Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Sociale kracht Houten blijft sterk

23 juni 2020

kinderen en vaders© Nationale Beeldbank/ J.H. Posthuma

De ‘sociale kracht’ van inwoners blijft in de gemeente Houten over het algemeen sterk. Dat is belangrijk, zeker in deze onzekere tijd met corona. Sinds 2016 is de sociale kracht in onze Houtense samenleving stabiel. Met de toenemende vergrijzing in Houten is dit een positieve uitkomst. Inwoners en de gemeente weten elkaar steeds beter te vinden als ze zich samen willen inzetten voor de lokale samenleving. Houten scoort dan ook bovengemiddeld op de samenwerking tussen inwoners en gemeente. Dat blijkt uit de Monitor Sociale Kracht 2019.

In de Monitor Sociale Kracht onderzoekt de gemeente hoe het gaat met de (financiële) zelfredzaamheid, meedoen in de samenleving (participatie), eenzaamheid, leefbaarheid, veiligheid en de sociale samenhang in de buurt. Ongeveer 1.200 inwoners deden mee aan het onderzoek. De meting was eind vorig jaar toen we nog niet te maken hadden met het coronavirus.

Ontwikkelingen

Ten opzichte van 2018 deed zich eind 2019 een lichte verbetering voor van de eenzaamheid en financiële zelfredzaamheid van inwoners. Het meedoen in de samenleving (participatie) is echter iets gedaald. Dit komt vooral omdat heet aantal ouderen in Houten stijgt. Ook de leefbaarheid scoorde iets lager. Dit heeft met name te maken met de sluiting van de huisartsenpost in 2019. Daarnaast is de beleving van de openbare ruimte iets afgenomen. Het gaat dan vooral om de mate waarin inwoners de woonomgeving als schoon en onderhouden ervaren. De afname hangt samen met het feit dat de gemeente is gestopt met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen bij onkruidbestrijding. De gemeente experimenteert met alternatieven, tot nu toe met wisselend succes.

Centrum verbetert

Het sociale kracht in het centrum van Houten is toegenomen. Deze buurt krijgt al enkele jaren speciale aandacht omdat hier relatief veel ouderen wonen. Ook de leefbaarheid is hier een aandachtspunt. Door inzet van gemeente, maatschappelijke partners en inwoners - bijvoorbeeld met ‘portiekgesprekken’ door van Houten&co en de organisatie van een burendag - zien we de sociale interactie en het meedoen aan de samenleving  toenemen. Inwoners geven aan vaker terug te kunnen vallen op anderen. Zo is onder meer de burenhulp toegenomen.

Omzien naar elkaar

Wethouder Jan Overweg (Zorg en Welzijn): “De sociale kracht in Houten is nog steeds sterk. Toch zien we dat een deel van onze inwoners minder zelfredzaam is en minder meedoet in de samenleving. Vooral eenzaamheid, sociaal isolement en financiële problemen maken mensen kwetsbaar. Dit geldt niet alleen voor ouderen, ook jongeren en gezinnen kunnen hier mee te maken krijgen. Vaak komen problemen in combinatie voor en versterken ze elkaar. Samen met onze maatschappelijke partners blijven we ons inzetten om deze inwoners te ondersteunen”.

Van onze inwoners is 4% zeer eenzaam en 3% zegt op niemand terug te kunnen vallen. Onder 75-plussers is dit zelfs 9%. Veel inwoners zetten zich vrijwillig in voor anderen. Dat helpt enorm. Toch zien we dat een deel van de inwoners zich wel belangeloos wil inzetten, maar dat het niet altijd lukt deze stap ook écht te zetten. De gemeente wil daarom samen met inwoners en maatschappelijke partners kijken wat er nodig is om deze drempel te verlagen. Afgelopen periode zagen we dat veel initiatieven rond corona spontaan ontstonden. Als de nood aan de man is, staan we in Houten voor elkaar klaar.

Beter contact tussen inwoners en gemeente

De dienstverlening en samenwerking tussen gemeente en inwoners zijn de afgelopen jaren verder verbeterd. Deze scoren in het onderzoek bovengemiddeld als je het vergelijkt met landelijke cijfers. Inwoners geven aan zich welkom te voelen. De gemeentelijke medewerkers denken goed mee. Inwoners en organisaties krijgen meer ruimte voor eigen ideeën en initiatieven en worden daarbij steeds beter ondersteund.

Uitdagingen

De sociale kracht komt de komende jaren meer onder druk te staan. Dit komt onder andere door de gevolgen van corona voor de Houtense samenleving en de veranderende samenstelling van de bevolking door vergrijzing en nieuwe inwoners. Dit betekent dat gemeente, maatschappelijke organisaties en inwoners samen alle zeilen bij moeten zetten om het huidige niveau van de sociale kracht te handhaven. Een tijdelijke terugval kunnen we niet uitsluiten door de gevolgen van de coronapandemie.

De uitkomsten van het onderzoek gebruikt de gemeente bij de Ruimtelijke Koers en het uitvoeringsplan van de Sociale Koers. Dit laatste gebeurt samen met de maatschappelijke partners. De gemeente gaat samen met hen ook verder aan de slag met de hulp en ondersteuning aan inwoners met meerdere problemen en Houtenaren met een laag inkomen. Ook de toenemende vergrijzing krijgt extra aandacht.

Meer informatie

Geïnteresseerd in de feiten en cijfers? Raadpleeg dan www.houten.nl/monitor-sociale-kracht-2019

Print Icoon printen