Inwonerspeiling ruimtelijke ontwikkelingen Houten

Op 17 maart 2021 heeft de gemeente Houten een raadgevend referendum gehouden over de Ruimtelijke Koers. De gemeenteraad wilde vervolgens graag weten waarom de inwoners van Houten voor, niet of tegen gestemd hebben. Ook een evaluatie van het gevoerde participatieproces was onderdeel van het onderzoek. De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt voor de onderzoeksagenda voor de ruimtelijke ontwikkelingen in Houten, die onder ander bestaat uit een nieuwe leidraad participatie en communicatie.

Voor het onderzoek konden inwoners uit Houten een vragenlijst invullen. Er is met een aantal mensen, die de vragenlijst hebben ingevuld uitgebreid gesproken. In totaal hebben ruim 1.500 mensen van alle leeftijden, zowel voor- als tegenstemmers en inwoners uit verschillende buurten de vragenlijst ingevuld.

De drie hoofdvragen uit de vragenlijst waren:

  1. Wat waren de motieven en redenen van inwoners om vóór dan wel tegen het visiedocument Ruimtelijke Koers 2040 te stemmen?
  2. Hoe beoordelen inwoners de inhoud van het visiedocument Ruimtelijke Koers 2040?
  3. Hoe zien inwoners de rol van de gemeente bij het opstellen van de visie en wat vonden zij van het voorafgaande proces?

Mensen die voor hebben gestemd, hebben dit vooral gedaan omdat er volgens hen veel behoefte is aan nieuwe, betaalbare woningen voor diverse leeftijdsgroepen. Zij vinden dat de Ruimtelijke Koers duidelijk aangaf dat de gemeente niet wilde bouwen in de groene gebieden. Door de voorstemmer werd vooral de Molenzoom genoemd als geschikte locatie voor nieuwe huizen.

Voor de tegenstemmers was met name de weerstand tegen hoogbouw en de keuze voor bepaalde bouwlocaties reden om tegen te stemmen. Ook voelde vooral de mensen die het niet eens waren met de Ruimtelijke Koers, zich te weinig gehoord door de gemeente. Voor hen was het dus niet alleen de inhoud van de visie waarom ze tegengestemd hebben, maar ook de manier waarop deze visie tot stand is gekomen.

Uit de verdiepende gesprekken die er gevoerd zijn, bleek dat woningnood, groen en hoogbouw de onderwerpen waren die het beeld over de visie bepaalden.

De resultaten van het hele onderzoek zijn te lezen op de pagina Samen bouwen aan Houten.  

Naar overzicht