Extra sociale huurwoningen, minder verkoop en inzet energiecoaches

Dat zijn enkele thema’s die terugkomen in de nieuwe Prestatieafspraken. Dit zijn afspraken tussen woningbouwvereniging Viveste, Huurdersbelangenvereniging Krommerijn (HBV) en de gemeente Houten. De afspraken zijn gemaakt voor de komende drie jaren.

 

“Nu Houten aan de vooravond staat van een grote woningbouwimpuls gaan we elkaar scherp aanspreken op onze ambities. De prestatieafspraken helpen daarbij. Het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad is inmiddels ook urgent – niet in de laatste plaats vanwege het energiezuinig maken van de woningen”

Rosa Molenmaar, wethouder Wonen, gemeente Houten

Meer betaalbare woningen

Eén van de belangrijkste punten van de nieuwe afspraken is dat de sociale huurwoningvoorraad in Houten netto groeit met minimaal 50 sociale huurwoningen per jaar. Uit de woningbouwplanning blijkt dat Viveste tot en met 2026 gemiddeld met meer woningen per jaar kan groeien, namelijk met ruim 80 woningen (inclusief verrekening met verkoop van woningen). Het aantal te verkopen woningen is in de begroting van Viveste teruggebracht van 40 naar 30, met de ervaring dat dit jaarlijks in werkelijkheid ongeveer de helft is.

Duurzaamheid en leefbaarheid

Hulp aan huurders door inzet energiecoaches vanwege de stijgende energielasten bestaat uit advies over energiegebruik en het uitvoeren van maatregelen zoals het aanbrengen van tochtstrips of radiatorfolie. Onderzocht wordt of een ‘Fixbrigade’ kan worden gevormd voor het uitvoeren van grotere energiemaatregelen. Viveste zal bij nieuwbouw doorgaan met gemeenschapsvorming, zoals bij het nieuwbouwproject Eikenhout en de pilot Lief- en Leedstraten.

Evaluatie vorige prestatieafspraken

Tot en met 2022 waren er andere prestatieafspraken van kracht. Deze zijn geëvalueerd. Een belangrijke uitkomst is dat de sociale huurwoningvoorraad is toegenomen met 102 woningen. Dat is het saldo van nieuwbouw,  verkoop en door Viveste teruggekochte voormalige Koopgarantwoningen. Waar mogelijk is voorrang voor lokale woningzoekenden toegepast. Bij het project de Kiem met 92 woningen is het overgrote deel aan Houtense woningzoekenden toegewezen.

Nationale prestatieafspraken

Eind juni zijn voor het eerst nationale prestatieafspraken getekend tussen de Woonbond, de branchevereniging Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Rijk. De nationale prestatieafspraken bestaan uit vier thema’s: beschikbaarheid van sociale huurwoningen, de verduurzaming, betaalbaarheid en leefbaarheid.

Voor Houten betekent dat de nationale prestatieafspraken en de huidige meerjarige afspraken zijn samengevoegd tot een nieuwe set prestatieafspraken.

Woonin

Per 1 januari aanstaande fuseert Viveste met Mitros. Gezamenlijk gaan zij samen verder onder de naam Woonin. Met de fusie wil Woonin lokaal goed verbonden zijn en meer sociale huurwoningen bouwen.