College wil onderdak bieden aan vluchtelingen, spoedzoekers en maatschappelijke initiatieven op Essenkade 2

Het college van burgemeester en wethouders wil het oude Wegenergebouw (Utrechts Nieuwsblad) aan Essenkade 2 een ander tijdelijk gebruik geven. Deze plek biedt de mogelijkheid voor huisvesting van vluchtelingen, ‘spoedzoekers’ en een aantal Houtense maatschappelijke initiatieven. Hiermee wil het college tijdelijk voorzien in de enorme behoefte aan opvangplekken en woningen.

De gemeente Houten is sinds het najaar van 2021 op zoek naar geschikte locaties voor de opvang van vluchtelingen. De aanleiding was dat er onvoldoende plek is in de asielzoekerscentra door de groeiende stroom aan vluchtelingen. De nijpende situatie in de opvang voor asielzoekers speelt al langere tijd in ons land. Met de komst van Oekraïense vluchtelingen is deze situatie nog dringender geworden.  

Mensen in nood

Wethouder Jan Overweg: “Wij voelen het als onze verantwoordelijkheid om mensen in nood te helpen. Met de locatie Essenkade 2 kunnen wij een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen. En ook andere mensen met spoed onderdak bieden. We hebben hiervoor de locatie uitgebreid onderzocht. We zijn nog in gesprek met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers), de eigenaar van de locatie en woningcorporatie Viveste, maar het onderzoek is bijna klaar. Een groot deel van het gebouw en het hele parkeerterrein zijn beschikbaar. Wij vertrouwen erop dat er vanuit de Houtense samenleving, net als in het verleden, weer mooie initiatieven ontstaan voor ondersteuning van deze bewoners.”  

Kleinschalige woonlocatie voor vluchtelingen

Gemeente Houten, COA en de provincie Utrecht zien Essenkade 2 als een plek voor een kleinschalige woonlocatie voor vluchtelingen met een maximum van 100 mensen. Dit aantal vindt het college van b. en w.  passen bij Houten. De bedoeling is dat zij gaan wonen in woonunits op het parkeerterrein. Deze opvanglocatie is voor maximaal 15 jaar.

Tijdelijke huisvesting van andere woningzoekenden

Op dezelfde locatie ziet het college van b. en w. ook kansen voor tijdelijke huisvesting van andere woningzoekenden in Houten. Ook hieraan is grote behoefte. Bijvoorbeeld mensen die met spoed onderdak nodig hebben (‘spoedzoekers’), jongeren, statushouders en arbeidsmigranten. Hierbij denkt het college aan een aantal van ongeveer 150 mensen. De bedoeling is dat ook zij tijdelijk in woonunits op het terrein gaan wonen.

Maatschappelijke organisaties in gebouw

In het bedrijfspand kunnen geen mensen wonen omdat dit teveel aanpassingen en investeringen vraagt. De bedoeling is in het gebouw een aantal maatschappelijke organisaties uit Houten onder te brengen, zoals de Voedselbank, het Doorgeefluik en De KrachtFabriek. Zij zitten nu in tijdelijk beschikbare gebouwen, die gesloopt gaan worden om plaats te maken voor woningen.

Win-winsituatie

Het college denkt dat met een combinatie van wonen en maatschappelijke functies mooie nieuwe contacten kunnen ontstaan tussen toekomstige bewoners en de maatschappelijke partijen. De mensen die hier tijdelijk wonen, kunnen bijvoorbeeld  aan de slag bij de organisaties die in het gebouw zijn ondergebracht. In het pand is ook plaats voor nieuwe initiatieven die passen in dit concept. Zo kan er een win-winsituatie ontstaan tussen nieuwe bewoners in de woonunits en de organisaties.

Inloopbijeenkomst op 9 april a.s. vanaf 12.00 uur

Gezien de grote maatschappelijke nood wil het college van b. en w. binnenkort aan de gemeenteraad vragen hoe zij denkt over deze tijdelijke voorziening. De raadsvergadering is nog deze maand gepland.  

Vóór die tijd is er op zaterdag 9 april tussen 12.00 en 15.00 uur een inloopmiddag voor aanwonenden, omliggende bedrijven en andere geïnteresseerden. Dit is in de hal van het kantorenpand op Essenkade 2. Er zijn vertegenwoordigers aanwezig van de gemeente, COA, woningcorporatie Viveste en de maatschappelijke organisaties.

Voor de voorgenomen behandeling in de gemeenteraad op 21 april a.s. is er nog een Rondetafelgesprek (RTG), waarschijnlijk op 14 april a.s. Gezien de korte termijn weten we nu nog niet hoe laat het op de agenda komt te staan. We maken dat nog bekend via www.houten.nl, gemeentenieuws en sociale media. Tijdens een RTG is er een mogelijkheid om in te spreken.

Alle inbreng stuurt het college naar de gemeenteraad, zodat de raad dit kan afwegen in zijn besluit. Als de raad instemt met het voorstel, dan gaat de gemeente verder met de uitwerking van het plan. Daarin kijken we hoe we alle ideeën en wensen zo goed mogelijk kunnen verwerken. We gaan ook dan weer in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden.

Vragen?

Bent u niet in de gelegenheid om te komen op 9 april a.s.? En u heeft vragen of opmerkingen?  Neemt u dan contact op met de projectleider, de heer B. Krooder. Dat kan per telefoon via (030) 63 92 611 of stuurt u een mail naar gemeentehuis@houten.nl. Een onlinegesprek is ook mogelijk.