Blijven bouwen, vertraging voorkomen

In de motie “blijven bouwen, vertraging voorkomen” heeft de Raad, het college gevraagd onderzoek te doen of er (zoek)locaties zijn in Houten, waar op relatief korte termijn, betaalbare woningen in de juiste doelgroepen gebouwd kunnen worden. 

Binnen de gemeente Houten is een groot tekort aan (betaalbare) woningen voor met name starters, jongeren en senioren. Het  ontbreekt momenteel gemeente-breed aan een ruimtelijk kader om bouwplannen vorm te kunnen geven. Daarom heeft de raad in de motie gevraagd te onderzoeken hoe de gemeente kan blijven bouwen en zo de  woningbouwproductie de komende tijd op peil te houden.

Naar aanleiding van de motie is er een bijpraatavond met de raad georganiseerd. Tijdens deze avond is er gesproken over welke criteria van belang zijn bij deze ontwikkeling. Hieruit kwam naar voren dat de raad snelheid, betaalbare woningen voor genoemde doelgroepen, participatie en ruimtelijke kwaliteit essentieel vindt.

De volgende 7 kansrijke locaties zijn geselecteerd:

  • Forum
  • Voormalig gemeentehuis
  • De Molen 37
  • Kantoor Viveste
  • Luno
  • Molenzoom Zuid-Oost
  • Loerik
kaartoverzicht met locaties

Onder voorbehoud van de besluitvorming door de raad zal daarna met omwonenden en eigenaren verder gekeken worden wat de mogelijkheden zijn om een bijdrage te leveren aan onze nieuwbouw opgave. En hoe we dit samen verder vorm kunnen gaan geven. Dit voorstel is dus geen keuze om meteen te bouwen maar wel om een versnelling aan te brengen.

De gemeenteraad vergadert over de locaties tijdens de RTG van 9 november en de raadsvergadering van 23 november. Voor vragen kunt u een mail sturen naar gemeentehuis@houten.nl of bellen met 030 6392611.

Naar overzicht