Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Voorontwerpbestemmingsplan Hofstad IVb

Voorbereiding ruimtelijk plan

Het college van b. en w. geeft overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) te kennen dat het voorontwerpbestemmingsplan Hofstad IVb in voorbereiding is. En dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt.

In 2014 is het voorontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. Dit leidde tot 105 inspraakreacties. Vanwege de reacties is het voorontwerpbestemmingsplan teruggetrokken met de bedoeling om eerst in overleg met omwonenden te komen tot een gedragen verkaveling. Dit resultaat is nu opgenomen in een voorontwerpbestemmingsplan.
Het kan zijn dat u heeft gereageerd op het eerdere voorontwerp. Uw reactie is zoveel mogelijk betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe plan. Hiervan ontvangt u geen afzonderlijk bericht. Wel krijgt u de mogelijkheid om binnen de inspraakperiode (wederom) een inspraakreactie in te dienen.

Het plan

Er is een plan ontwikkeld voor het realiseren van een nieuwe woonbuurt in Houten Zuid-west. Het plangebied ligt ten westen van het spoor in het zuidelijk deel van Houten. Het woonprogramma van maximaal 220 woningen bestaat voor een groot deel uit appartementen en een deel rijenwoningen. 30% van de woningen ligt in de sociale sector. Een bijzondere locatie waarbij woningbouw en het behoud van het archeologisch rijksmonument in één plan zijn verenigd. Daarnaast worden er veel (sociale) duurzaamheidsmaatregelen toegepast.

Ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan (PDF icon toelichting (3.2 MB), PDF icon regels (512 KB) en PDF icon verbeelding (772 KB)) ligt op grond van de gemeentelijke inspraakverordening van donderdag 8 maart tot en met woensdag 18 april 2018 ter inzage in het gemeentehuis aan het Onderdoor 25 in Houten. Om de stukken in te zien maakt u een afspraak via www.houten.nl/afspraak.

Digitaal kunt u vanaf 8 maart 2018 de volgende stukken inzien:

- Het voorontwerpbestemmingsplan via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0321.0301HS4BWONEN-VOBP.
- De bronbestanden via http://ruimtelijke-plannen.houten.nl onder het Idn: NL.IMRO.0321.0301HS4BWONEN-VOBP.
- Het plan via de gemeentelijke webviewer RoView: http://0321.roview.net/. Een handleiding voor deze viewer staat aan de linkerzijde van de webpagina.
- Het voorontwerpbestemmingsplan in pdf-formaat via www.houten.nl/bestemmingsplannen.

Inloopavond

Op maandag 12 maart 2018 wordt er een inloopavond georganiseerd in MFA Limes (school) aan het Raaigras in Houten. De avond duurt van 19.15 tot 21.30 uur. Om 19.30 uur wordt er een korte presentatie gehouden waarna u vragen kunt stellen over het voorontwerp.

Inspraak

Gedurende de inspraakperiode is het voor belanghebbenden en inwoners van de gemeente Houten mogelijk schriftelijk of mondeling een inspraakreactie over het voorontwerpbestemmingsplan te geven. Uw schriftelijke reactie richt u aan het college van b. en w., Postbus 30, 3990 DA Houten. Uw mondelinge reactie maakt u kenbaar aan mevrouw K. Nicia van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) 63 92 611. Hiervoor moet u wel een afspraak maken.

Vervolg

Het voorontwerpbestemmingsplan wordt tevens toegezonden aan verscheidende instanties voor het wettelijk vooroverleg. Na de inspraak en het wettelijk vooroverleg worden de reacties gebundeld en voorzien van een gemeentelijke reactie. Het voorontwerpbestemmingsplan zal dan omgezet worden naar een ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan zal gepubliceerd worden en voor een periode van zes weken ter inzage liggen met de mogelijkheid voor iedereen om een zienswijze in te dienen.

Vragen

Met vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Tonneijck of mevrouw K. Nicia van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) 63 92 611.

Print Icoon printen