangen door een globale bestemming Woongebied.

Waar en wanneer kunt u het bestemmingsplan inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien in het gemeentehuis. Dit kan van donderdag 16 juli 2020 tot en met woensdag 26 augustus 2020 (zes weken). Hiervoor maakt u een afspraak via www.houten.nl/inzien of via (030) 63 92 611. De openingstijden vindt u via www.houten.nl/open.

Vanaf 16 juli 2020 kunt u de documenten ook inzien via:

1. www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn = NL.IMRO.0321.HS3GRASSEN-VSBP ;

  1. de gemeentelijke viewer Roview: http://0321.roview.net. Een handleiding voor deze viewer staat aan de linkerkant van de betreffende webpagina.

Daarnaast kunt u het vastgestelde plan in pdf-formaat krijgen via de gemeentelijke website www.houten.nl/bestemmingsplannen.

Bent u het niet eens met het besluit?

Als u het niet eens bent met het besluit dan kunt u als belanghebbende een beroepschrift indienen. Dit kan van 16 juli 2020 tot en net 26 augustus 2020 (6 weken).

  1. U moet wel aantonen dat u tijdig een zienswijze heeft ingediend of dat u daartoe niet in staat bent geweest.
  2. Een beroepschrift kunt u ook digitaal indienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ . Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.
  3. Of via de post: Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In uw brief staat de volgende informatie:

  1. Datum waarop u de brief verstuurt,
  2. Uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer,
  3. Het besluit waarmee u het niet een bent,
  4. Waarom u het niet eens bent met het besluit,
  5. Uw handtekening.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Geef daarom in het beroepschrift aan welke beroepsgronden u aanvoert. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Inwerkingtreding besluit

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op vrijdag 27 augustus 2020 tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Vragen

Met vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Tonneijck of de heer F. Morel van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) 63 92 611

Print Icoon printen