Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Houten stemt in met ontwerp RES

20 mei 2020

Een veld vol zonnepanelen

De gemeenteraad van Houten stemt als eerste van de regio U16 in met de ontwerp Regionale Energiestrategie (RES). In de ontwerp-RES staat hoeveel ruimte de regio wil bieden aan meer zon op dak, zonnevelden en windmolens. Wethouder Hilde de Groot is blij met deze eerste stap: “Deze ontwerp-RES geeft duidelijkheid over onze gezamenlijke opgave. Nu kunnen we aan de slag om dat concreet te maken: wat betekent dit voor mijn gemeente?”

“Waar  windturbines of zonnevelden komen in de regio is nu nog niet duidelijk.” vervolgt zij. “Over zoekgebieden  gaan we later dit jaar in gesprek met alle betrokkenen in de regio. Zeker ook met onze inwoners.” De keuzes die dan gemaakt worden, komen in de RES 1.0. Een nieuw document dat ook weer door de colleges en gemeenteraden moet worden vastgesteld.

Concept-bod aan het Rijk

De 21 samenwerkende overheden in de regio U16 willen in 2030 per jaar 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit opwekken in de regio, met windturbines en zonnepanelen. Daarmee draagt de U16 bij aan de landelijke opgave om 35 TWh duurzame elektriciteit op land op te wekken in 2030. De regio wil maximaal inzetten op zonnepanelen op grote daken. Ondersteuning van het rijk hierbij is wel een harde voorwaarde. Belangrijk uitgangspunt voor deze energiestrategie is dat elke gemeente, elk waterschap en de provincie meedoet en een bijdrage levert.

In gesprek met de samenleving

De ontwerp-RES geeft een tussenstand over onderzoeken en voorwaarden voor het komende gesprek over het waar en hoe. De komende tijd gaan gemeenten dit gesprek met inwoners en belanghebbenden voeren. In welke vorm en wanneer hangt af van de vraag hoe de maatregelen rond het indammen van het coronavirus zich ontwikkelen.  

Wat is de energietransitie?

Om klimaatverandering tegen te gaan moet de uitstoot van broeikasgassen fors omlaag. Dat kan onder andere door minder en duurzame energie te gebruiken. Onze huizen gaan van het aardgas af, we gaan isoleren, plaatsen zonnepanelen op daken en gaan meer elektrisch rijden. En er komen meer windmolens en zonnevelden. Om dit in goede banen te leiden, zijn in Nederland afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Iedere regio in Nederland stelt een plan op waarin staat hoe die regio gaat bijdragen aan het opwekken van meer schone energie. Dit plan noemen we een Regionale Energiestrategie (RES). Nederland telt 30 RES-regio’s.

Print Icoon printen