Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Wijzigingsplan en hogere waarden railverkeerslawaai voor Smalspoor 4 in Houten (Ontwerp)

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Houten maakt bekend, dat hij op 19 december 2017 heeft besloten om het ontwerpwijzigingsplan Smalspoor 4 in Houten ter inzage te leggen. Dit besluit volgt uit artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening.
Tegelijk met het ontwerpwijzigingsplan wordt het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden dan de voorkeursgrenswaarden voor railverkeerslawaai op grond van de Wet geluidhinder ter inzage gelegd. Dit besluit volgt uit artikel 110a lid 1 van de Wet geluidhinder. Dit besluit is nodig voor de uiteindelijke vaststelling van het wijzigingsplan.

Informatie over het plan

In 2013 is bestemmingsplan Loerik VI-Albers Pistoriusweg in werking getreden. Daarin staat een wijzigingsbevoegdheid voor het college van burgemeester en wethouders om een perceel tussen Albers Pistoriusweg 1 en 7 te kunnen wijzigen van bijbehorend erf naar maximaal twee vrijstaande woningen. Het wijzigingsplan is opgesteld om medewerking te verlenen aan het realiseren van een woning aan het Smalspoor 4.

Resultaten wettelijk vooroverleg

Het plan is aan diverse overheidsinstanties toegestuurd in het kader van het wettelijk vooroverleg. De inbreng van het waterschap heeft geleid tot de aanwijzing van een bestaande greppel als waterberging op eigen terrein. Er was geen andere inbreng van overheidsinstanties.

Waar en wanneer kunt u het ontwerpwijzigingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden inzien?

Het PDF icon ontwerpwijzigingsplan (17 MB) (toelichting, regels en verbeelding), de hierbij horende stukken en het PDF icon ontwerpbesluit hogere waarden railverkeerslawaai (130 KB) zijn met ingang van donderdag 28 december 2017 gedurende zes weken (tot en met 7 februari 2018) op verschillende manieren te raadplegen:

  • In het gemeentehuis aan het Onderdoor 25 te Houten. Hiervoor maakt u een afspraak met onderstaande medewerker.

Ook digitaal kunt u vanaf 28 december 2017 de stukken inzien via:

Uw mening kenbaar maken

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden railverkeerslawaai inbrengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Mondelinge zienswijzen kunt u kenbaar maken na afspraak met onderstaande medewerker.

Vervolg

Na de terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden railverkeerslawaai bundelen wij de ontvankelijke zienswijzen en voorzien deze van een gemeentelijk antwoord. Het college van b. en w. stelt vervolgens het wijzigingsplan en de hogere waarden vast.

Vragen?

Voor afspraken, mondelinge zienswijzen of vragen kunt u contact opnemen met de heer P. Bos van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) 63 92 611. Telefonisch is de gemeente bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Print Icoon printen