Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Vastgesteld bestemmingsplan Overeind 81 te Schalkwijk

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Overeind 81 te Schalkwijk ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit is gebeurt tijdens de raadsvergadering van 18 juli. Het is in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening,

Het plan

De initiatiefnemer is van plan de bestaande agrarische bedrijfsopstallen te slopen. Het gaat om een totale oppervlakte van 1.254 m2. Verder saneert hij  de sleufsilo’s en verwijdert de erfverharding. Samen heeft dit  een oppervlakte van 1.310 m2. Ter compensatie voegt de initiatiefnemer een vrijstaande woning en een recreatiewoning toe. Bovendien wordt het erf ingericht tot een groen erf.

Waar en wanneer kunt u het vastgestelde bestemmingsplan inzien?

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien van donderdag 8 augustus tot en met woensdag 18 september 2019. Hiervoor maakt u een afspraak via www.houten.nl/afspraak (kies inzien/informatie documenten) of via (030) 63 92 611.

U kunt het ook inzien via:

De bronbestanden zijn beschikbaar via https://digitaleplannen.nl/0321

Bent u het niet eens met ons besluit?

Als u het niet eens bent met het vaststellen van het bestemmingsplan kunt u tot en met 18 september een beroepschrift indienen. Dit is binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit in deze gemeenterubriek. Schriftelijk beroep kan ingesteld worden door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Tevens kunnen belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest beroep instellen.

Beroep indienen, doet u zo:

Stuur vóór 19 september een brief. Daar staat de volgende informatie in:

  • Datum waarop u de brief verstuurt.
  • Uw naam, adres, postcode en woonplaats. Graag ook uw  telefoonnummer en e-mailadres vermelden.
  • Het besluit waarmee u het niet eens bent. U mag hiervoor een kopie meesturen van de brief die u nu leest.
  • Waarom u het niet eens bent met het besluit.
  • Uw handtekening

Wilt u niet wachten tot de rechter beslist?

Als u een beroepschrift indient, verandert dat op dit moment niets aan ons besluit.

Wilt u niet wachten tot de rechter over uw beroep beslist? Dan vraagt u de Raad van State in een brief om een voorlopige voorziening. Dit is een tussenoplossing, totdat de rechter het beroep heeft behandeld.

Let op: u kunt dit alleen aan de rechter vragen als u óók een beroepschrift indient.

Schrijf in uw brief waarom er sprake is van een spoedeisende situatie. En dat het belangrijk is dat de rechter snel beslist.

Uw kunt uw beroepschrift of verzoek om voorlopige voorziening op twee manieren versturen:

  1. Via de post. Stuur uw brief naar: Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag.
  2. Digitaal indienen bij de Raad van State. Dit kan via het volgende adres:  https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. U logt in met uw DigiD.

Vragen?

Als  u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met mevrouw I. van der Meer van het team Ruimtelijke ontwikkeling via (030) 63 92 611.

Print Icoon printen