Vragen en antwoorden

In april jl. ging de gemeente in gesprek met omwonenden, omliggende bedrijven en andere geïnteresseerden. Dat gebeurde onder andere via een inloopbijeenkomst. Er zijn veel vragen beantwoord, wensen en zorgen opgehaald. Deze zijn samengebracht in een Participatieverslag

De gemeenteraad stemde op 10 mei jl. in met de uitgangspunten voor de verdere uitwerking van het plan. Nu zijn we hiermee aan de slag. Samen met een klankbordgroep met inwoners en ondernemers, de directe omgeving en andere belangstellenden. Op deze projectwebsite en ons participatieplatform Houten Praat Mee kunt u het project volgen en meedenken met de uitwerking. 

De meest gestelde vragen en antwoorden over Essenkade 2 hebben we voor u op een rij gezet :

Waarom gaat het om een tijdelijke invulling?  

De eigenaar van de locatie biedt de plek aan voor ongeveer 15 jaar. Wij verwachten dat deze termijn voldoende is om het landelijke probleem te ontlasten. Om wonen mogelijk te maken is een tijdelijke wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het is op termijn aan de gemeenteraad of deze locatie een andere bestemming krijgt.   

Hoe gaat de inrichting van deze locatie eruitzien?  

Op dit moment denkt de gemeente aan woonunits op de parkeerplaats. De maatschappelijke initiatieven (Voedselbank, Doorgeefluik, KrachtFabriek) kunnen onderdak krijgen in het pand. Dit heeft ermee te maken dat het pand erg verouderd is. Het bewoonbaar maken van het pand is te kostbaar. De inrichting van het terrein moet nog uitgewerkt worden. Dat gaat de komende maanden gebeuren.   

Hoe ziet zo'n woonunit eruit?  

Woonunits hebben de afgelopen jaren een kwaliteitssprong gemaakt. Afhankelijk van de doelgroep is sprake van een zelfstandige unit of een unit met meerdere slaapkamers en een gezamenlijke ruimte. 

Hoe hoog worden de woonunits gestapeld?

De gemeente denkt aan maximaal 3 lagen hoog. Er zijn in Nederland veel goede voorbeelden hoe je met woonunits toch een prettige woonomgeving kunt maken.   

Is dit plan in tegenspraak met de uitkomst van het referendum?

De invulling van Essenkade 2 is van tijdelijke aard. Op deze manier wil de gemeente op korte termijn een oplossing bieden voor een aantal dringende maatschappelijke vraagstukken, zoals de opvang van vluchtelingen, het huisvesten van maatschappelijke organisaties en tijdelijke huisvesting voor spoedzoekers.

Hoeveel plekken komen er voor tijdelijke huisvesting van andere woningzoekenden?  

De gemeente wil de locatie inzetten voor mensen die tijdelijk woonruimte nodig hebben. Met deze locatie wil de gemeente ook de woningnood bij deze groep aanpakken. Uitgangspunt is ongeveer 150 plekken.

Hoe is de verdeling van de 150 woningzoekenden?

De gemeente denkt nu aan Houtense spoedzoekers, statushouders, jongeren, arbeidsmigranten. In welke verhouding is nu nog niet duidelijk.

Waarom kan er niet in het pand worden gewoond?  

Het pand is erg verouderd en niet ingericht voor bewoning. Dat maakt dat de aanpassingen voor bewoning erg kostbaar zijn. Daarbij moet worden gedacht aan brandveiligheid, sanitair, scheidingswanden, CV-installaties, etc.

Waar kan ik mij inschrijven voor een tijdelijke woning? 

De plannen zijn nog niet zover dat woningen worden toegewezen. Wij gaan daarover afspraken maken met de verhuurders van de woonunits. Woningcorporatie Viveste wordt daar bij betrokken.   

Welke maatschappelijke organisaties krijgen hier een plek? 

De gemeente is nu in gesprek met de Voedselbank, de KrachtFabriek en het Doorgeefluik. Zij zitten nu in tijdelijke beschikbare gebouwen, die plaats gaan maken voor woningbouw.  Ook andere maatschappelijke initiatieven kunnen in de toekomst hier een plek krijgen. De gemeente gaat bij de verdere uitwerking van het plan in gesprek over welke partijen en onder welke voorwaarden zij een plek kunnen krijgen in het bestaande gebouw.

Kunnen ook andere maatschappelijke organisaties er een plek krijgen?

Vooralsnog richt de gemeente zich op het huisvesten van de maatschappelijke organisaties de KrachtFabriek, de Voedselbank en het Doorgeefluik. Dat is omdat zij hun huidige onderkomen op termijn moeten verlaten i.v.m. woningbouw. Dat neemt niet weg dat wij openstaan voor andere organisaties die het concept kunnen versterken. Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen met Reinier Heere van de gemeente (030) 63 92 611. 

Wat gebeurt er met de huidige gebruikers van het gebouw?  

Er zijn twee vaste huurders, namelijk Medipoint (apart gebouw aan de voorzijde) en Jean Heybroek (grote hal). Deze blijven rechtstreeks huren van de eigenaar. In het grote gebouw zitten nu een aantal tijdelijke huurders via een leegstandsbeheerder.  Het grote gebouw is bedoeld voor het huisvesten van de maatschappelijke organisaties. Er lijkt nog ruimte in het gebouw voor aanvullende functies die het concept kunnen versterken. Of de huidige tijdelijke huurders hiervoor in aanmerking komen, weten we nu nog niet. 

Waarom wil de gemeente vluchtelingen opvangen?  

Het gemeentebestuur wil net als andere gemeenten in ons land een bijdrage leveren aan de opvang van mensen in nood. De gemeente voelt hiervoor verantwoordelijkheid vanuit medemenselijkheid en de noodsituatie in de asielzoekerscentra.

Waarom is Essenkade 2 het meest geschikt? 

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor opvang van vluchtelingen. Het pand aan de Essenkade lijkt de meeste mogelijkheden te hebben op korte en middellange termijn. Zowel voor vluchtelingen, maatschappelijke initiatieven en andere doelgroepen zoals spoedzoekers, statushouders, arbeidsmigranten. Een‘win-win-win'-situatie’.

Hoeveel vluchtelingen wil de gemeente op deze plek opvangen? 

De gemeente heeft naar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de wens uitgesproken hier maximaal 100 vluchtelingen met een grote kans op een verblijfsvergunning op te vangen. Dit vinden we passend bij de gemeente Houten. Dit aantal mensen kunnen we overzien en biedt ook mogelijkheden om hen op een goede manier te laten integreren in de Houtense samenleving.  

Voor hoe lang is de opvang?  

Wij zien de opvang voor maximaal 100 mensen voor maximaal 15 jaar. 

Wat is de samenstelling en herkomst van de groep?  

Dat weten we nu nog niet. Het COA plaatst uiteindelijk de asielzoekers. We gaan wel met het COA in overleg om in te zetten op mensen die al een verblijfsstatus hebben of een grote kans daarop maken. We willen ook proberen om deze mensen in Houten te laten vestigen als ze een status krijgen.  Elke gemeente in Nederland is namelijk verplicht om statushouders te huisvesten. 

Komen op Essenkade 2 ook Oekraïense vluchtelingen te wonen?

Nee. Dit gaat om de opvang van vluchtelingen van het COA. De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne verloopt via de veiligheidsregio’s. Daarvoor heeft de gemeente de locaties Merantihout (schoolwoningen) en de ‘Vuurtoren’ aan de Zijdemos aangewezen als opvanglocaties voor Oekraïners.

Wanneer komen de vluchtelingen?  

Dat is nu nog niet bekend. We zijn eerst in gesprek gegaan met de directe omgeving, zoals omwonenden en omliggende bedrijven. Er moet nog veel worden uitgedacht en geregeld. Als de plannen concreter zijn gaan wij weer in gesprek met omwonenden en belanghebbenden. In een optimistisch scenario kunnen we in het najaar van 2023 (of zo veel eerder als mogelijk) de eerste vluchtelingen opvangen. Een en ander hangt ook af van de beschikbaarheid van woonunits en het verloop van de planologische procedure. 

Leren de vluchtelingen hoe de (Houtense) samenleving werkt?

Ja, in de noodopvang wordt er zogeheten ‘voorinburgering’ gegeven door het COA. Dan begint ook een introductie van het Participatieverklaringstraject.  De vier Nederlandse kernwaarden: vrijheid, gelijkheid, participatie en solidariteit worden behandeld. De overheid wil namelijk dat iedereen die in Nederland woont, meedoet in de samenleving. Om mee te kunnen doen moet de statushouder weten wat er in de Nederlandse grondwet staat, wat belangrijke regels zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Als de statushouder in de gemeente Houten woont wordt het participatieverklaringstraject voortgezet en tekent de statushouder de ‘Participatieverklaring’. Hiermee verklaart de statushouder dat hij kennis heeft genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving, dat hij deze respecteert en dat hij actief een bijdrage wil leveren aan de samenleving. 

Blijven de vluchtelingen na opvang in Houten wonen?   

Ons uitgangspunt is dat mensen die als asielzoeker worden opgevangen op deze woonlocatie ook worden gekoppeld aan de gemeente Houten als statushouder. Zo zetten we al eerste stappen van de inburgering tijdens de opvang. 

We hebben hiermee goede ervaringen opgedaan in 2015 (De Weteringgroep). Vluchtelingen kunnen al contacten opdoen tijdens de opvang die ze kunnen onderhouden als ze hier als statushouder blijven wonen.  

Maar dan moeten er ook mogelijkheden zijn om in Houten te gaan wonen. Het plan op de Essenkade 2 is een combinatie van het huisvesten van verschillende doelgroepen waaronder statushouders. Zo kunnen we ook voldoen aan onze wettelijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Ook de combinatie met de maatschappelijke initiatieven biedt mogelijkheden om bij de inburgering vanuit de Houtense samenleving ondersteuning te bieden.

Gaan de vluchtelingenkinderen naar school?  

De kinderen krijgen onderwijs. Hoe dat eruit gaat zien, dat weten we nu nog niet. Dat hangt af van de samenstelling van de groep en het aantal kinderen. Daarvoor gaan we nog in overleg met de scholen en de maatschappelijke partners. 

Wat kunnen inwoners doen om een vluchteling te helpen? 

Inwoners kunnen veel doen om vluchtelingen te helpen. Zij kunnen zich aanmelden als vrijwilliger bij van Houten& co. Als de opvang doorgaat, dan geven we meer informatie over de mogelijkheden om hulp te bieden.  

Hoe wordt de veiligheid binnen en buiten de locatie geregeld?  

Het COA zorgt dat een opvangplek veilig is voor de bewoners. Iedere asielzoeker ondertekent daarvoor de huisregels van het COA en krijgt voorlichting in de eigen taal. Medewerkers van het COA spreken bewoners aan op ongewenst gedrag met bijpassende disciplinaire maatregelen.

Verder gaan we in gesprek met de directe omgeving om te horen wat hun wensen en zorgen zijn en hoe we hiermee rekening kunnen houden. Zo willen we de opvang zo goed mogelijk regelen. Ook als de opvang er is, blijven we in gesprek met de directe omgeving over dit thema.  

Wat doet het COA aan dagbesteding?

Het COA biedt asielzoekers verschillende begeleidingsprogramma’s aan. Daarnaast biedt deze locatie ook mogelijkheden voor dagbesteding omdat maatschappelijke organisaties in het gebouw zitten. Op de website van het COA staat hierover meer informatie.

Hoe worden vluchtelingen opgenomen in de Houtense samenleving?

Ons uitgangspunt is dat mensen die als asielzoeker worden opgevangen op deze woonlocatie ook worden gekoppeld aan de gemeente Houten als statushouder. Zo zetten we al eerste stappen van de inburgering en integratie tijdens de opvang.

We hebben hiermee goede ervaringen opgedaan in 2015 (De Weteringgroep). Vluchtelingen kunnen al contacten opdoen tijdens de opvang die ze kunnen onderhouden als ze hier als statushouder blijven wonen. Ook maatschappelijke initiatieven vanuit de Houtense samenleving bieden ondersteuning bij de inburgering.

Wat gebeurt er om overlast te voorkomen op de route Essenkade 2 naar supermarkt in de Borchen?

De gemeente wil graag met de omgeving in gesprek hoe we dit het beste kunnen organiseren. We denken hierbij aan een beheergroep met onder meer omwonenden en omliggende bedrijven.Het COA kent huisregels en geeft voorlichting over veiligheid en omgangsvormen in Nederland. Ook met de andere bewoners worden huisregels opgesteld.

Waar kunnen inwoners terecht met klachten en overlast?

Dat is nu nog niet bekend. Bij de uitwerking van het plan wordt dit bepaald.

Wie beslist of deze ontwikkeling doorgaat?  

De gemeenteraad heeft 10 mei jl. ingestemd met de voorwaarden van deze ontwikkeling. De gemeente is nu aan de slag met de verdere uitwerking van het plan. Op dit moment zijn de vier initiatiefnemers nog in gesprek over de financiering van dit project. Wij verwachten in het najaar 2022 de eerste schetsen te kunnen presenteren. Als de initiatiefnemers (gemeente, woningcorporatie Woonin, COA en Zenzo als maatschappelijk vastgoedondernemer) een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend, dan kan de planologische procedure starten. De inschatting is dat in het 1e kwartaal 2023 deze procedure (voor tijdelijke wijziging bestemmingsplan) kan starten.  Dan zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen over het uitgewerkte plan. 

Hoe is de buurt betrokken bij dit plan?  

Zaterdag 9 april was er een inloopmiddag voor omwonenden, omliggende bedrijven en andere belangstellenden. Er zijn ook persoonlijke gesprekken geweest met de directe buren. Ook was er de mogelijkheid om te bellen of mailen met de projectleider of een onlinegesprek aan te vragen. De opbrengst van de gesprekken staat in een participatieverslag.  Dat is ook naar de gemeenteraad gestuurd om mee te wegen in zijn besluit.

Nu de raad heeft ingestemd met de voorwaarden voor de uitwerking van het plan, gaan we verder. Daar betrekken we ook de omgeving weer bij. U kunt actief meedoen via bijvoorbeeld een klankbordgroep voor inwoners en ondernemers. Of door een inloopbijeenkomst of het digitale platform www.houtenpraatmee.nl te bezoeken. Op Houten Praat mee kunt u het proces volgen. 

Hoeveel geld gaat dit de gemeente kosten?  

De vestiging van een noodopvang mag de gemeente geen geld kosten. In principe draagt het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) via een rijksbijdrage de kosten voor de opvang van vluchtelingen. De gemeente krijgt ook geld van het rijk voor de kosten die zij zelf moet maken.  

1