Laatste nieuws

Tijdelijke huisvesting Essenkade 2 gaat niet door

De initiatiefnemers van de tijdelijke ontwikkeling van Essenkade 2 concluderen na intensief overleg met de eigenaar dat ze helaas op zoek moeten naar een andere locatie. Er zijn voor de gemeente, woningcorporatie Woonin, het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de provincie als initiatiefnemers te veel en toenemende financiele risico’s om op deze plek het plan te realiseren voor tijdelijke huisvesting voor 150 woningzoekenden, 100 asielzoekers en Houtense maatschappelijke organisaties. En dat vinden we jammer.

Maximale inzet

De gemeente, Woonin, COA en de provincie hebben zich maximaal ingezet om de tijdelijke ontwikkeling op Essenkade 2 van de grond te krijgen in samenspraak met de eigenaar. Er zijn steeds kleine stapjes vooruitgezet en in januari van dit jaar leek de businesscase rond te zijn. Het college van burgemeester en wethouders meldde toen dat er nog serieuze risico’s waren op het niet doorgaan van het plan. Helaas zijn deze nu werkelijkheid geworden. De initiatiefnemers concluderen nu tot hun teleurstelling dat onder aan de streep de financiele risico's te groot zijn.

De gemeente heeft verregaande betrokkenheid getoond om de kans op een haalbaar project te vergroten door het hoofdhuurderschap en de regie van de verdere ontwikkeling op zich te nemen. Ook was extra geld uitgetrokken als bijdrage in de sloop van het bestaande kantoorgebouw. Daarnaast zijn door de gemeente fondsen en subsidies binnengehaald. Nog meer inzet vinden de initiatiefnemers niet verantwoord in een toch al krappe businesscase. De conclusie is nu te stoppen met de verdere ontwikkeling op Essenkade 2 en dit belangrijke plan op een andere locatie voort te zetten.

Goed plan, maar financiele risico’s te groot

Wethouder Sander Bos: "Dit is een flinke domper, maar we laten ons niet uit het veld slaan. Het plan is goed, maar de financiele en toenemende risico’s op deze plek zijn helaas toch te groot gebleken. Na overleg met de mede-initiatiefnemers heeft de gemeente besloten de regie nu naar zich toe te trekken om de kans van slagen op een andere plek zo groot mogelijk te maken.
We beseffen dat het ook een teleurstelling is voor de betrokken maatschappelijke partijen, de klankbordgroep en andere inwoners die veel energie in dit plan hebben gestoken. Het college blijft zich verantwoordelijk voelen voor een oplossing van de grote maatschappelijke nood op het gebied van huisvesting van woningzoekenden en vluchtelingen. Alle opgedane kennis, ervaring en inzet, ook vanuit de samenleving, nemen we mee in de zoektocht naar een andere plek in Houten voor deze huisvesting.“

Voortgang

De gemeenteraad is op dinsdag 21 maart jl. informeel op de hoogte gebracht. Op korte termijn worden de betrokken maatschappelijke organisaties, de klankbordgroep en andere belanghebbenden geïnformeerd.De formele besluitvorming om te stoppen met Essenkade 2 en om op zoek te gaan naar een andere plek volgt op korte termijn. Het onderzoek naar alternatieve locaties is inmiddels gestart.

Deze week is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van Essenkade 2. Het financieel plan (businesscase) is rond. De betrokken organisaties gaan nu aan de slag met het uitwerken van een samenwerkingsovereenkomst.

De afgelopen maanden hebben de initiatiefnemers intensief gewerkt aan het leggen van de financiële puzzel voor de ontwikkeling van Essenkade 2. En dat is gelukt. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), woningcorporatie Woonin, maatschappelijk vastgoedondernemer Zenzo, de eigenaar van de locatie en gemeente Houten gaan de komende weken de verantwoordelijkheden en risico’s vastleggen in een overeenkomst. 

Goede afspraken

Er zijn nog steeds risico's op het wel of niet slagen van het project. Het college van b. en w. is zich bewust van de urgentie van opvang voor asielzoekers en huisvesting voor spoedzoekers, jongeren en statushouders. Maar een zorgvuldige afhechting van alle afspraken is belangrijk om een volgende stap naar de uitwerking en besluitvorming rondom het plan te kunnen zetten.

Uitgangspunten plan

De businesscase gaat uit van de uitgangspunten zoals deze door de gemeenteraad in mei jl. zijn vastgesteld:

•           Opvang van maximaal 100 asielzoekers (door Centraal Orgaan opvang Asielzoekers)
•           Woonunits voor ongeveer 150 spoedzoekers/statushouders/jongeren (door woningcorporatie Woonin, voorheen Viveste)
•           Ongeveer 2000 m2 ruimte voor maatschappelijke organisaties (voor Voedselbank, Doorgeefluik en KrachtFabriek).

Van businesscase naar solide project

Deze uitgangspunten zijn door de initiatiefnemers vertaald naar een schetsontwerp voor de locatie. Daarbij is het plan om het kantoorpand te slopen en de hal te gebruiken voor de huisvesting van de maatschappelijke organisaties. Zo ontstaan er meer mogelijkheden voor een prettige leefomgeving voor de toekomstige bewoners. Dit is besproken in de klankbordgroep voor inwoners en ondernemers en met de betrokken maatschappelijke organisaties. Binnenkort gaan de initiatiefnemers het schetsontwerp presenteren aan de directe omgeving en andere belangstellenden. Dat gebeurt tijdens een inloopbijeenkomst en via het online participatieplatform 'Houten praat mee'.

Als de gemeenteraad instemt met de wijziging van het bestemmingsplan, dan kunnen de woonunits in het 3e/4e kwartaal 2023 op het terrein staan.

Vragen?

Meer informatie vindt u in de raadsinformatiebrief. Of kijk op de projectwebsite www.houten.nl/essenkade2en het online participatieplatform www.houtenpraatmee.nl.

Heeft u daarna nog vragen? Neemt u dan contact op met projectleider Bertus Krooder via gemeentehuis@houten.nl of 030 63 92 611. 

Lees hier de laatste ontwikkelingen rondom Essenkade 2

De klankbordgroep met inwoners en ondernemers kwam in december, vlak voor de Kerst, voor de derde en laatste keer bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst deelde het bureau ZieglerGautier de eerste gedachten voor een plan van aanpak communitybuilding. De klankbordgroep was hierover positief. Ook sprak de groep over het thema ‘integratie vluchtelingen’.

De klankbordgroep kijkt tevreden terug op de drie bijeenkomsten. Er heerste een gevoel van betrokkenheid, verantwoordelijkheid en enthousiasme. De groep gaat zelfs op eigen gelegenheid verder. De gemeente is blij met alle inbreng van de klankbordgroep. Veel aanbevelingen sluiten aan bij de gedachten van het projectteam. De aanbevelingen gaan we betrekken bij de uitwerking naar een inrichtingsplan en in de communitybuilding.

Het verslag van de klankbordgroep kunt u downloaden via Klankbordgroep Essenkade (houten.nl) >

Participatieverslag Houten praat mee

Via het online participatieplatform ‘Houten praat mee’ is inwoners in november jl. een aantal vragen over Essenkade 2 voorgelegd. We hebben alle ideeën, oplossingen, aanpakken, etc. gebundeld en voorzien van een reactie. Deze leest u in het participatieverslag (pdf, 481 KB)

Hoe verder?

Op dit moment wordt nog steeds hard gewerkt om de zogenaamde ‘businesscase’ voor Essenkade 2 rond te krijgen. Dat doen we samen met de initiatiefnemers. Dit kost meer tijd dan verwacht. We hopen zeer binnenkort daarover duidelijkheid te krijgen.  

Zodra de financiële puzzel is gelegd, kunnen we verder met het maken van een inrichtingsplan en het plan van aanpak voor communitybuilding. Zodra deze stukken klaar zijn gaan we ook via een inloopbijeenkomst in gesprek met de directe omgeving en andere belangstellenden. We richten ons daarbij op het 1e kwartaal 2023.

Daarna kan de ruimtelijke procedure (voor het tijdelijk wijzigen van het bestemmingsplan) starten.  Dan zal ook de gemeenteraad zich buigen over het plan. Als de planologische procedure is afgerond, kunnen de woonunits in het 3e/ 4e kwartaal 2023 op Essenkade 2 staan.  

Klankbordgroep

De klankbordgroep met inwoners en ondernemers kwam in november voor de tweede keer bij elkaar. Zij spraken over het thema ‘kwaliteit van wonen en leven’.

Met behulp van inrichtingsschetsen is gesproken welke ingrepen in het gebied van belang zijn om een prettige woon- en leefomgeving te maken. Volgens de klankbordgroep biedt het slopen van het kantoorpand het meeste perspectief voor een fijne leefomgeving. De grote hal is dan geschikt voor de maatschappelijke organisaties zoals de Voedselbank, Doorgeefluik en de KrachtFabriek en kan een middelpunt voor de tijdelijke bewoners worden.

Deze keuze wordt ook ondersteund door de initiatiefnemers (gemeente, woningcorporatie Viveste, COA en maatschappelijk vastgoedondernemer Zenzo). Zij gaan dit verder uitwerken naar een inrichtingsplan. Als dit plan er is, gaan we hierover weer in gesprek met de buurt en andere belangstellenden.

Het verslag van de klankbordgroep kunt u downloaden. (pdf, 96 KB)

Reacties Houten praat mee

Via het online participatieplatform ‘Houten praat mee’ (Project: Tijdelijke huisvesting Essenkade 2 (houtenpraatmee.nl) hebben we ook een aantal vragen over Essenkade 2 aan inwoners voorgelegd. Daarop zijn ongeveer 50 reacties met ideeën, oplossingen of een aanpak binnengekomen. Daar zijn we blij mee. De komende tijd gaan we kijken of en hoe we dit een plek kunnen geven in de verdere uitwerking naar een plan voor Essenkade 2.

Financiële puzzel nog niet rond

Op dit moment werken we achter de schermen nog steeds aan het rondkrijgen van de zogenaamde ‘businesscase’ voor Essenkade 2. Dat doen we samen met de initiatiefnemers. Het oplossen van de financiële puzzel vergt meer tijd en inzet van alle partijen dan verwacht. Er is nog steeds een tekort. Daarom hebben we ook aan het Rijk gevraagd om financieel bij te dragen. We hopen deze maand duidelijk te krijgen of het gaat lukken.  

Hoe verder?

Zodra de businesscase sluitend is, gaan wij verder met het maken van een inrichtingsplan en een plan van aanpak voor communitybuilding. In die periode gaan we ook weer via een inloopbijeenkomst in gesprek met de directe omgeving en andere belangstellenden. We richten ons daarbij op het 1e kwartaal 2023.

Daarna kan de ruimtelijke procedure (voor wijziging van het bestemmingsplan) starten in het 1e/2e kwartaal 2023. De gemeenteraad neemt dan een besluit of het plan doorgaat. Als de raad instemt, kunnen de woonunits in het 3e/ 4e kwartaal 2023 op Essenkade 2 staan.

Volgende week komt de klankbordgroep Essenkade 2 voor het eerst bij elkaar. Deze mensen gaan meedenken in de uitwerking van een plan. Op deze manier willen de initiatiefnemers van Essenkade 2 een betekenisvolle plek maken. Voor nieuwe bewoners, gebruikers, omwonenden, omliggende bedrijven en anderen. Naast de klankbordgroep komen er in het najaar ook andere mogelijkheden om wensen en ideeën in te brengen.

Wie zitten er in de klankbordgroep?

Er was veel belangstelling om mee te denken in de klankbordgroep. Er waren 49 aanmeldingen. Daarom hebben wij geloot. Zo hebben wij een brede en gevarieerde groep kunnen samenstellen. De volgende inwoners zitten in de klankbordgroep:

 • Bianca van den Berg (Campen)
 • Tom Prosman (Campen)
 • Geert Gerritse (Borchen)
 • Gieneke Holland (Borchen)
 • Simon Wienke (Gaarden)
 • Wil Holland (Gaarden)
 • Suzan Schalkx-van Lierop (Kaden)
 • Cees den Hertog (Kaden)
 • Johan van der Veer (Oud Wulfseweg e.o.)
 • Jacqueline van Vliet (overig Houten)
 • Sunita Chote (overig Houten)

Eerste bijeenkomst

De klankbordgroep staat onder begeleiding van een onafhankelijke voorzitter, Jesse Bussemaker.

Zij komen woensdag 12 oktober voor het eerst bij elkaar. Hierbij staat kennismaking en de werkwijze van de klankbordgroep centraal. Ook bespreken zij hoe de niet geselecteerde inwoners voor de klankbordgroep betrokken kunnen worden bij het vervolg.

Op eigen titel

Alle klankbordgroepleden nemen deel op persoonlijke titel. Wel hebben zij alle gelegenheid om wensen, zorgen en ideeën uit de wijk in te brengen. Zo is er de mogelijkheid om inbreng mee te geven aan een klankbordgroeplid. Na de eerste bijeenkomst geven wij meer informatie over hoe dat kan.

Meer informatie over de opzet van de klankbordgroep leest u hier: Klankbordgroep Essenkade (houten.nl). De verslagen van de bijeenkomsten zijn openbaar en publiceren wij ook op deze  projectwebsite en op www.houtenpraatmee.nl

Iedereen kan meedenken

Wij zijn blij met alle betrokkenheid en hopen dat ook andere inwoners en ondernemers gaan deelnemen aan de andere gespreksmomenten die wij gaan organiseren met (buurt)bewoners, organisaties en andere belangstellenden. Naast de klankbordgroep halen we breed ideeën en reacties op. Deze wegen we allemaal mee in de verdere uitwerking naar een plan voor Essenkade 2.

De gemeenteraad stemde in mei jl. in met de uitgangspunten voor een plan. Het gaat om huisvesting van vluchtelingen, ‘spoedzoekers’, jongeren, statushouders en een aantal maatschappelijke organisaties. Hiermee willen we voorzien in de grote behoefte aan opvangplekken voor asielzoekers en tijdelijke woningen. Tegelijkertijd kunnen we hiermee een nieuw onderdak bieden voor de Voedselbank, De KrachtFabriek en het Doorgeefluik.

De uitwerking naar een plan gebeurt samen met de omgeving en andere betrokkenen. We vinden het belangrijk om hierbij ideeën, kennis en ervaringen van inwoners in te zetten. Daarom stellen we een aantal vragen op Houten praat mee. We verzamelen alle reacties en kijken hoe en of we dit kunnen verwerken in het plan.

Meld u aan op www.houtenpraatmee.nl en deel uw ideeën!

Met het raadsbesluit van 10 mei heeft de gemeenteraad groen licht gegeven om voor Essenkade 2 een concreet en haalbaar plan te maken. De verwachting is dat wij eind dit jaar een uitgewerkt plan aan de raad kunnen aanbieden. De raad neemt hierover een definitief besluit.

Financiën

De afgelopen maanden is onderzocht hoe het initiatief haalbaar wordt en hoe de betrokken partijen (COA, Viveste, Zenzo en gemeente) gaan samenwerken. Het is een hele puzzel om de exploitatie van het plan rond te krijgen. Op dit moment is dat nog niet het geval, maar wij verwachten in oktober meer duidelijkheid te krijgen over de financiële haalbaarheid van het initiatief. Zolang het financiële plaatje niet rond is, kan de beoogde exploitant, Zenzo, geen overeenkomst sluiten met de eigenaar van het pand en het terrein.

Klankbordgroep

De oproep om mee te denken in de klankbordgroep voor inwoners/ondernemers leidde tot maar liefst 49 aanmeldingen. Wij waarderen deze grote betrokkenheid. Door de grote belangstelling is besloten om voor de grotere wijken en de wijken met veel aanmeldingen 2 personen (i.p.v. 1) per wijk te selecteren. Via een loting hebben wij een brede en gevarieerde klankbordgroep van 11 personen kunnen samenstellen, namelijk:

 • 2 personen uit de Gaarden; 
 • 2 personen uit de Borchen; 
 • 2 personen uit de Campen; 
 • 1 persoon uit Oud Wulfseweg/Utrechtseweg e.o.;  
 • 2 personen van bedrijventerrein Doornkade; 
 • 2 personen uit overig Houten. 

Bij de loting is per wijk ook een reserve-deelnemer getrokken. Deze inwoner gaan wij alleen benaderen als een van de geselecteerde inwoners toch niet kan/wil deelnemen. 

De groep staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter en komt medio oktober voor het eerst bij elkaar. Wij maken hun namen bekend als zij hun deelname definitief aan ons hebben bevestigd. De verslagen van de klankbordgroep zijn openbaar en delen wij via www.houten.nl/essenkade2 en www.houtenpraatmee.nl.

In gesprek

Er zijn ook andere mogelijkheden om mee te denken. Wij organiseren gespreksmomenten voor (buurt)bewoners, ondernemers, organisaties en andere belangstellenden. Wij halen breed ideeën en reacties op. Deze wegen allemaal mee in de verdere uitwerking naar een plan.

Waardering voor betrokkenheid

De gemeente krijgt geregeld aanbiedingen van inwoners die vrijwillig die willen helpen bij bijvoorbeeld de uitvoering van het plan. Of verzoeken van werkgevers die de toekomstige bewoners graag werk bieden in hun bedrijf. Ook komen er nog steeds ideeën vanuit de Houtense samenleving waaruit de betrokkenheid bij dit project blijkt. Goed om te zien dat er al wordt meegedacht. Ook zijn er nog veel vragen, waarop we nu nog geen antwoord hebben. Deze gaan wij de komende maanden, samen met uw inbreng, zoveel mogelijk beantwoorden.  

Schetsontwerp

Ook wordt gewerkt aan eerste schetsen (stedenbouwkundige denkrichtingen) voor de locatie. De opbrengst van de eerste verkennende participatieronde en moties van de gemeenteraad zijn daarbij het uitgangspunt. Het gaat voor deze plek dan om:

-geen hinder voor de direct omliggende bedrijven;

-een prettige woon-en leefomgeving voor de tijdelijke bewoners;

-een samenhangend plan waarbij de verschillende functies elkaar versterken.

Meer weten?

Wilt u meer details over de stand van zaken? Leest u dan de informatiebrief die naar de gemeenteraad is gestuurd. 

Eerdere nieuwsberichten:

 • Gemeenteraad stemt in met uitgangspunten plan Essenkade 2 (mei 2022)
 • College wil onderdak bieden aan vluchtelingen, spoedzoekers en maatschappelijke initiatieven (april 2022)