Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Voorzieningen voor mensen met laag inkomen / bijzondere bijstand

Bij de afweging of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand of een bijdrageregeling voor minima, wordt uw inkomen (en vaak ook uw vermogen) als uitgangspunt genomen. Wanneer uw inkomen onder de bijstandsnormen ligt dan kunt u een beroep doen op de bijstand.

Hiertoe moet u een verzoek bij het gemeentelijke uitvoeringsorgaan Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) indienen.

Naast de bijzondere bijstand kent de gemeente Houten de volgende regelingen in het kader van het gemeentelijke minimabeleid.

 • Woonkostentoeslag
 • Tegemoetkoming indirecte schoolkosten
 • collectieve ziektekostenverzekering
 • U-pas
 • Bijzondere bijstand
 • Maaltijdvoorziening
 • Kerktelefoon
 • Tegemoetkoming kinderopvangkosten

Voor de verschillende regelingen gelden verschillende regels en voorwaarden. Alle regelingen zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen en geen of een bescheiden bedrag aan vermogen.

Om een vergoeding aan te vragen dient u zich voor een intake gesprek te melden bij de WIL in Nieuwegein.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket.

Gemeentelijke bijdrage kinderopvang

Ouders die behoren tot de gemeentelijke doelgroepen volgens de Wet Kinderopvang en die gebruik maken van geregistreerde kinderopvang, hebben niet alleen recht op een tegemoetkoming van het Rijk. Ook van de gemeente kunnen zij een tegemoetkoming ontvangen, namelijk een zesde deel van de totale kosten. Daarbij wordt wel een eigen bijdrage in rekening gebracht die afhankelijk is van de hoogte van het gezinsinkomen.

Men behoort tot de gemeentelijke doelgroep als men:

 • een uitkering van Sociale Zaken en Werk (WWB, IOAW of IOAZ) ontvangt en een traject naar werk volgt;
 • een inkomen uit arbeid en een aanvullende uitkering van Sociale Zaken en Werk ontvangt;
 • een nabestaandenuitkering (Anw) ontvangt en een traject naar werk volgt;
 • een nieuwkomer is die een inburgeringstraject volgt (Wet Inburgering);
 • een niet-uitkeringsgerechtigde (Nugger) is die als werkzoekende staat ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en een traject naar werk volgt;
 • een tienermoeder is die een opleiding volgt of naar school gaat;
 • student is en ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling zoals bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en studiekosten;
 • kunstenaar is met een uitkering op grond van de Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars (WIK).

Sociaal-medische indicatie

Kinderopvang op basis van sociale en/of medische omstandigheden valt ook onder de Verordening Kinderopvang Houten. Om (onafhankelijk) vast te kunnen stellen of opvang noodzakelijk is op medische en/of sociale gronden is een contract afgesloten met een arbodienst (Aussems en Kerkvliet) Dezelfde Arbodienst adviseert Sociale Zaken of er sprake is van medische beperkingen met betrekking tot arbeidsinschakeling.

Print Icoon printen