Appartementen Lindeoord

Lindeoord

Op maandag 6 maart 2023 zijn de werkzaamheden gestart voor de bouw van de 45 appartementen LindeOord. Tijdens de werkzaamheden blijven alle woningen per auto, fiets en te voet bereikbaar. Alleen het parkeerterrein van de sporthal wordt afgesloten.

Bouwbedrijf MBB heeft op 13 maart een bewonersbijeenkomst gehouden over de gang van zaken tijdens de bouw. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Bouwbedrijf MBB. De bouw duurt tot eind 2024. Dan is ook de woonomgeving klaar.  

Download hier de bijbehorende stukken:

Op 26 september 2023 is de vloer van de parkeergarage van het koopappartement gestort. De werkzaamheden zijn tot in de late avond doorgegaan.

Dat leverde een mooi sfeerbeeld op.

Op 11 mei 2022 is de omgevingsvergunning voor de bouw van de 45 appartementen LindeOord aan de Lupineoord verleend. De vergunning en alle bijbehorende tekeningen en berekeningen hebben tot en met 22 juni ter inzage op het gemeentehuis gelegen en stonden tot die datum open voor bezwaar. Bij geen bezwaar is de vergunning na 22 juni 2022 onherroepelijk en staat niets de bouw nog in de weg. Als alles volgens plan verloopt is alles medio 2024 gereed.

Projectleider Pim de Moed heeft tijdens de presentatie op 9 februari 2022 de omgevingsvergunningsprocedure toegelicht. Daan Huitink heeft toegelicht hoe de planning er uit ziet. Een en ander is weergegeven in een PowerPointpresentatie (pdf, 8 MB). Voor de start van de bouw heeft het bouwbedrijf nog een bewonersavond gehouden om de gang van zaken rond de bouw toe te lichten

De gemeente heeft samen met landschap ontwerper Christian Messing, ontwikkelaar MBB en een kerngroep van Den Oord bewonersbelangen DOBB een ontwerp ontwikkeld voor de openbare ruimte rond de nieuwbouw LindeOord. Daarbij zijn drie varianten gemaakt.

Twee van de drie varianten wijken af van het bestemmingsplan en de afspraken die met omwonenden waren gemaakt. Gemeente en Werkgroep DOBB waren het er wel mee eens dat het niet voorleggen van de 3 varianten een gemiste kans zou zijn en dat een enquête een goed vorm zou zijn om de voorkeur van omwonenden te bepalen. Hierbij is aangegeven dat de variant die een overgrote meerderheid krijgt uitgevoerd. Als er geen meerderheid is zal de gemeente zelf een keuze moeten maken.

Er zijn 82 adressen aangeschreven en op 22 en 30 september hebben informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Voor de uiterste datum van maandag 18 oktober 2021 zijn 53 geldige reacties binnengekomen.

  • Aan variant A gaven 26 adressen de voorkeur.
  • Aan variant B gaven 21 adressen de voorkeur.
  • Aan variant C gaven 6 adressen de voorkeur.

De drie varianten met de toelichtende doorsneden en fotoimpressies zijn weergegeven in het bestand Ontwerp Openbare Ruimte varianten A B C (pdf, 12 MB).

Afgezet tegen de 82 adressen, is er dus geen overgrote meerderheid is voor een van de varianten.

De meeste uitgebrachte stemmen zijn voor variant A.

Variant A sluit aan bij het geldende bestemmingsplan en de gemaakte afspraken met bewoners. De uitslag is met de werkgroep van bewoners besproken en op 2 november jl. heeft het college besloten dat variant A wordt uitgevoerd. De uitslag en het besluit van het college zijn met een brief bekend gemaakt aan alle aangeschreven adressen en aan iedereen die een reactie hebben ingestuurd.

De gemeente Houten en ontwikkelaar MBB Ontwikkeling hebben een grondverkoop-overeenkomst gesloten voor twee percelen bouwgrond voor de bouw van 26 sociale huur- en 19 vrije sector koopappartementen aan het Lupineoord Houten.

In 2020 is het bestemmingsplan vastgesteld en is er een openbare grondverkoopprocedure doorlopen waarbij MBB Ontwikkeling het beste aanbod heeft gedaan. MBB is samen met woningbouwcoöperatie Viveste  al druk bezig met de uitwerking van de plannen en begin 2022 zal de aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend. De naam van het plan is LindeOord. Meer informatie over het bouwplan is te vinden op de website www.lindeoord.nl

Start bouw is voorzien na de zomervakantie van 2022.

MBB uit Maarsen is geselecteerd als ontwikkelaar die de 45 appartementen gaat bouwen en verkopen.  Zij zullen het plan verder uitwerken en de omgevingsvergunning aanvragen. Voor het project is nu een naam gekozen: “ Lindeoord” Meer informatie over de koopappartementen vindt u op de website www.lindeoord.nl.  Hier kun u ook registeren als belangstellende voor de koopappartementen.

MBB zal een overeenkomst sluiten met Viveste over de bouw van de 26 sociale huur appartementen. Woningtoewijzing voor de deze huurappartementen verloopt via Woningnet en Viveste.   

Als alles volgens plan verloopt zal de verkoop begin 2022 van start gaan en zal de bouw medio 2022 starten. De verwachting is dat de bouw ca. 1.5 jaar duurt.

Architectenbureau  ONB heeft het schetsontwerp verder opgewerkt tot een drietal impressies. Het geeft een goed beeld van de nieuwbouw.

Landschap bureau Stijlgroep zal aan de hand o.a. gesprekken met Den Oord Bewonersbelangen een eerst voorstel doen voor de inrichting van de openbare ruimte rond de nieuwe gebouwen.De verwachting is dat in de loop van april de eerste schetsen gedeeld kunnen worden. Direct aanwonenden zullen hierover apart geïnformeerd worden.

Na het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad op 16 juni was er nog tot 6 september 2020 de mogelijkheid om beroep aan ten teken tegen dit besluit. Van deze mogelijkheid heeft niemand gebruikgemaakt dus daarmee was het Bestemmingsplan vanaf 6 september 2020 onherroepelijk.

Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het participatie traject met omwonenden en de bewonersbelangen Den oord hebben geresulteerd in een lijst met afspraken. Deze is op 18 februari 2020 getekend door wethouder Herman Geerdes en vertegenwoordigers van DOBB. De afspraken uit de lijst zullen naast het door de raad vastgestelde stedenbouwkundig kader “Nieuwbouw Wegwijzer Den oord” de basis vormen voor de verdere uitwerking van het plan.

De planning is globaal en kan door omstandigheden wijzigen.

  • Omgevingsvergunning verleend mei 2022
  • Startverkoop september/oktober 2022
  • Start bouw april 2023
  • Bouwtijd: ca. 1.5 jaar