Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ontwerp Ruimtelijke Koers klaar

07 april 2020

Burgemeester en wethouders hebben vandaag officieel besloten het Ontwerp Ruimtelijke Koers Houten ter inzage te leggen. Hierin leest u wat, waar en hoe we tot 2040 in Houten gaan bouwen. We grijpen tegelijkertijd de kans om andere uitdagingen aan te pakken en Houten op tal van terreinen nog mooier te maken. De Ruimtelijke Koers biedt ons daarvoor goede mogelijkheden en geeft ons richting.

Houten en de omliggende regio zijn erg in trek. Veel mensen willen hier blijven of komen wonen. De woningbehoefte is groot. Vooral onder ouderen, jongeren en gezinnen met een laag- of middeninkomen. Zij zoeken woningen die we nu onvoldoende hebben en die zij kunnen betalen. Daarom gaan we de komende twintig jaar circa 5.800 nieuwe woningen bouwen (inclusief bestaande plannen). Met daarbij uiteraard oog voor andere maatschappelijke thema’s zoals zorg, mobiliteit, natuur en landschap, recreatie, voorzieningen, economie en werk, duurzaamheid en leefbaarheid.

Richting en keuzes

De Ruimtelijke Koers is geen blauwdruk maar geeft een richting aan waarbij we keuzes maken. Zo kiezen we voor het benutten van binnenstedelijke locaties en groen. En voor het behoud en versterken van het Houtens ruimtelijk DNA waar iedereen zo blij mee is. Het groen, de fietsvriendelijkheid, goede bereikbaarheid, veiligheid en de rust.

We kiezen er ook voor om hier en daar hoger te bouwen dan we tot nu toe in Houten gewend zijn. Daarbij hebben we goed gekeken waar dat passend is. Net als onze inwoners komen we uit op Het Centrum, De Molenzoom en De Koppeling. Ook in Noordwest (bedrijventerrein Doornkade en omgeving) zien we mogelijkheden. Het zijn allemaal gebieden waar we groen, modern en deels stedelijk kunnen ontwikkelen. En waar we functies kunnen mengen zoals horeca, werkgelegenheid en verschillende nieuwe woonvormen. Dan moet je onder andere denken aan appartementen maar ook aan woonvormen waarbij jong en oud naar elkaar kunnen omzien.

Inbreng van inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers

De Ruimtelijke Koers is tot stand gekomen met de inbreng van heel veel inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en experts. In totaal namen bijna 3.000 mensen (onder wie 1.000 jongeren) deel aan het participatieproces dat liep van juni tot december 2019. Tijdens bijeenkomsten, fietstochten, een ontwerpatelier en via een ‘online dialoog’ en twee onderzoeken dachten zij van het begin af aan mee over hoe de woningbouwopgave vorm moet krijgen. Ook gaven zij aan wat belangrijk is om Houten klaar te stomen voor de toekomst. Denk aan wonen en zorg, mobiliteit, voorzieningen, landschap, natuur, duurzaamheid, werk en economie. Het college van burgemeester en wethouders ontving vele betrokken reacties en goede adviezen. Deze zijn zoveel als mogelijk in de Ruimtelijke Koers verwerkt.

De Ruimtelijke Koers in 8 punten

De Ruimtelijke Koers kunnen we samenvatten in 8 punten die samen het karakter en de kwaliteiten van Houten in 2040 schetsen.

1] Houten is een leefbare en diverse woonstad

Door de bouw van woningen blijft het wonen in Houten betaalbaar en bevorderen we de doorstroming op de woningmarkt. Een divers woningaanbod doet recht aan de gevarieerde bevolkingssamenstelling van Houten; een rijke mix van gezinswoningen en appartementen voor jongeren, ouderen en gezinnen met laag of middeninkomen.

2] Houten is een compacte stad

Voor het bouwen van nieuwe woningen benutten we binnenstedelijke locaties. Zo kunnen we het omliggende landschap behouden en versterken, verbeteren we de bestaande stad en stimuleren we duurzaam ruimtegebruik.

3] Houten is een duurzame stad

In 2040 is Houten klimaat- en energieneutraal, schoon en stil, met gesloten kringlopen en volop groen en water.

4] Het Houtens DNA fungeert als onderlegger

De specifieke ruimtelijke kenmerken die Houten tot een gewaardeerde woonomgeving maken, behouden en versterken we. Zoals de kwaliteit van de groenstructuur, de openbare ruimte, de goede bereikbaarheid, de voorzieningen én de menselijke maat en sociale veiligheid.

5] Houten is een fietsstad

De fietspaden blijven de ‘dragers’ van de stedenbouwkundige opzet en de groenstructuur, de auto is in Houten ondergeschikt.

6] Houten ligt in een toegankelijk en aantrekkelijk landschap

De omliggende landschappen gaan we beter met elkaar verbinden en bieden zo in combinatie met onder andere de forten mogelijkheden voor recreatie.

7] Houten heeft een sterke positie in de Utrechtse regio

Met de koers lost Houten eigen vraagstukken op én levert een bijdrage aan regionale opgaven zoals de woningbehoefte, verduurzaming, mobiliteit en landschap.

8] Houten is een adaptieve stad

De Ruimtelijke Koers is geen blauwdrukplan, maar ontwikkelt zich stapsgewijs. Zo spelen we flexibel in op ontwikkelingen en mogelijkheden die zich voordoen.

Informatie, terinzagelegging en inspraak

De impact van de Ruimtelijke Koers is groot. Daarom zal de gemeente ook in deze fase inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers goed informeren en de mogelijkheid tot inspraak bieden.

Zie voor het Ontwerp Ruimtelijke Koers en aanvullende informatie www.houten.nl/RuimtelijkeKoers

Print Icoon printen