Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Financiële zelfredzaamheid van inwoners toegenomen

26 september 2017

cover onderzoeksrapport Monitor Sociale Kracht 2016

Houten scoort over het algemeen goed als het gaat om de Sociale Kracht van inwoners. Dat blijkt uit de Monitor Sociale Kracht 2016. Deze week is het onderzoeksrapport gepubliceerd van de monitor die eind vorig jaar is gehouden.

In hoofdlijnen scoort Houten vergelijkbaar als twee jaar geleden, bij de vorige Monitor Sociale Kracht. Positief is de verbetering van de financiële zelfredzaamheid van inwoners. Daar staat een lichte toename van de mate van eenzaamheid tegenover.

De verbetering van de financiële zelfredzaamheid van inwoners hangt onder meer samen met het economisch herstel. Er is meer werk en minder Houtenaren zijn afhankelijk van een uitkering.

Uit een vrijwel gelijktijdig gehouden grootschalig GGD-onderzoek onder volwassenen en senioren blijkt dat een toename van eenzaamheid zich zowel in de Utrechtse regio als in heel Nederland voordoet. De manier waarop wij samenleven verandert. We handelen steeds vaker vanuit het individu. Traditionele netwerken veranderen of verdwijnen. De samenleving vergrijst, meer mensen wonen alleen en met de opkomst van social media verandert de manier waarop we met elkaar in contact staan.

Sociale cohesie

De sociale cohesie in buurten neemt verder af. Tegelijkertijd zetten Houtenaren zich meer in voor de samenleving, bijvoorbeeld door meer mantelzorg te verrichten. Wat sociale cohesie betreft, lijkt een kentering op te treden in het besef dat hier een burgerlijke verantwoordelijkheid ligt. De cijfers voor burenhulp verbeteren namelijk, ondanks dat inwoners zich wezenlijk minder verbonden voelen met buurtgenoten.

Infrastructuur

Gemeenten zijn vanaf 2015 voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de ondersteuning aan jeugdigen, chronisch zieken, ouderen en mensen met arbeidsvermogen. Aan gemeenten de taak te zorgen voor een sociale infrastructuur voor mensen die hulp nodig hebben. Het nieuwe stelsel vraagt van burgers dat zij elkaar zoveel mogelijk helpen. Inwoners worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en kracht en op die van hun netwerk en omgeving. De ondersteuning moet liefst zo dichtbij mogelijk worden georganiseerd, bij voorkeur in de eigen wijk of kern.

Inzicht

Om deze nieuwe sociale infrastructuur te kunnen neerzetten, is inzicht nodig. Inzicht in de eigen kracht én de samenkracht van burgers in wijken, kernen of buurten. Maar ook in aanknopingspunten voor het stimuleren en aanspreken van deze sociale kracht. De Monitor Sociale Kracht geeft hier zicht op. Onderwerpen die in het onderzoek aan bod komen zijn onder meer zelfredzaamheid, participatie, eenzaamheid, financiële en collectieve zelfredzaamheid, leefbaarheid en veiligheid.

Effectmeting

De Monitor Sociale Kracht is in de plaats gekomen van de vroegere tweejaarlijkse Leefbaarheidsmonitor. In Houten gaat het in 2016 om een eerste effectmeting. De nulmeting vond plaats in 2014. De gemeente betrekt de uitkomsten van de monitor bij het evalueren van bestaand beleid en het ontwikkelen van nieuw beleid. Relevante (nieuwe) inzichten en de beleidsmatige opvolging daarvan neemt de gemeente op in het Werkplan Sociale Kracht. Het werkplan verschijnt begin 2018.

Het gehele onderzoek is te vinden op www.houten.nl/monitor-sociale-kracht-2016.

Print Icoon printen