Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Woning huren

Sociale huisvesting

Woningen onder de huurprijsgrens van € 710,68 (prijspeil 01-01-2017) zijn sociale huurwoningen. In Houten is één woningstichting die deze woningen aanbiedt: Viveste. Om een woning te kunnen huren in de sociale huursector moet u geregistreerd staan als woningzoekende in de regio Utrecht. Voor registratie moet u 18 jaar of ouder zijn en aan de inschrijfcriteria voldoen. Een inschrijving in Houten kost eenmalig €30 en jaarlijks bij verlenging €9. Bij het inschrijfformulier en verlengingsformulier wordt u gevraagd hiervoor een machtiging in te vullen.

Met uw registratienummer kunt u reageren op de aangeboden woningen op www.woningnet.nl. De huurwoningen zijn ingedeeld in "gewone" woningen en woningen voor een specifieke categorie, zoals seniorenwoningen. Toewijzing van huurwoningen gebeurt op grond van wachttijd. Wachttijd wordt opgebouwd door inschrijfduur.

De hoogte van uw inkomen is belangrijk bij het reageren op woningen, wat in de regio Utrecht is uitgewerkt in een huur-inkomentabel. Deze kunt u vinden op de website van Woningnet.

Concept Beleidsregels woonruimteverdeling gemeente Houten

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 mei 2018 nieuwe “Beleidsregels woonruimteverdeling gemeente Houten” in concept vastgesteld. Deze beleidsregels gaan onder andere over de beoordeling van urgentieaanvragen (voorrang voor sociale huurwoningen) en de bevordering van lokale doorstroming naar meer passende sociale huurwoningen. De regels zijn een uitwerking van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht.

De reden voor aanpassing van de bestaande beleidsregels uit 2017 is, dat toen per abuis een tekst is weggevallen. Daardoor kan een categorie urgent woningzoekenden worden bevoordeeld door in aanmerking te komen voor een gewild woningtype (namelijk benedenwoningen) waarop zij daarvoor geen recht hadden gehad. Om dit te voorkomen wordt de weggevallen tekst weer opgenomen. Dat is in lijn met de langjarige praktijk om deze categorie woningzoekenden (het gaat om met name jongeren die uitstromen uit voorzieningen voor begeleid wonen) te huisvesten in appartementen vanaf de eerste verdieping.  

Inspraak op de Beleidsregels

Er is inspraak mogelijk op de beleidsregels vanaf 23 mei 2018 gedurende 6 weken tot 3 juli 2018. Een exemplaar van de concept-beleidsregels ligt ter inzage in het gemeentehuis van Houten bij de Gemeente InGang. Daarvoor kunt u een afspraak maken via www.houten.nl/afspraak.

Nog vragen?

Indien u nog vragen heeft, kunt u op contact opnemen met de heer C.A. Strooper van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via 030 – 63 92 611.

Inschrijven bij Woningnet

U kunt zich rechtstreeks via Woningnet als woningzoekende in de Regio Utrecht inschrijven. Een wijziging in inkomen of huishoudensituatie kunt u doorgeven bij Woningnet. Ga naar de site van www.woningnet.nl om u direct in te schrijven.

Vrije sector huurwoningen

Voor het huren van een woning in de vrije sector zijn er binnen Houten een aantal mogelijkheden. Er zijn diverse makelaars die aanbod hebben. U kunt ook op het internet via de gebruikelijke zoekmachines op zoek gaan naar particuliere huurwoningen.

De huurprijs van woningen in de vrije sector ligt meestal boven de huurprijsgrens van €  710,68 per maand. Voor deze woningen hoeft u niet geregistreerd te staan als woningzoekende in de regio.

Inkomensgrens sociale huurwoningen

Er geldt een inkomensgrens bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Meer informatie kunt u vinden op de pagina Inkomensgrens sociale huurwoningen.

Reageren met voorrang op sociale huurwoningen (urgentie)

Onder zeer strikte voorwaarden kunnen woningzoekenden in geval van bijzondere omstandigheden voorrang krijgen op andere woningzoekenden. Dit kan na toekenning van een urgentieverklaring. Meer informatie kunt u vinden op de pagina urgentieverklaring.

Prestatieafspraken tussen Viveste en de huurdersvertegenwoordigers van Viveste en de gemeente voor 2018

Op 6 december 2017 zijn prestatieafspraken voor 2018 ondertekend tussen woningstichting Viveste, de Huurdersadviesraad van Viveste en de gemeente. Naast beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen is er voor 2018 bijzondere aandacht voor duurzaamheid. Partijen ondersteunen de ambitie van de gemeente Houten om in 2040 energieneutraal te zijn. De drie partijen gaan in een gezamenlijk project energiecoaches opleiden die bij bewoners langs gaan en hen tips geven over hoe zij door kleine aanpassingen in de woning energie kunnen besparen. Viveste gaat in 2018 een zonnepanelen project uitrollen. De drie partijen gaan gezamenlijk in 2018 een lange termijn visie (en actieplan) opstellen voor de verduurzaming van alle woningen van Viveste.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met  de heer Cees Strooper, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611. U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl.

Print Icoon printen