Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan “Het Vertrouwde Dorp”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat in de vergadering van 10 november 2020 het uitwerkingsplan ‘Het Vertrouwde Dorp’ is vastgesteld.

Het plan

Het uitwerkingsplan maakt het mogelijk om, op de braakliggende kavel tussen de Tuibrug en de Houtensewetering in Houten, een kleinschalig zorgcomplex met 30 units ten behoeve van mensen met dementie te realiseren. Naast de units zullen er in het complex ook enkele verblijfsruimten voor medewerkers gerealiseerd worden.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?

Het collegebesluit, het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van 19 november 2020 gedurende zes weken (tot en met 30 december 2020) ter inzage in het gemeentehuis. Voor het inzien van het plan kunt u een afspraak maken via www.houten.nl/inzien of via (030) 63 92 611. De openingstijden vindt u via www.houten.nl/open.
Het uitwerkingsplan met bijbehorende stukken is vanaf donderdag 19 november 2020 ook te raadplegen op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0321.0610TUIBRUG-VAUP.
De bronbestanden zijn beschikbaar via http://ruimtelijke-plannen.houten.nl onder het idn: NL.IMRO.0321.0610TUIBRUG-VAUP.

Het plan is eveneens raadpleegbaar via de gemeentelijke webviewer RoView: http://0321.rovieu.net/. Een handleiding voor deze viewer staat op de betreffende webpagina.
Daarnaast wordt het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan in pdf-formaat beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website www.houten.nl/bestemmingsplannen.

Hoe kunt u reageren?

Tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan kan met ingang van donderdag 19 november 2020 gedurende zes weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld.

Van deze mogelijkheid kunnen gebruik maken:

  • een belanghebbende die tijdig zijn/haar zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn/haar zienswijze tegen het ontwerpuitwerkingsplan naar voren te brengen;
  • een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan zijn aangebracht (zie collegebesluit).

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, en omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is én de gronden van het beroep. Digitaal indienen van uw beroepschrift kan via: digitaalloket.raadvanstate.nl 

Inwerkingtreding uitwerkingsplan

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke plannen treedt het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het uitwerkingsbesluit niet op. Degenen die beroep hebben ingediend kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indienen kan via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Indien binnen de beroepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Houten, mevrouw L. Fassotte-Bams en/of de heer J. Zwart, telefoonnummer 030 639 2611.

Print Icoon printen