Flinke impuls voor groot onderhoud en vervanging in de openbare ruimte

De gemeenteraad van Houten heeft op 24 januari jl. unaniem het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Gemeente Houten 2023-2027 vastgesteld. Dit plan gaat over het noodzakelijke groot onderhoud en de vervanging in de komende vijf jaar van veel belangrijke onderdelen van de openbare ruimte, zoals de wegen, stoepen, bruggen, tunnels, stoplichten, bomen, plantsoenen, speelvoorzieningen en verkeersborden. In totaal kost dit de komende vijf jaar rond de 20 miljoen euro.

Er is meer budget vrijgemaakt dan in andere jaren om een ontstane onderhoudsachterstand bij onder andere wegverharding op te lossen. Zo zorgen we ervoor dat binnen vijf jaar alle wegen weer aan de minimumeisen voldoen. Om achterstand in te lopen worden ook een aantal bruggen of brugdelen vervangen en alle achttien verkeerslichtinstallaties.

Wethouder Wouter van den Berg is blij met deze ontwikkelingen: “Het plan geeft invulling aan het nieuwe collegeprogramma met aandacht voor een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is.” De financiële dekking van het MJOP 2023-2027 past binnen de kaders van de meerjarenbegroting.

Op verzoek van de raad wordt bij de onderhoudsplannen gestreefd naar een zo duurzaam mogelijke uitvoering met het gebruik van circulaire materialen en hergebruik van bestaande materialen. Ook wordt de klankbordgroep biodiversiteit betrokken bij verschillende onderhoudsprojecten.

Het MJOP wordt elk jaar op hoofdlijnen geactualiseerd en vastgesteld door het college.