Klik hier om de nieuwsbrief als webpagina te lezen.

pijltje voor header

Nieuwsbrief

16 april 2015

DIGITALE NIEUWSBRIEF ‘VERANDERINGEN IN HET SOCIAAL DOMEIN’

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk & inkomen en ondersteunen van ouderen en mensen met een beperking. De gemeente kan dat niet alleen en heeft uw hulp nodig. Door samen te werken zorgen we dat iedereen de hulp krijgt die past bij zijn/haar behoefte. Deze nieuwsbrief is voor onze partners. We geven vooral procesinformatie over de voortgang en voorbereidingen en informatie die van belang kan zijn voor uw achterban.

2015 het eerste uitvoeringsjaar

2015 is het eerste jaar waarin we als gemeente volledig verantwoordelijk zijn voor de nieuwe taken, die de Rijksoverheid heeft overgedragen aan de gemeente. In dit jaar gaan we praktische invulling geven aan de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Hierbij streven we ernaar dat alle Houtenaren een veilige plek hebben om te leven. Ze moeten volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij en een zinvol bestaan kunnen leiden. Inwoners hebben zelf de touwtjes in handen en waar het echt nodig is, kan aansluitend passende ondersteuning geboden.  Voor 2015 is een ‘uitvoeringsprogramma sociale agenda 2015’  opgesteld met als thema: “Verbinden om werkende oplossingen te realiseren”. Dit programma biedt een overzicht van de doorontwikkeling en inzicht in geplande activiteiten. De prioriteit ligt bij het leren van en uit de praktijk. Om te kunnen bouwen aan een sterke samenleving is het versterken van de onderlinge lokale verbanden een voorwaarde.

Wat gaan we doen in 2015?

Sociaal Team Houten
Sociaal Team Houten

Dit jaar gaan we opnieuw kijken naar de kracht van de Houtense samenleving. Waar liggen de kansen en waar treffen we situaties aan die verbeterd kunnen worden. De deskundigen die hulp en ondersteuning bieden aan de inwoner(s) van Houten worden als generalist ingezet en weten waar specifieke expertise te halen is. Hiernaast gaan we ons onder andere richten op:

Heroriëntatie op de kracht van de samenleving

  • Preventieprogramma jeugd (ontwikkelopdracht Centrum voor Jeugd en Gezin)
  • Heroriëntatie op de rol van welzijn breed (burgerinitiatieven, informele zorg, Van Houten & co)

Transformatie basiszorg & lichte ondersteuning

  • Een tussenrapportage van het Sociaal Team Houten, op basis waarvan we kunnen bijsturen.

Mantelzorgondersteuning

  • Voor de zomer richten we ons op het uitwerken van de mantelzorgwaardering. Dit doen we in samenwerking met diverse betrokken organisaties, maar ook met mantelzorgers zelf.

Diverse experimenten en pilots

  • Werk en dagbestedingsproject ‘Fort Werk aan de Korte Uitweg’ dat gericht is op integratie, arbeidstraining en werkprojecten (meer informatie hierover vindt u in de nieuwsbrief van februari)
  • Doorontwikkeling van Welzijn voor Elkaar, een samenwerkingsverband tussen van Houten&co en de huisartsen, waar warme verwijzing van 1e lijn gezondheidzorg naar welzijn plaatsvindt (evaluatie juni 2015).

Calamiteitenprotocol Jeugd

Calamiteiten in de jeugdhulp kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen en kunnen grote invloed hebben op gemeenten en instellingen. Nu de jeugdhulp een verantwoordelijkheid van de gemeente is, komen calamiteiten rondom jeugd veel nadrukkelijker op de lokale agenda. Het is daarom goed dat alle betrokken partijen elkaar zo snel mogelijk weten te vinden bij een calamiteit. Het college van b. en w. heeft daarom in februari een calamiteitenprotocol vastgesteld waarin afspraken staan over hoe te handelen in geval van een calamiteit. Daarnaast is er een lokale instructiekaart gemaakt met contactgegevens van alle relevante partijen. Zo kunnen we snel handelen en verbindingen leggen als dat nodig is.  

Werkconferentie cliënt- en burgerparticipatie

Op 26 maart jl. organiseerde de gemeente een werkconferentie over cliënt- en burgerparticipatie. Tijdens deze bijeenkomst is met een beperkte en gerichte groep - bestaande uit ervaringsdeskundigen, leden van de Wmo-raad en Cliëntenraad Werk & Inkomen - van gedachten gewisseld over de vraag hoe cliënt- en burgerparticipatie opnieuw in te richten. We hebben namelijk te maken met hele nieuwe doelgroepen vanaf dit jaar in de jeugdzorg en nieuwe Wmo. De bestaande cliëntenparticipatie voldoet daarom niet meer.

Vooraf hadden we samen met de huidige Wmo-raad en de Cliëntenraad Werk & Inkomen een model ontwikkeld. Tijdens de werkconferentie is dit conceptmodel toegelicht. Aan de hand van een aantal themavragen is dit model met alle aanwezigen besproken. Aan het einde van de werkconferentie vond een plenaire terugkoppeling plaats met de belangrijkste conclusies en opgedane inzichten. In een vervolgsessie werken we op 23 april met een kleinere groep enthousiaste deelnemers verder door aan een aantal praktische zaken. Medio juni nodigen we alle betrokken deelnemers weer uit om hen bij te praten. De verwachting is dat de gemeenteraad in oktober een besluit neemt over deze nieuwe vorm van cliënt- en burgerparticipatie.