Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Vastgestelde structuurvisie Eiland van Schalkwijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Structuurvisie “Eiland van Schalkwijk” op 22 december 2011 is vastgesteld. Met de vastgestelde Structuurvisie voor het Eiland van Schalkwijk, beschikt de gemeente over een richtinggevende visie (Structuurvisie) en een beoordelingskader (beoordelingskader)voor de ontwikkeling van het gebied. De Structuurvisie “Eiland van Schalkwijk” zal met ingang van donderdag 16 februari gedurende zes weken ter inzage liggen bij de Gemeente InGang, balie Bouwen en Wonen.

Het plan is tevens digitaal te raadplegen via het landelijke loket voor ruimtelijke plannen.
De bronbestanden zijn beschikbaar via een gemeentelijke webserver onder het Idn: NL.IMRO.0321.SVEVS-VAST.

Beroep

De structuurvisie is geen juridisch bindend document. Tegen het besluit tot vaststelling kan daarom, op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Print Icoon printen