Meer informatie over aardgasvrij Houten

Aardgas is, net als aardolie en steenkool, een fossiele brandstof. Het wordt uit de grond gewonnen, onder andere in Nederland, maar ook op veel andere plekken in de wereld. Bij de verbranding van aardgas komt er CO₂ (kooldioxide) vrij. Dit is een broeikasgas en het draagt daardoor bij aan de opwarming van de aarde.

Internationaal zijn er in 2015 afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot maximaal 2 graden. Dit is nodig om de klimaatverandering tegen te gaan. Als gevolg daarvan moet de CO₂-uitstoot in 2050 met 85 tot 95% verminderd zijn ten opzichte van 1990.

Bijna 95% van de 7,7 miljoen huishoudens in Nederland gebruikt aardgas voor verwarming, warm water en om te koken. Al die woningen bij elkaar zorgen voor een flinke CO₂-uitstoot. In Nederland heeft het Rijk bepaald dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen. De gemeenteraad heeft die doelstelling op 2040 gezet.

Aardgas in het buitenland

Wellicht vraagt u zich af waarom wij afstappen van aardgas, terwijl landen zoals Duitsland juist overstappen op aardgas. Wat belangrijk is om te weten is dat in deze landen de startsituatie anders is. Met Duitsland als voorbeeld: hier worden huizen nog verwarmd met verouderde olieketels en wordt elektriciteit nog opgewekt via zeer vervuilende bruinkoolcentrales. Omdat Duitsland zo snel mogelijk af wil van olieketels is er een forse premie voor de vervanging van deze ketels door een hr-ketel of een warmtepomp, vooral in gebieden waar al een gasnet ligt.

Het is een logische tussenstap die snel zorgt voor veel minder CO₂-uitstoot. Het is vergelijkbaar met de subsidie in Nederland voor hybride warmtepompen, die ook deels op aardgas werken. Maar het is niet reëel om de Duitse aanpak samen te vatten als ‘van olie naar aardgas’.

Meer over de verschillende alternatieven voor aardgas

De alternatieven voor aardgas kunnen worden opgedeeld in 3 hoofdoplossingen:

  1. Volledig elektrisch
  2. Een warmtenet
  3. Een ander soort gas

Binnen deze hoofdoplossingen zijn verschillende deeloplossingen.

Dit kan met een warmtepomp. Een warmtepomp is een apparaat dat de energie uit de lucht of de bodem omzet naar warmte. Hiervoor verbruikt de warmtepomp elektriciteit. De belangrijkste soorten warmtepompen voor particulier gebruik zijn de luchtwarmtepomp en de aardwarmtepomp. Wanneer de warmtepomp wordt gecombineerd met een gasketel, noemt men dit een hybride warmtepomp. 

Nog meer weten over warmtepompen? Bekijk dit artikel van Milieucentraal over warmtepompen.

Een warmtenet staat ook wel bekend als stadsverwarming of blokverwarming. Het is een soort cv-installatie in het groot. Je hebt ergens in de wijk een centrale ‘ketel’ (een warmtebron). Met buizen gaat het warme water naar de huizen. Via een speciaal 'kastje’ (warmtewisselaar) kun je de warmte gebruiken voor verwarming en warm water. Het afgekoelde water gaat terug naar de ‘ketel’, die het weer opwarmt.

Een warmtenet kan het water op verschillende manieren verwarmen. Nu gebeurt dat nog vaak met aardgas. Straks kan dat door het water in de leidingen op te laten warmen diep in de bodem of onderin een rivier of meer. Een warmtenet wordt aangelegd voor een groep huizen bij elkaar. Er is een bepaald ‘volume’ nodig om zo’n systeem rendabel te maken.

Nog meer weten over warmtenetten? Bekijk dit artikel van Milieucentraal over warmtenetten.

Aardgas zou vervangen kunnen worden door een ander soort gas. Maar een hernieuwbaar gas is zeer beperkt beschikbaar. Een ander soort gas zou een tussenoplossing kunnen zijn, of een oplossing voor ‘moeilijke’ gebouwen zoals monumenten.
Soorten:

  • Bio- of groen gas wordt geproduceerd van groenafval of via mestvergisting. Dit is zeer beperkt beschikbaar in Houten.
  • Waterstofgas: dit is geen energiebron, maar een energiedrager. Er is aardgas of elektriciteit nodig om waterstofgas te maken. Het is nog nauwelijks beschikbaar. De gemeente Houten houdt de ontwikkelingen in de gaten, maar ziet het tot 2030 niet als reële optie voor het verwarmen van woonwijken.

Meebeslissen over de plannen

U kunt als inwoner meebeslissen. De keuzes voor een aardgasvrije gemeente worden in twee stappen gemaakt.

  1. Landelijk is afgesproken dat de gemeente uiterlijk in 2021 eerst een Transitievisie Warmte vaststelt. Daarin wordt het tijdspad vastgelegd waarin wijken worden verduurzaamd.
  2. Na de Transitievisie Warmte volgen in de eerste wijken de uitvoeringsplannen per wijk. In het wijkuitvoeringsplan bepaalt de gemeente samen met bewoners en gebouweigenaren welk alternatieve warmtevoorziening het beste past bij die wijk. Na vaststelling van zo’n wijkuitvoeringsplan duurt het meestal nog 5 tot 10 jaar voordat de wijk daadwerkelijk aardgasvrij is.

Vaak moeten aanpassingen in de woning worden gedaan bij de overstap naar een alternatief voor aardgas. Daarom gaat de gemeente met bewoners in gesprek over de beste oplossing met het meeste draagvlak. Een mogelijkheid is ook dat bewoners zelf het voortouw nemen om samen met de gemeente en andere partijen een oplossing te zoeken.

Een nieuwe cv-ketel?

Komt er een nieuwe cv-ketel? Als je woning goed geïsoleerd is, kies dan voor een all electric warmtepomp. Is je woning nog niet goed genoeg geïsoleerd, kies dan een zuinige hr-ketel en combineer hem meteen met een hybride warmtepomp. Daarmee breng je jouw gasverbruik flink omlaag. Het liefst laat je ook meteen een slimme thermostaat plaatsen. Kijk voor meer info op Nieuwe cv of combiketel kopen | Milieu Centraal

Meer over koken zonder aardgas

Koken op een inductiekookplaat lijkt het meest op koken op gas. Koken op inductie is energiezuiniger en veiliger dan koken op gas. Daarnaast is een inductiekookplaat makkelijker schoon te maken en kookt bijvoorbeeld een pan water veel sneller dan op gas.

Als u overstapt op elektrisch koken, is het raadzaam om u goed te laten adviseren of uw elektriciteitsaansluiting hiervoor geschikt is. In sommige gevallen is een extra elektriciteitsgroep nodig. Dit kunt u navragen bij uw keukenleverancier of installateur.

Dat hangt af van wat voor pannen u nu heeft. De betere, moderne pannen zijn bijna altijd geschikt voor inductie. Alleen pannen van volledig aluminium of koper zijn niet geschikt voor inductie. Een goede test is of er een magneetje blijft kleven aan de bodem van uw pannen. Is dit het geval? Dan zijn uw pannen geschikt. En als de bodem wat kromgetrokken is geeft dit ook niet.

Meer over de kosten van aardgasvrij wonen

Aan sommige energiebesparende maatregelen hangt een prijskaartje. Op www.jouwhuisslimmer.nl kunt u informatie vinden over verschillende maatregelen. Door bijvoorbeeld de quickscan te doen ziet u welke isolatiemaatregelen voor uw woning mogelijk zijn en wat de kosten en opbrengsten zijn. Ook kunt u een offerte opvragen bij bedrijven uit de omgeving.

Wat aardgasvrij wonen voor u oplevert, hangt af van de maatregelen die in uw woning worden genomen. Over het algemeen leidt betere isolatie tot meer comfort. Ook gaat uw energierekening omlaag. Zeer goed isolerend glas is duurder, maar zorgt voor veel meer comfort in huis. Ook vloerverwarming is comfortabel. Bij vergaande isolatie is het wel goed om te (laten) bekijken of uw huis voldoende wordt geventileerd. Aardgasvrij wonen is ook veiliger. Koken met gas kan gevaarlijke situaties opleveren omdat er sprake is van open vuur. Een voordeel van wonen zonder aardgas is dat er geen koolmonoxidegevaar meer is.

Voor het verduurzamen van uw woning zijn subsidies beschikbaar. Welke dat zijn kunt u lezen op Klimaat & Energie (rvo.nl)

Dit is per situatie anders. Op dit moment wordt er veel onderzoek gedaan naar de kosten van aardgasvrij wonen. Dit is heel erg situatie afhankelijk, en heeft deels ook te maken met het alternatief voor aardgas wat wordt gekozen.

Het kabinet wil dat de kosten voor het verduurzamen van de woning voor zoveel mogelijk mensen woonlastenneutraal worden. Dit houdt in dat de maandelijkse lasten gelijk blijven of lager worden. Het gaat dan om energiekosten (gas, elektriciteit, warmte) en hypotheeklast of huur.

De rijksoverheid is bezig om dit mogelijk te maken door de gemiddelde kosten voor energie te verlagen, subsidies te geven en nieuwe aantrekkelijke financieringsmogelijkheden te ontwikkelen. Nog niet alles is op orde, dat kost tijd.

Hiernaast werkt de Rijksoverheid aan een specifieke lening die bij uw woning blijft horen op het moment dat u verhuist (gebouwgebonden lening). Ook heeft de gemeente oog voor huishoudens met een hele kleine beurs, ook voor hen zoeken het Rijk en de gemeenten naar oplossingen. 

Daarnaast is het ook voor een gedeelte uw eigen investering in de waarde van uw huis en in het comfort in uw huis. Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te investeren is wellicht een lening mogelijk.

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen en de aanpassingen aan de woning kan betalen. Bij het opstellen van wijkuitvoeringsplannen worden de kosten én baten goed onderzocht. We houden daarbij de ontwikkelingen van de rijksoverheid in de gaten. En een wijkuitvoeringsplan wordt pas vastgesteld, als de gemeenteraad ziet dat de plannen haalbaar en betaalbaar zijn.

Wat haalbaar en betaalbaar is bepreken we met de betreffende wijk. Het hangt af van de huidige energiekosten, de maatregelen die moeten worden genomen aan isolatie en de duurzame warmteoplossing. Ook zoeken we in de regio naar oplossingen voor financiering.

Zeker, het geeft een comfortabeler huis, lagere energierekening en hoge waarde van uw huis. Het levert meer op dan op de spaarrekening.

Dit is afhankelijk van de uitgangssituatie en de maatregelen die concreet genomen worden. Vraag advies aan via www.jouwhuisslimmer.nl.