College presenteert collegeprogramma 2022-2026

‘Samen met inwoners bouwen aan een toekomstbestendig Houten’

Het college van burgemeester en wethouders van Houten bouwt de komende jaren samen met inwoners aan een toekomstbestendig Houten. In het vandaag gepresenteerde collegeprogramma 2022-2026 wordt dit concreet uitgewerkt. Belangrijke leidraad zijn de ideeën van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Inwonersparticipatie krijgt een stevige impuls.

Houten is bekend om haar veelzijdigheid, het groene, open karakter en de prominente plek voor de fietser. Het college is trots op het Houtense DNA en wil het dorpse karakter van Houten behouden. Ook bij het bouwen van nieuwe woningen in Houten-Oost en elders; nieuwbouw zonder stedelijke verdichting en stedelijke hoogbouw.

Voortvarend bouwen

Het college gaat voortvarend met het bouwen aan de slag, want de woningnood is hoog. Zodat er voor bestaande en toekomstige Houtenaren meer betaalbare, duurzame en goed bereikbare woningen komen. In een groene openbare ruimte die schoon, heel en veilig is. Voor jongeren bieden we mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, bouwen we betaalbare woningen en stellen we alles in het werk voor een kansrijke start. Voor ouderen bouwen we knarrenhofjes. We kiezen voor een hoger kwaliteitsniveau van onkruidbestrijding en bevorderen biodiversiteit. Ook maken we een samenhangende visie voor het buitengebied.

Veilige en levendig

Houten is een veilige en levendige gemeente. Inwoners hebben oog voor elkaar en staan voor een ander klaar. Cultuur en sport worden ingezet voor zorg, welzijn en gezonde vrijetijdsbesteding. Mantelzorgers zijn het fundament van de zorg dicht bii huis en spelen een belangrijke rol in het welzijn van mensen. Het college verhoogt daarom de mantelzorgwaardering.

Bestaanszekerheid

Nabuurschap, zelfredzaamheid en bestaanszekerheid zijn voor het college belangrijke uitgangspunten. Zeker nu deze bestaanszekerheid door inflatie, stijgende energieprijzen en dalende koopkracht onder druk staat. Bij het vinden van oplossingen om de koopkracht te verbeteren, is de inzet van het Rijk bepalend. Tegelijkertijd spant het college zich ervoor in geldproblemen en schulden bij inwoners zoveel mogelijk te voorkomen of te verzachten.

Energie opwekken: lokaal, duurzaam en betaalbaar

In de energietransitie hecht het college eraan dat het opwekken van energie bij voorkeur lokaal en duurzaam gebeurt. Met een juiste verhouding tussen milieu, betaalbaarheid voor inwoners en wat past bij de leefomgeving en landschap. Houten dient in 2040 energieneutraal te zijn.

Innovatief ondernemen

Ondernemers zijn belangrijk voor een vitale samenleving, een bloeiende economie en het creëren van werkgelegenheid. Het college draagt innovatief en duurzaam ondernemen een warm hart toe en zet in op vermindering van administratieve lasten.

Open, integer, betrouwbaar

Het college streeft naar open, integer en betrouwbaar bestuur. Waarin wij samen met inwoners, ondernemers, de gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad aan een toekomstbestendig Houten werken. De inwoners van Houten mogen hiervoor op hun gemeentebestuur vertrouwen.

Gemeenteraad bespreekt collegeprogramma

Het collegeprogramma wordt besproken met de gemeenteraad op 18 oktober tijdens het rondetafelgesprek. Op 8 november wordt het collegeprogramma behandeld in de raadsvergadering. Beide vergaderingen zijn te volgen vanaf de publieke tribune in het gemeentehuis of online via houten.notubiz.nl.

Het collegeprogramma is te vinden op houten.bestuurlijkeinformatie.nl.

Zie ook de infographic 'Collegeprogramma in beeld' (pdf, 2 MB)