Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Omgevingsvisie Kromme Rijngebied vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten maken bekend dat de gemeenteraad op 21 maart 2017 de Omgevingsvisie Kromme Rijngebied gewijzigd heeft vastgesteld.  

Inhoud en functie Omgevingsvisie Kromme Rijngebied

De Omgevingsvisie Kromme Rijngebied heeft betrekking op een groot deel van het gezamenlijke buitengebied van de gemeenten Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede en heeft de status van een structuurvisie in de zin van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening. De visie geeft de richting aan waarin het gebied zich volgens de drie gemeenten zou moeten ontwikkelen. Het document vormt daarmee de basis voor de wijze waarop de gemeenten initiatieven in het gebied vanuit verschillende rollen benaderen en inhoudelijk beoordelen. De gemeente Houten is uiteraard uitsluitend bevoegd voor zover de visie betrekking heeft op haar deel van het grondgebied.

Inspraak

Het ontwerp van de Omgevingsvisie Kromme Rijngebied heeft van 23 juni tot en met 24 augustus 2016 ter inzage gelegen. De drie gemeenten hebben in deze periode achttien reacties ontvangen. Deze hebben geleid tot een aantal wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen volgen hieronder.

Wijzigingen

De wijzigingen betreffen vooral nadere aanscherpingen, verduidelijkingen en verbeteringen van de bestaande inhoud en hebben niet geleid tot fundamentele wijzigingen van de inhoud van de visie: de gemeentebesturen hebben geen nieuwe speerpunten of thema’s aan de visie toegevoegd.

De belangrijkste aanpassingen hebben betrekking op:

  • het toevoegen van het aspect gezondheid als verantwoordelijkheid van de overheid in § 2.2;
  • het aanvullen van de lijsten met bestaande gebiedskwaliteiten in § 2.4 t/m 2.9 naar aanleiding van de inspraak en de input uit de Krachtbijeenkomsten;
  • het meer benadrukken van onze visie op de gebieden in § 3.2;
  • het aanpassen van een passage in § 4.1 over de ontwikkelingsmogelijkheden voor de niet-grondgebonden landbouw, zodat ook voor deze tak (onder voorwaarden) ontwikkelingsruimte wordt geboden;
  • een beperkte verruiming van de regeling voor Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen (VAB) in § 4.3. Hierdoor krijgen onder voorwaarden ook cat. 3.1 bedrijven, die gelieerd zijn aan het buitengebied, de mogelijkheid om zich te vestigen op percelen met vrijgekomen agrarische bebouwing;
  • het opnemen van (een schema rondom) het maatwerkproces in § 5.2;
  • het benoemen van vier strategische beleidsdocumenten in § 5.3;
  • het opnemen van de uitvoeringsparagraaf in hoofdstuk 6;
  • het binnen het maatwerkproces opnemen van een verplicht deskundigenadvies in het kader van welstand in het Langbroekerweteringgebied (niet relevant voor Houten).

Waar kunt u de omgevingsvisie inzien?

Het vaststellingsbesluit met de onderliggende stukken, waaronder de omgevingsvisie en de beantwoording van de reacties liggen vanaf 26 mei 2017 voor iedereen ter inzage in de gemeentehuizen van Houten, Bunnik, en Wijk bij Duurstede.

Om het document in Houten te kunnen inzien moet u een afspraak maken. Dit kan telefonisch (030 - 63 92 611) of via www.houten.nl/afspraak.

Daarnaast is de visie te raadplegen op de landelijk website

www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0321.001SVKRSHOUTEN-VS01

De visie is eveneens te raadplegen via de gemeentelijke webviewer: http://0321.roview.net/.

De bronbestanden zijn beschikbaar via http://ruimtelijke-plannen.houten.nl onder het Idn: NL.IMRO.0321.001SVKRSHOUTEN-VS01.

Geen bezwaar en beroep

De omgevingsvisie is geen (voor burgers) bindend juridisch document. Derhalve kan tegen het besluit tot vaststelling ervan, op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Inwerkingtreding

De structuurvisie treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking van de vaststelling ervan.

Print Icoon printen