Subsidieregeling aanleg groene daken en afkoppelen regenwater

De gemeente Houten wil zich goed voorbereiden op de te verwachte effecten van de klimaatverandering, zoals wateroverlast door zware regenbuien, langdurige droogte en of hitte.

Naast de maatregelen die de gemeente hiervoor neemt kunnen inwoners hun eigen maatregelen treffen. Voor eigenaren van panden gaat het dan vooral om hoe zij omgaan met het regenwater dat op daken en op het eigen terrein valt.

In het Water-en rioleringsplan 2020-2023 is voorgesteld eigenaren van panden door middel van een subsidieregeling te stimuleren om een groen dak aan te leggen of regenwater af te koppelen van het riool.

Inwoners die net als de gemeente ook graag goed voorbereid zijn op de effecten van de klimaatverandering en maatregelen willen treffen kunnen gebruik maken van deze subsidieregeling.

Voor de aanleg van een groen (sedum) dak kunnen inwoners per m2 dakoppervlak € 25 subsidie krijgen, met een maximum van € 750. Het minimum dakoppervlak is 6 m2. Uitsluitend eigenaren van panden in de bebouwde kom kunnen voor deze subsidieregeling in aanmerking komen.

Voor het afkoppelen van een dakoppervlak van de gemengde riolering en het infiltreren van het regenwater kunnen inwoners per m2 afgekoppeld dakoppervlak € 30 subsidie krijgen, met een maximum van € 750. Het minimale af te koppelen dakoppervlak is 20 m2. Voor het infiltreren moet men een ondergrondse infiltratievoorziening op eigen terrein realiseren. De regeling richt zich op de bebouwde kom en gebieden met een gemengde riolering (zonder aparte regenwaterafvoer) Hier zijn de problemen met wateroverlast het grootst.

Wethouder Sander Bos "Fijn dat groene daken een impuls krijgen en dat er ook meteen gebruik van gemaakt wordt”

Zie voor meer informatie en aanvraagformulier. www.houten.nl/subsidies.

Heeft u vragen , neem contact op met Bram Korting via (030) 63 92 611.

Naar overzicht