Houten sluit 2022 af met overschot

Het college van b. en w. legt de jaarstukken 2022 voor aan de raad. De gemeente heeft het jaar financieel afgesloten met een positief resultaat van 7,6 miljoen euro. Dat is aanzienlijk meer dan de 4,2 miljoen die als verwachting in de begroting was opgenomen. Meevallers waren onder meer de hogere uitkering van het rijk in december 2022 en lagere kosten voor de inhuur van personeel. Daarnaast is een kleine 4 ton voor noodlokalen voor basisschool De Velduil niet uitgegeven. De Velduil maakt inmiddels gebruik van lokalen in een ander gebouw.

‘De meevallers in 2022 zijn vooral incidenteel van aard’, zegt wethouder Sander Bos (Financiën). ‘De meerjarenverwachting van onze financiële situatie is negatiever. Om het huishoudboekje van de gemeente op orde te houden en indachtig het collegeprogramma waar onze ambities in staan, lijkt het onvermijdelijk om te kijken naar mogelijke ombuigingen of bezuinigingen.’

De begroting 2023 van gemeente Houten laat op dit moment een tekort van 1,7 miljoen euro zien. In de recent verschenen eerste bestuursrapportage van dit jaar wordt een aantal thema’s genoemd die een negatief effect hebben op de begroting.

  • Wmo en vergrijzing: naar verwachting stijgt tussen 2021 en 2026 het aantal inwoners dat een beroep doet op hulp en ondersteuning via de Wmo met 37%. Het aantal 65-plussers stijgt in deze periode nog harder;
  • Jeugdhulp: vanaf de zomer 2023 gelden nieuwe, substantieel hogere inkooptarieven voor jeugdhulp;
  • Cao: begin dit jaar is de Cao Gemeenten 2023 afgesloten. De effecten hiervan zijn groter dan waarmee in de begroting rekening was gehouden.

Meicirculaire

Deze ontwikkelingen worden wellicht deels gecompenseerd door de meicirculaire 2023. Met de meicirculaire informeert het rijk de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering en andere uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor gemeenten van belang zijn. De effecten van de meicirculaire zijn half juni bekend. We verwachten door de meicirculaire en andere ontwikkelingen alsnog 2023 met een positief resultaat af te sluiten.

Perspectiefnota

Op dit moment leggen we de laatste hand aan de perspectiefnota 2024-2027. Daarin worden strategische keuzes voor de toekomst van Houten aan de gemeenteraad voorgelegd. De perspectiefnota is, in tegenstelling tot de voorbije drie jaar, beleidsarm omdat vorig jaar een verkiezingsjaar was. Burgemeester en wethouders hebben na de verkiezingen hun ambities en kaders in het collegeprogramma geconcretiseerd en aan de raad voorgelegd, onder meer in de vorm van het spoorboekje van de ruimtelijke opgaven tot 2026, het programmaplan Bouwen aan Houten en het Houtens DNA. In 2023 en 2024 gaan we verder met de uitvoering hiervan.

Daar komt bij dat het financiële perspectief van gemeente Houten onzeker is. Er is relatief weinig geld beschikbaar voor nieuw beleid. In het collegeprogramma is de ambitie uitgesproken de financiën van gemeente Houten gezond te houden: ‘We zoeken een constante balans tussen bestuurlijke ambities, de financiële positie van de gemeente en de capaciteit van de gemeentelijke organisatie’. De binnenkort te presenteren perspectiefnota bevat dan ook slechts enkele noodzakelijke en concrete voorstellen voor de komende jaren.

Financiële onzekerheid

We leven in tijden van financiële onzekerheid. Bij het opstellen van het collegeprogramma gingen b. en w. ervan uit dat de gemeentelijke begroting redelijk in balans zou zijn tot en met 2025. Voor het laatste jaar van het collegeprogramma, 2026, hielden we rekening met een negatief resultaat van om en nabij 5,9 miljoen euro, met name vanwege teruglopende uitkeringen uit het gemeentefonds.

We zien de afgelopen maanden de financiële onzekerheid verder toenemen, onder andere door prijsstijgingen als gevolg van inflatie en door de stijging van de kosten voor Wmo- en jeugdhulp. We verwachten dat het meerjarenbeeld over de komende vier jaar negatief is; de meicirculaire zal meer uitsluitsel geven over de omvang daarvan. Dat betekent dat we ons voorbereiden op een ombuigingsopgave voor 2024. Deze perspectiefnota zal inclusief de voorstellen tot ombuigingen vertaald worden in de begroting 2024, deze wordt in oktober in de raad besproken

Daarna gaan we de meerjarenbegroting 2025 en verder beoordelen. Indien deze - ook na de meicirculaire en verwerking van de eerste ombuigingsoperatie 2024 – negatief blijft, willen we samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers kijken naar verdere mogelijkheden voor bezuinigingen.

De jaarstukken 2022 en de eerste bestuursrapportage 2023 staan op de agenda van het rondetafelgesprek van 15 juni 2023.