Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Viveste en gemeente maken afspraken over prestaties in 2020

20 december 2019

Marlous van Leeuwen (HuurdersAdviesRaad Viveste), Matthijs Aalders (locatiemanager Viveste) en Hilde de Groot (wethouder).© V.l.n.r: Marlous van Leeuwen (HuurdersAdviesRaad Viveste), Matthijs Aalders (locatiemanager Viveste) en Hilde de Groot (wethouder wonen).

De gemeente heeft met woningcorporatie Viveste en zijn HuurdersAdviesRaad (HAR) prestatieafspraken voor 2020 gemaakt.

De afspraken leggen vast wat ze gaan doen om het wonen in Houten beter te maken. Met elkaar, maar ook ieder voor zich vanuit eigen verantwoordelijkheid. Centrale thema’s in de afspraken zijn meer betaalbare huurwoningen, verduurzaming en het vergroten van de leefbaarheid en het gemeenschapsgevoel in de buurten. Bij het maken van de prestatieafspraken speelde de inbreng van de huurders zoals altijd een belangrijke rol.

Ambitie: meer sociale huurwoningen bouwen

'Uiteraard vinden we, als samenwerkingspartners, betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen erg belangrijk', zegt wethouder wonen Hilde de Groot. 'De besluitvorming door de gemeenteraad, medio 2020, over de Ruimtelijke Koers is ook een belangrijk thema. De ambitie van het college van burgemeester en wethouders is om minimaal 1.500 sociale huurwoningen te bouwen in de periode tot 2040. In de jaren tot 2023 komen er ongeveer 260 sociale huurwoningen bij in Houten. Dit gebeurt op de locaties Hofspoor, Eikenhout, De Kiem, Wegwijzer/Den Oord en Hofstad IVb.

Inclusieve samenleving – iedereen doet mee

'Er ligt een grote opgave die we alleen in gezamenlijkheid kunnen aanpakken', aldus Matthijs Aalders, locatiemanager van Viveste. 'Het is op dit moment niet eenvoudig voor woningzoekenden om aan een passende sociale huurwoning te komen. Ook verandert de bevolkingssamenstelling. Veel meer kleine huishoudens, jongeren en ouderen zijn op zoek naar een woning. De vraag naar woningen verandert en het woningaanbod is daar nog niet op aangepast. Viveste draagt daarom graag bij aan de Ruimtelijke Koers van de gemeente Houten. De basis voor een goede samenwerking is een open en transparante houding - bestuurlijk, beleidsmatig en financieel. We informeren elkaar actief over relevante ontwikkelingen, visies, voornemens en plannen. Tegelijkertijd zet Viveste zich in voor de inclusieve samenleving door mee te werken aan de uitstroom van cliënten vanuit begeleid-wonenprojecten naar zelfstandige woningen, leefbaarheid en bouwen aan het gemeenschapsgevoel. Zodat inwoners zich met elkaar verbonden voelen en prettig kunnen wonen.’

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een steeds belangrijker onderwerp in de gezamenlijke gesprekken. Verduurzaming van nieuwbouw en bestaande woningen is belangrijk vanwege het landelijke klimaatakkoord. Viveste stelt een duurzaamheidsplan op. Voor de bestaande woningen betrekt Viveste de gemeente en de HAR daarbij. Hiervoor is Viveste afhankelijk van de Transitievisie Warmte van de gemeente. In 2020 gaat Viveste nog meer zonnepanelen installeren. Als de daken er geschikt voor zijn, plaatst de corporatie in ieder geval zonnepanelen bij het leegkomen van woningen.

Betaalbaarheid

Marlous van Leeuwen van de HuurdersAdviesraad (HAR) van Viveste is blij dat er een onderzoek naar woonlasten komt onder huurders van Viveste in Houten. Dit onderzoek moet inzicht geven in de balans tussen huurlasten en het inkomen.'Huurders kunnen financieel in moeilijkheden komen vanwege te hoge huurlasten. Daarmee kunnen Viveste en de gemeente hopelijk nog beter maatwerk leveren en nieuw beleid schrijven.'

Opgaven 2020

Aanleiding voor de prestatieafspraken zijn de opgaven in 2020. We willen komend jaar de volgende ontwikkelingen doorzetten:

  • een oplossing vinden voor het tekort aan betaalbare woningen;
  • de energietransitie; 
  • de vergrijzing van de bevolking en de toename van kwetsbare inwoners.  

De ambities in de prestatieafspraken zijn een mooie uitdaging en kansen voor komend jaar.

Print Icoon printen