Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Bent u mantelzorger en is uw inkomen laag?

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Eigen bijdrage Wmo

De eigen bijdrage Wmo is per 1 januari 2019 (landelijk) verlaagd naar 17,50 per maand.

Als inwoners een collectieve zorgverzekering bij Menzis hebben via de gemeente of WIL dan wordt de eigen bijdrage CAK tot € 400,00 per jaar vergoed. Deze eigen bijdrage kunt u dus declareren.

Uitzondering

In uitzonderlijke situaties is het mogelijk een vrijstelling van de eigen bijdrage met het CAK aan te vragen. Dit kan alleen via professionals zoals uw inkomensconsulent of het sociaal team. De vrijstelling kunt u alleen aanvragen als u bijvoorbeeld  problematische schulden heeft of  als u zorgkosten echt niet kunt betalen en daardoor zorg vermijdt terwijl dit wel nodig is..

NB. Voor een getrouwd echtpaar, onder de pensioengerechtigde leeftijd geldt dat er geen eigen bijdrage betaald hoeft te worden. Per 1 januari 2019 geldt deze automatische  uitzondering op het betalen van de eigen bijdrage, alleen in deze situatie.

Vrijstelling tegenprestatie participatiewet

De beoordeling van mantelzorg als tegenprestatie is maatwerk, waarbij uitgegaan wordt van uw persoonlijke situatie. Ook bij de uitwerking gaat het om maatwerk. Mantelzorg geldt  in individuele gevallen als tegenprestatie. Bespreek dit met uw consulent!

Individuele bijzondere bijstand chronisch zieken en gehandicapten

Als gemeente (via WIL) verstrekken we bijzondere bijstand voor daadwerkelijk gemaakte en noodzakelijke kosten. Deze kosten komen voort uit bijzondere omstandigheden waar u zelf niet in kunt voorzien. Deze kosten zijn niet terug te krijgen via een andere regeling, voorziening of verzekering. Het gaat bijvoorbeeld om extra kosten voor maaltijden,, slijtage van kleding door een prothese, extra huur voor een aangepaste woning, een hogere energierekening of de eigen  bijdragen voor medische kosten als de vergoeding vanuit de ziektekostenverzekering niet toereikend is. Bespreek dit met uw consulent!

Daadwerkelijke kosten

Individuele bijstand is geen structurele tegemoetkoming. Het is een vergoeding van daadwerkelijk gemaakte kosten. U kunt bij uw consulent navragen welke kosten in aanmerking kunnen komen voor bijzondere bijstand.

Inkomensgrens

Bijzondere bijstand geldt als uw inkomen te laag is om zelf de kosten te betalen. Maar, als uw inkomen wel hoger is dan de genoemde grens (vermogensgrens) dan kunt u toch in aanmerking komen voor individuele bijzondere bijstand. Het hogere inkomen gebruikt u dan om het eerste deel van de kosten zelf te betalen. Bespreek dit met uw consulent!

Subsidie meerkosten Wmo chronisch zieken en gehandicapten

Meerkosten zijn de extra kosten die een chronische ziekte of beperking met zich meebrengen. Bijvoorbeeld de eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning, vervoer, hulpmiddelen en aanpassingen. Hierdoor is het dagelijks leven voor mensen met een chronische ziekte of beperking duurder dan voor anderen.

Plafondbudget

Gemeente Houten verleend maximaal € 300 euro per persoon. verleend worden. Ditis een individuele tegemoetkoming. Het geldt als u een Wmo, Wlz of jeugdindicatie heeft.Jaarlijks is het van mei t/m juni mogelijk om deze individuele subsidie aan te vragen.

Er wordt een plafondbudget vastgesteld vooraf. Als blijkt dat er minder mensen een aanvraag indienen dan blijft er per persoon een hoger bedrag (van maximaal 300 euro)over. 

Voorbeeld: gezinssituatie waarin de vader een Wlz indicatie heeft en kind een jeugdindicatie. Dan kan voor beiden een individuele tegemoetkoming worden aangevraagd.U wordt hetzij via WIL hetzij via gemeente Houten geïnformeerd over deze regeling.  

 Zorgverzekering via de gemeente

Er wordt een uitgebreide zorgverzekering aangeboden via Menzis, waarbij de gemeente meebetaald en de zorgverzekeraar een extra korting geeft. Voor meer informatie over deze verzekering zie https://www.gezondverzekerd.nl/gemeente/houten/#!/pakketoverzicht

Mantelzorgwaardering

Mantelzorgwaardering (30 euro VVV bonnen en 30 euro lokale munten) wordt niet bij het inkomen opgeteld.Zie voor meer informatie over de waardering https://www.vanhoutenenco.nl/mantelzorg/.

Neem contact op met WIL

Met de WIL generalist (Werk en Inkomen Lekstroom) kunt u  over de punten 2 t/m 5 contact opnemen. Op dinsdag-  en vrijdagochtend is de WIL generalist aanwezig bij het sociaal loket in Houten. Telefoonnummer 030 6392611.

Print Icoon printen