Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Dossier van Gorp

Vergunningaanvraag Van Gorp B.V.

Van Gorp Biologische Voeders B.V. aan de Pothuizerweg 4 in Schalkwijk heeft een uitbreidingsvergunning aangevraagd. Daarnaast heeft de gemeente een actualiseringsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek en de gevraagde uitbreidingsvergunning gaven aanleiding tot het wijzigen van de bestaande vergunning. Op 17 januari 2018 is het ontwerpbesluit bekend gemaakt in Het Groentje en van 18  januari 2018 en met 28 februari 2018 bestond er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Vergunningaanvraag & Procedures

Op dit moment zijn wij verwikkeld in verschillende procedures, waarin Van Gorp het onderwerp is. Zo zijn er verschillende handhavingsverzoeken gedaan door omwonenden, heeft Van Gorp in de afgelopen jaren 2 keer een vergunning aangevraagd en een aantal keer een gedoogverzoek gedaan. Daarnaast is er in januari jongstleden een ontwerpbesluit ter inzage gelegd, waarop nog een definitieve beslissing moet komen. Er zijn veel zienswijzen ingediend, deze worden verwerkt in het uiteindelijke besluit. Wij verwachten begin mei duidelijkheid te kunnen verschaffen.

Doordat de ene zaak pas in bezwaar behandeld wordt, terwijl de volgende al bij de hoogste rechter is, ontstaat een lastige situatie. Alle zaken houden verband met elkaar, maar gaan net weer over een ander detail. De ene keer gaat het om de oude vergunning die nu nog geldt, de andere keer gaat het om veranderingen die zonder vergunning konden worden doorgevoerd. Dit kan zorgen voor verwarring. Tot de nieuwe vergunning definitief is, geldt de oude vergunning. Soms wordt er afgeweken van de oude vergunning als er mogelijk zicht is op legalisatie. Hierdoor mag Van Gorp B.V. soms, na een op tijd ingediend verzoek en na toestemming van ons, toch in strijd met de vergunning handelen.

Op zaterdag werken

Van Gorp B.V. heeft ons gevraagd om een gedoogbesluit te nemen voor het mogen produceren zaterdag 31 maart, 28 april, 12 mei, 19 mei, 15 december, 22 december en 29 december 2018 in plaats van Koningsdag, 2de pinksterdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede kerstdag 2018 en nieuwjaarsdag 2019. Formeel mogen zij op feestdagen in bedrijf zijn, maar geven er - in het belang van de omgeving en de eigen werknemers - de voorkeur aan dit niet te doen.

De gemeente stemt – omdat er zicht is op legalisatie - in met het verzoek van Van Gorp onder de voorwaarde dat zij op de genoemde feestdagen geheel gesloten zijn. Hierop zijn verder alle voorwaarden uit de huidige vergunning van toepassing. Vanwege de late aanvraag van Van Gorp hebben wij niet in kunnen instemmen met productie op zaterdag 31 maart 2018.

Belanghebbenden kunnen over dit ontwerp een zienswijze indienen. Het definitieve besluit staat dan gedurende zes weken open voor bezwaar. De zienswijze kunt u indienen via Gemeente Houten, postbus 30, 3990 DA Houten of via de website van de gemeente.

Toezicht en handhaving

De RUD gaat regelmatig ter plaatsen om te kijken of de regels worden nageleefd. Zo heeft Van Gorp B.V. een bestuurlijke waarschuwing gekregen voor stofoverlast.

De gemeente en Van Gorp B.V. verschillen van mening over de vraag of er vrachtwagenbeweging(en) zijn toegestaan in de nacht. De hoogste bestuursrechter moet deze vraag nog beoordelen en beantwoorden. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer deze vraag beantwoord zal worden. Tot dat we een antwoord hebben, gaan we er vanuit dat het niet is toegestaan. Hierop wordt ook regelmatig gecontroleerd. Er zijn inmiddels twee dwangsommen verbeurd doordat geconstateerd is dat, tegen de regels in, nachtelijke vervoersbewegingen hebben plaatsgevonden van of naar het terrein van Van Gorp B.V..

Hulpmiddel voor de toezicht

Zoals medegedeeld tijdens de tweede informatieavond in januari jl. zijn de gemeente en de RUD voornemens om een camera op te hangen. Met een camera kunnen we erop toezien dat de voorschriften in de vergunning worden nageleefd.

Vragen en inzien eerdere documenten

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw Els van den Hoven, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611 of stuur een mail naar gemeentehuis@houten.nl. Documenten die wij eerder over de vergunningaanvraag van Van Gorp B.V. online hebben geplaatst kunt u allemaal vinden onderaan de pagina houten.nl/vangorp.  

Vergunningaanvraag Van Gorp (oorspronkelijke bericht)

Van Gorp biologische voeders b.v aan de Pothuizerweg 4 in Schalkwijk heeft een uitbreidingsvergunning aangevraagd. Het concept ontwerpbesluit daarvoor is op 11 september tijdens een bewonersavond besproken.

Tijdens die avond zijn veel vragen gesteld, die wij beantwoord hebben en ook als download te vinden zijn aan de zijkant van deze pagina.

O.a. door die vragen en de antwoorden heeft de gemeente opnieuw gekeken naar het concept ontwerpbesluit en een wijziging aangebracht. Dit tweede concept was onderwerp van gesprek op de  inloopavond op 11 januari 2018.

Op 17 januari 2018 is het ontwerpbesluit bekend gemaakt in Het Groentje en start op 18  januari 2018  de termijn voor het indienen van zienswijzen. Die termijn loopt tot en met 28 februari 2018.

Alle informatie over de aanvraag, de bewoners- en inloopavond, het ontwerpbesluit en de procedure vindt u als download onder aan deze pagina.

Print Icoon printen