Aanpak Houten-Zuid

Houten (-Zuid) aardgasvrij maken

Zo pakken we dat aan:

  • We beschrijven de uitgangspunten in een document; de Transitievisie Warmte 1.0 (dit is inmiddels gedaan)
  • Samen met inwoners in Houten-Zuid hebben we de opties per wijk verkend (tot begin 2023). De wijk Polders komt na deze verkenning als beste uit de bus om als eerste aardgasvrij te maken.
  • Voordat de keuze van de wijk werd voorgelegd aan de gemeenteraad hebben we de inwoners van de wijk betrokken. We hebben opgehaald wat zij denken nodig te hebben om hun woning aardgasvrij te maken én geluisterd naar de vragen en zorgen die er zijn. Alles wat is opgehaald is verwerkt in een verslag en teruggekoppeld aan de inwoners. Het verslag is ook toegevoegd aan het raadsvoorstel, zodat de gemeenteraad een goed besluit kon nemen. Op 9 november 2023 heeft de raad besloten dat de Polders pilotwijk is op weg naar een aardgasvrije gemeente.
Lees hier over aardgasvrij in de Polders

Verkenning

De verkenning in Houten-Zuid is afgerond begin 2023. De verkenning was gericht op het uitzoeken welke wijk het meest kansrijk is om als eerst aardgasvrij te worden. Er is hierbij gekeken naar de wensen van inwoners, kosten en mogelijkheden om aardgasvrij te worden.

Bij deze verkenning hebben we zowel de inwoners, stakeholders als overige lokale organisaties betrokken. Daarbij praatten we ook met een groep actieve bewoners via de klankbordgroep Houten-Zuid en kreeg iedereen de mogelijkheid mee te denken over de plannen via Houten Praat Mee.

In de verkenningsfase werden dus opties onderzocht. Er werd nog geen besluit genomen over een alternatief voor aardgas of over wanneer de gaslevering stopt. Nu de verkenning is afgerond en de wijk Polders als beste uit de bus komt, zijn we gestart met het participatietraject met de inwoners van de Polders.

Onderdeel van de verkenning was een digitale enquête in Houten-Zuid. Met de enquête wilde de gemeente onder woningeigenaren buiten de Vijfwal ophalen wat er leeft ten aanzien van het aardgasvrij maken van woningen. Lees hier het volledige rapport.

Wat kunt u nu al doen?

Terwijl de gemeente de vervolgplannen maakt, hoeft u niet stil te zitten. Woningeigenaren die buiten de Vijfwal wonen kunnen nu al hun huis individueel of samen met buurtgenoten aardgasvrij maken. U hoeft daar niet mee te wachten. Er komt geen uitbreiding van het warmtenet binnen de Vijfwal naar omliggende wijken. Daarnaast zijn er ook geen plannen voor een warmtenet op een andere plek, tenzij u met uw buurt daar plannen voor maakt. De gemeente kan dan met u meedenken.

Wijkuitvoeringsplan

In de fase na de verkenning - het wijkuitvoeringsplan - wordt het definitieve besluit genomen over het meest geschikte alternatief voor aardgas per wijk. Het staat u natuurlijk als inwoner vrij om te kiezen voor een (ander) alternatief, waar u zelf voor verantwoordelijk bent. 

De eerste wijkuitvoeringsplannen wil de gemeente in 2025 klaar hebben. Dit plan kan niet voor alle wijken tegelijk worden gemaakt, andere wijken volgen later. Dan is er nog een aantal jaar nodig voor de voorbereidingen en het daadwerkelijk aardgasvrij maken van de eerste wijk. De overstap naar duurzaam koken en verwarmen doen we stap voor stap.

Vijfwal

De verkenning richt zich op de wijken in Houten-Zuid buiten de Vijfwal. De wijken binnen de Vijfwal zijn aangesloten op een warmtenet. Hierdoor hebben deze huizen geen aardgasaansluiting. Het warmtenet wordt op dit moment nog wel verwarmd met aardgas. De gemeente is in overleg met beheerder Eneco om het warmtenet aardgasvrij te maken.

5 veelgestelde vragen

Hieronder 5 vaak gestelde vragen.

We beginnen hier met een verkenning samen met inwoners. In Houten-Zuid zijn de meeste huizen al goed geïsoleerd. Dat is noodzakelijk om aardgasvrij te worden. Doordat het relatief makkelijk is om hier wijken te vinden die als eerste van het gas kunnen, is het vanzelfsprekend dat de verkenning hier begint.

Woningen in de Vijfwal zijn aangesloten op het warmtenet van Eneco. De warmte van dit net wordt nu nog opgewekt met aardgas. Eneco onderzoekt hoe het warmtenet verduurzaamd kan worden. Voor de wijken aangrenzend aan de Vijfwal zijn verschillende opties mogelijk. Hierover gaan we dit jaar met u in gesprek. U hebt een belangrijke rol in deze verkenning naar een haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas.  

Uit deze verkenning wordt duidelijk welke wijk het meest kansrijk is om als eerst aardgasvrij te worden. De verkenning zal naar verwachting in 2022 klaar zijn, vervolgens worden per wijk de wijkuitvoeringsplannen gemaakt.

Dat is één van de aspecten waar naar gekeken is tijdens het maken van de Transitievisie Warmte. Onderdeel van de verkenning is om dit beter te (laten) onderzoeken. Een belangrijk uitgangspunt is dat het voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn. Ook de definitie van haalbaar en betaalbaar is onderwerp van gesprek tijdens de verkenning.

Meewerken aan een alternatief is op dit moment nog geheel vrijwillig. De gemeente kan op dit moment het aardgas nog niet afsluiten. Dit kan de komende jaren veranderen. Er wordt door het kabinet gewerkt aan nieuwe wetgeving waarin mogelijk een verplichting wordt opgenomen. Dan kan de gemeenteraad over een aantal jaar een besluit nemen om een wijk van het gas af te sluiten als er sprake is van een goed alternatief.

Dat besluit wordt zorgvuldig genomen, ruim voordat het gas daadwerkelijk weggaat in de wijk. Via het wijkuitvoeringsplan kunt u invloed hebben op de keuze en het tempo waarin het hele proces bij u in de buurt verloopt. U bent niet verplicht om mee te doen met het aangeboden alternatief voor aardgas. Dit betekent wel dat u zelf moet zorgen voor een andere manier van verwarmen en koken.