Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Woning huren

Sociale huisvesting

Woningen onder de huurprijsgrens van € 710,68 (prijspeil 01-01-2017) zijn sociale huurwoningen. In Houten is één woningstichting die deze woningen aanbiedt: Viveste. Om een woning te kunnen huren in de sociale huursector moet u geregistreerd staan als woningzoekende in de regio Utrecht. Voor registratie moet u 18 jaar of ouder zijn en aan de inschrijfcriteria voldoen. Een inschrijving in Houten kost eenmalig €30 en jaarlijks bij verlenging €9. Bij het inschrijfformulier en verlengingsformulier wordt u gevraagd hiervoor een machtiging in te vullen.

Met uw registratienummer kunt u reageren op de aangeboden woningen op www.woningnet.nl. De huurwoningen zijn ingedeeld in "gewone" woningen en woningen voor een specifieke categorie, zoals seniorenwoningen. Toewijzing van huurwoningen gebeurt op grond van wachttijd. Wachttijd wordt opgebouwd door inschrijfduur.

De hoogte van uw inkomen is belangrijk bij het reageren op woningen, wat in de regio Utrecht is uitgewerkt in een huur-inkomentabel. Deze kunt u vinden op de website van Woningnet.

Huisvestingsverordening en beleidsregels woonruimteverdeling gemeente Houten

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 september 2017 nieuwe “PDF icon Beleidsregels woonruimteverdeling gemeente Houten (307 KB)” vastgesteld. Deze beleidsregels gaan onder andere over de beoordeling van urgentieaanvragen (voorrang voor sociale huurwoningen) en de bevordering van lokale doorstroming naar meer passende sociale huurwoningen. De regels zijn het toetsingskader voor de Urgentiecommissie woonruimteverdeling gemeente Houten. De beleidsregels zijn een uitwerking van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht die is vastgesteld 15 juni 2017. Deze huisvestingsverordening is van kracht zijn per 1 juli 2017. De Huisvestingsverordening en de beleidsregels vormen samen het toetsingskader voor aanvragen om een urgentieverklaring.  

Inschrijven bij Woningnet

U kunt zich rechtstreeks via Woningnet als woningzoekende in de Regio Utrecht inschrijven. Een wijziging in inkomen of huishoudensituatie kunt u doorgeven bij Woningnet. Ga naar de site van www.woningnet.nl om u direct in te schrijven.

Vrije sector huurwoningen

Voor het huren van een woning in de vrije sector zijn er binnen Houten een aantal mogelijkheden. Er zijn diverse makelaars die aanbod hebben. U kunt ook op het internet via de gebruikelijke zoekmachines op zoek gaan naar particuliere huurwoningen.

De huurprijs van woningen in de vrije sector ligt meestal boven de huurprijsgrens van €  710,68 per maand. Voor deze woningen hoeft u niet geregistreerd te staan als woningzoekende in de regio.

Inkomensgrens sociale huurwoningen

Er geldt een inkomensgrens bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Meer informatie kunt u vinden op de pagina Inkomensgrens sociale huurwoningen.

Reageren met voorrang op sociale huurwoningen (urgentie)

Onder zeer strikte voorwaarden kunnen woningzoekenden in geval van bijzondere omstandigheden voorrang krijgen op andere woningzoekenden. Dit kan na toekenning van een urgentieverklaring. Meer informatie kunt u vinden op de pagina urgentieverklaring.

Prestatieafspraken tussen Viveste en de huurdersvertegenwoordigers van Viveste en de gemeente

Op 13 december 2016 zijn PDF icon prestatieafspraken (1.1 MB) voor 2017, met een doorkijk richting 2021, getekend over sociale huurwoningen. Viveste en de gemeente maken sinds 1999 prestatieafspraken. Het is nu voor het eerst dat de huurdersvertegenwoordiging betrokken is en mee ondertekent. De afspraken zijn in lijn met de Woonvisie 2016-2025 die in 2016 is vastgesteld. Tijdens het jaar monitoren de partijen de afspraken en bijstelling gebeurt elk jaar. In 2017 is er speciale aandacht voor de bouw van meer sociale huurwoningen. Viveste heeft relatief veel grote en dure woningen. In de toekomst neemt vooral het aantal kleinere huishoudens toe. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, zal Viveste vooral grote, dure woningen verkopen. Daar tegenover staat dat er woningen bijkomen door nieuwbouw en door transformatie van kantoorgebouwen. Omdat de druk op de woningmarkt zo groot is, komen er in 2017 ook tijdelijke woningen voor woningzoekenden die met spoed een woning nodig hebben. Verder gaat Viveste aan de slag met het verduurzamen van haar woningbestand door o.a. zonnepanelen te plaatsen.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met  de heer Cees Strooper, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611. U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl.

Print Icoon printen