Bouwplan De Grassen

Bouwplan Grassen (Hofstad IVB)

Houten krijgt er een nieuwe woonwijk bij in de Grassen. In het gebied tussen de afslag Het Gras, de warmtekrachtcentrale en gebouw De Limes komen maximaal 220 woningen. In drie verschillende deelgebieden is er ruimte voor rijwoningen, appartementen en parkwoningen (zie verkavelingskaart). De bouwhoogte varieert van 10 meter aan de kant van de bestaande woningen tot maximaal 16 meter bij de spoorlijn.

Overleg met ontwikkelaar

De gemeente is in overleg met het Ontwikkelingsverband Houten over de bouwprijzen, V.O.N. prijzen van de woningen en de grondprijs. De realisatie van de woningen is hierdoor ten opzichte van eerdere verwachtingen vertraagd.

OVH werkt aan de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning. Naar verwachting wordt de aanvraag medio 2024 ingediend. Dan wordt ook concreet hoeveel en welke soort woningen er komen.

De inspanningen zijn erop gericht dat de bouw eind 2024 is gestart.

Bouwrijp maken

Het is nog niet bekend wanneer het terrein bouwrijp wordt gemaakt. Bouwrijp maken betekent dat het bouwterrein vrij is van obstakels en de voorzieningen zoals nutsleidingen en kabels, riolering, bouwwegen etc. aanwezig zijn.

Ook moet het terrein op sommige plekken opgehoogd, verbeterd of vlak gemaakt worden. Aanwezige begroeiing op het terrein, zoals bomen en struiken, moeten verwijderd worden.  Voor deze werkzaamheden wordt er voor de veiligheid een hek om het terrein heen gezet. De werkzaamheden duren ongeveer 12 weken.

De planning is als volgt

  • BP procedure > afgerond
  • Ontwerp inrichting openbare ruimte (iom bewonersgroep Citroengras) > doorlopend
  • Archeologisch onderzoek Bronstijd vindplaats > mei – juni 2020 afgerond
  • RCE-vergunning voor inrichting en woningbouw > vergunning is afgegeven
  • Bouwrijp maken > Volgt
  • Start woningbouw > Volgt
  • Woonrijp maken > Volgt
  • Oplevering laatste woningen > Volgt

Het bouwverkeer rijdt over de tijdelijke weg Raaigras.

Deze weg loopt vanaf de afslag Het Gras langs het spoor richting de warmtekrachtcentrale. Ook het bouwverkeer voor De Grassen Noord maakt gebruik van het Raaigras.

Archeologische opgravingen in de Grassen zijn afgerond. Het terrein is een bijzondere plek want het is een archeologisch rijksmonument. Dat betekent dat het een terrein is met cultureel erfgoed. Op of in de bodem zijn resten, voorwerpen of andere sporen van menselijke aanwezigheid uit de Midden-Bronstijd (1800–1100 v.Chr.) en uit de IJzertijd/Romeinse tijd (800 v.Chr.-450 n.Chr.) bewaard gebleven.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is onder de indruk van de kwaliteit en bijzonderheid van de vondsten. RCE en de gemeente vinden daarom dat de vindplaatsen behouden moeten blijven. De archeologen van ADC ArcheoProjecten hebben de kleine locatie uit de Bronstijd opgegraven. Op de vindplaats uit de IJzertijd/Romeinse tijd wordt op een manier gebouwd die de vondsten en historische resten niet beschadigt. De kabels en leidingen in de grond worden aangelegd in een beschermende grondlaag die jaren geleden al extra daarvoor is aangebracht. De woningen staan straks op heipalen die op meer afstand van elkaar staan dan normaal. Zo blijft het grootste deel van het monument intact.

Het doel van de opgraving is om alle archeologische resten uit de Bronstijdvindplaats veilig te stellen. Er wordt zo ook veel kennis opgedaan. De opgraving is inmiddels afgerond. Er zijn resten van twee boerderijen en bijgebouwen gevonden. Hierdoor weten we nu hoe een boerenerf in Houten er in de Bronstijd moet hebben uitgezien. Verder zijn er kleine resten gevonden zoals aardewerk, bot van vee, etensresten, kookstenen, stenen gereedschap, kleine stukjes metaal en ook een fraaie barnstenen kraal. En, ook bijzonder, vijf melktanden uit een wisselgebit van een kind.

Wilt u meer weten over deze opgraving en de vondsten? Bekijk het boekje Erfgoed Onder De Grassen, graven naar de bronstijd in Houten. U vindt het onder de downloads.

Meer nieuws? Lees dan de nieuwsbrieven op https://www.archeologie.nl/nieuws.