Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Sociale kracht sterk, omzien naar buren is aandachtspunt

19 november 2019

Ouderen aan het jeu de boulen

Houten scoort over het algemeen goed als het gaat om de ‘sociale kracht’ van inwoners. Het verschil met vorige metingen is klein. Toch is er niet eerder zo hoog gescoord sinds de eerste meting in 2014. Het voorzieningenniveau blijft hoog, de dienstverlening is bovengemiddeld en het is veilig in Houten. Dat blijkt uit de Monitor Sociale Kracht 2018. Daarin is onderzocht hoe het is gesteld met (financiële) zelfredzaamheid, participatie, eenzaamheid, leefbaarheid, veiligheid en de sociale samenhang in de buurt. Ruim 700 inwoners deden mee aan het onderzoek.

In vergelijking tot voorgaande jaren zien we op hoofdlijnen een aantal ontwikkelingen. Leefbaarheid en veiligheid nemen de afgelopen jaren gestaag toe. De financiële zelfredzaamheid van inwoners ligt - na herstel van de recessie - blijvend op een hoger niveau. De zelfredzaamheid en de sociale samenhang zijn al jaren stabiel. De participatie aan de samenleving is licht verbeterd.

Kwetsbaarheid

Uit het onderzoek komt naar voren dat eenzaamheid, sociaal isolement en financiële problemen mensen in het bijzonder kwetsbaar maken. Vaak komen problemen in combinatie voor en versterken ze elkaar. Alleenstaanden en 75-plussers hebben het wat dit betreft vaak nog wat moeilijker. Zeker als de zelfredzaamheid voor dagelijkse bezigheden afneemt.

Omzien naar elkaar

De sociale samenhang in de buurt - één van de zeven pijlers van sociale kracht – is in Houten nog steeds de zwakste schakel. Dat ligt niet aan de sociale inzet van Houtenaren in het algemeen. Die ligt rond het landelijk gemiddelde. Zo doet bijvoorbeeld bijna de helft van de inwoners vrijwilligerswerk. Wel is het aandeel inwoners dat heel dicht bij huis hulp aan buren verleent lager dan het landelijk gemiddelde. Uit het onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de Houtenaren nooit één van de buren op de koffie of de borrel krijgt.

Uitdaging

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek blijft de belangrijkste uitdaging dat we in Houten voldoende naar elkaar omzien. Zeker met het oog op de vergrijzing en meer mensen die thuis of in de eigen wijk blijven wonen met inzet van extra zorg. De sociale kracht in Houten is gemiddeld genomen sterk. Toch zien we dat een deel van onze inwoners minder zelfredzaam is en minder deelneemt aan de samenleving. Tegelijkertijd zijn er inwoners die aangeven dat ze  zich best meer voor een ander willen inzetten. De gemeente gaat verder onderzoeken wat er nodig is om de bereidheid bij die inwoners om te zetten in actie.

De uitkomsten van de Monitor Sociale Kracht worden betrokken bij de Sociale Koers 2020-2023 en de Ruimtelijke Koers. Naar verwachting staan deze nieuwe koersen voor de zomer 2020 op de agenda van de gemeenteraad. 

Waarom een monitor Sociale kracht?

Gemeenten zijn vanaf 2015 voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de ondersteuning aan jeugdigen, chronisch zieken, ouderen en mensen met beperkt arbeidsvermogen. Aan gemeenten de taak om een sociale infrastructuur neer te zetten voor mensen die hulp nodig hebben. Om dat goed te kunnen doen, is inzicht nodig in de eigen kracht van bewoners en de ‘samenkracht’ van inwoners in wijken, kernen of buurten. Ook willen we weten hoe we deze sociale kracht kunnen aanspreken en stimuleren. Met de Monitor Sociale Kracht krijgen we hier beter zicht op.

Monitor 2019

De Monitor vindt elk jaar plaats. In de even jaren is er een meting op gemeentelijk niveau, in de oneven jaren is er een groter onderzoek waarbij we inzoomen op wijkniveau. De nieuwe meting is deze week van start gegaan.  

Meer informatie

Geïnteresseerd in de feiten en de cijfers? Raadpleeg dan het volledige rapport.

Print Icoon printen