Directeur Strategie en Ontwikkeling a.i.

Interimopdracht van minimaal 6 maanden voor 32/36 uur p/w.

Soliciteer direct

Organisatie

De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en in de laatste decennia uitgegroeid tot een middelgrote gemeente van 50.000 inwoners. Dat maakt dat wij als organisatie goed zijn in het combineren van denken en doen. Schouders eronder en aan de slag is ons motto. In korte tijd kunnen we goede resultaten boeken. Landelijke en regionale ontwikkelingen en eigen ambities worden opgepakt door voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en manieren van werken. Innoveren en experimenteren helpen ons in het realiseren van onze ambities. We zoeken hiervoor actief de samenwerking met elkaar; collega’s, inwoners, ondernemers en partners, ook als dat digitaal moet. Een setting waardoor het fijn werken is in Houten. De platte structuur van de organisatie, met 12 samenwerkende teams, geeft veel ruimte voor eigen initiatief, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling.  

Het bestuur van Houten is ambitieus en gericht op ontwikkeling. Ze onderkent dat er in deze jaren grote opgaven aan de orde zijn, waarin de gemeente nadrukkelijk een rol moet en zal vervullen. Door de gemeentelijke organisatie en het bestuur wordt gewerkt aan verschillende inhoudelijke uitdagingen: voldoende woningen, energietransitie, transformatie van het sociale domein, leefbaarheid in de verschillende kernen van de gemeente en participatie. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners binnen de gemeente werken we aan een toekomstbestendig Houten. De directeur Strategie en Ontwikkeling speelt hierin een belangrijke rol.  

Aan al deze opgaven wordt gewerkt vanuit de overtuiging dat de dienstverlening vooral dicht bij mensen georganiseerd moet worden. En dat vandaag de dag een betrokken en effectieve samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen cruciaal is voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Ook in de samenwerking met regiogemeenten neemt de gemeente Houten een actieve houding aan. Zij werkt graag samen in regioverband, als de opgave hierom vraagt en dit het belang van de Houtense inwoners en bedrijven dient.  

Plaats in de organisatie 

De gemeentesecretaris/algemeen directeur (GS/AD) en de directeur Strategie & Ontwikkeling vormen samen een tweehoofdige directie. Een directeur Bedrijfsvoering wordt tijdelijk toegevoegd aan het directieteam, onder leiding van de GS/AD. De GS/AD rapporteert aan het college van Burgemeester en Wethouders. Daarnaast is zij eindverantwoordelijk voor het op orde hebben van de algehele bedrijfsvoering, voor de totale organisatie en ondersteunt zij de directeur Strategie & Ontwikkeling in diens rol. 

Een tweede managementlaag wordt gevormd door twaalf teammanagers en vier programmamanagers. De teammanagers vervullen een coachende, ondersteunende rol vanuit een hiërarchische positie. De programmamanagers op het gebied van Duurzaamheid, Omgevingswet, Ruimte en Sociale Koers maken onderdeel uit van het team Strategie & Programma’s, dat direct ressorteert onder de directie. De dagelijkse aansturing door de directeur Strategie & Ontwikkeling maakt het mogelijk om de lijnen in de samenwerking met directie en bestuur zo kort mogelijk te houden. Onze programmamanagers hebben een centrale inhoudelijke rol en geen lijnmanagementfunctie.  

 

De rol

De gemeente Houten is op zoek naar een tijdelijke, ervaren directeur Strategie & Ontwikkeling, die zich in eerste instantie voor een half jaar toelegt op programma’s en vraagstukken rond ruimtelijke ontwikkeling, -beheer en samenleving . Hij/zij is verantwoordelijk voor de inrichting van de strategische toekomstvisie en stuurt de organisatie aan op het kunnen anticiperen en het leggen van de noodzakelijke verbanden tussen gemeente en samenleving. 

De inhoudelijke argumenten en beweegredenen van het handelen liggen buiten het gemeentehuis. Het strategisch vermogen is daarom gericht op het ‘van buiten naar binnen kijken’. De ontwikkeling en het aanjagen van het aanwezige strategische vermogen vormt het aandachtsgebied van de directeur Strategie & Ontwikkeling, waarbij het stimuleren van de ondernemende cultuur een belangrijk onderdeel  vormt. Het intensief onderhouden van contacten met relevante personen binnen onze gemeente en de vertaling van hieruit verkregen informatie naar de organisatie is hierbij van groot belang.  

Programma’s en projecten in het kader van de ruimtelijke en sociale agenda worden in samenwerking met eigen programmamanagers geïnitieerd. De directeur Strategie & Ontwikkeling geeft hier adequaat steun en sturing aan. Daarnaast is hij/zij betrokken bij de rol van de gemeente Houten als regionale gastgemeente op het terrein van de uitvoering van de taken rondom de Jeugdzorg en de WMO.   

De directeur Strategie & Ontwikkeling is inhoudelijk klankbord en sparringpartner van het college van Burgemeester en Wethouders, directie en management op het tactisch en strategisch niveau en het bijbehorende risicomanagement. Hij/zij vertegenwoordigt op krachtige en representatieve wijze de gemeente en haar belangen in de overleggen binnen de Utrechtse regio, in nauwe relatie met en afstemming op bestuurlijk niveau. 

De kandidaat

De persoon die we zoeken beschikt over de volgende ervaring/kennis/eigenschappen/vaardigheden: 

  • Academisch werk- en denkniveau Brede ervaring binnen een vergelijkbare organisatie in een politiek-bestuurlijke omgeving  
  • Management- / directie-ervaring en daardoor in staat en gewend om op een stevig abstractieniveau te denken en te werken 

  • Beweegt zich gemakkelijk en efficiënt in een veranderende omgeving met professionals 

  • Sterk extern gericht, in staat om op een natuurlijke wijze contacten te leggen, verbindingen te maken, deze snel te verdiepen en effectief in te zetten 

  • Door ervaring en kennis, persoonlijkheid en contactuele vaardigheden in staat om de belangen van de gemeente in diverse settings op passende en krachtige wijze te representeren en behartigen 

  • Het vermogen om op een moderne, innovatieve wijze strategie te ontwikkelen en deze duurzaam te vertalen naar tactisch en operationeel niveau 

  • Energiek, overtuigend en verbindend 

  • Mensgericht, communicatief sterk, resultaatgericht en een ‘hands on’ mentaliteit. 

Dit krijg je van ons

Voor deze interim opdracht bieden wij een uurtarief van max. €140,- per uur excl.BTW incl.reiskosten. De minimale duur van de opdracht is 6 maanden.