Beroep aantekenen tegen Windpark Goyerbrug

Als u het niet eens bent met de omgevingsvergunning en/of de Verklaring van geen bedenkingen voor Windpark Goyerbrug kunt u daartegen beroep aantekenen. Door de uitspraak van 28 juli 2021 van de Raad van State moet u dat doen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postadres: postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Voor het beroep moet u griffierecht betalen. Het beroep moet zijn aangetekend binnen zes weken na de dag, waarop de vergunning ter inzage is gelegd.

In het beroepschrift staat in elk geval:

  • uw naam en adres;
  • de datum en uw handtekening;
  • het kenmerk en de verzenddatum van het besluit of een kopie van dit besluit;
  • de gronden van het beroep.

Inwerkingtreding vergunning en voorlopige voorziening

De vergunning treedt op 16 februari 2023 in werking.

U kunt de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postadres: postbus 20019, 2500 EA Den Haag verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Daarmee kan de inwerkingtreding worden geschorst.

Een voorlopige voorziening kan worden aangevraagd als het belang van betrokkenen onverwijlde spoed vereist. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u ook beroep hebt aangetekend. Voor de voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. U moet in het beroepschrift vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.