Ontheffing licht, geluid en/of sluitingstijden

Ontheffing licht, geluid en/of sluitingstijden

Wil je meer geluid produceren dan is toegestaan? De verlichting buiten langer laten branden? Of tot een later tijdstip geopend zijn? Misschien wel op zondag werkzaamheden verrichten? Dan moet je hiervoor een ontheffing voor aanvragen. 

Klik op onderstaande links om te weten wanneer je welke ontheffing nodig hebt. 

Uiterlijk 3 weken voordat je de ontheffing nodig heeft moet je de ontheffing aanvragen.

 

Inloggen met DigiD Ontheffing aanvragen bewoner Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Ontheffing aanvragen ondernemer

Overzicht kosten ontheffingen 2024

Soort ontheffing Tarief
Ontheffing sluitingstijd € 80,85 en per uur* of gedeelte daarvan € 5,35 met een maximum van € 124,10
Ontheffing verlichting sportactiviteiten € 80,85
Ontheffing lichthinder € 80,85
Ontheffing geluidsgrenswaarden € 80,85
Ontheffing geluidhinder € 80,85
Ontheffing werktijden € 80,85
* het uurtarief is op basis van het aantal uur wat je na sluitingstijd open bent. Vraag je de ontheffing meer dan 4 weken voor de activiteit aan? Dan ontvangt je € 20,21 korting.

Wanneer heb je welke ontheffing nodig?

De basisregel is dat horecabedrijven van 0.00 uur tot 7.00 uur gesloten zijn. In onderstaande tabel zijn alle uitzonderingen op de basisregel te lezen:

Uitzondering op basisregel

Soort onderneming Maandag t/m vrijdag Zaterdag en zondag
Restaurants 1.00 uur – 7.00 uur 2.00 uur – 7.00 uur
Cafés 1.00 uur – 7.00 uur 3.00 uur – 7.00 uur Eenrichtingsprincipe tot 4.00 uur
Sportkantines 1.00 uur – 7.00 uur 1.00 uur – 7.00 uur
Sociaal Cultureel Centra 0.00 uur – 7.00 uur 2.00 uur – 7.00 uur
Een bij een openbare inrichting behorend terras van 1 mrt t/m 1 nov. 00.00 uur – 7.00 uur 01.00 uur – 7.00 uur
Een bij een openbare inrichting behorend terras van 1 nov t/m 1 mrt 01.00 uur – 7.00 uur 01.00 uur – 7.00 uur

Het hele artikel is terug te lezen in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Regels ontheffing

 • er kan maximaal 12 dagen per kalenderjaar een tijdelijke ontheffing worden verleend;
 • het maximum aantal ontheffingen geldt per openbare inrichting. Inrichtinghouders zijn zelf verantwoordelijk voor het verdelen van de ontheffingen.

Paracommercie (sportkantines en sociaal culturele centra)

 • de tijdelijke ontheffing sluitingstijd mag alleen worden gebruikt in het kader van een activiteit die past binnen de doelstelling van de paracommerciële instelling (ontheffinghouder);
  1. als de paracommerciële instelling haar activiteiten organiseert in een openbare inrichting waarvoor alleen de bestemming ‘Sport’ geldt, dient de activiteit waarvoor ontheffing verleend wordt een sport- of clubgerelateerde activiteit te zijn.
  2. met het verlenen van een tijdelijke ontheffing sluitingstijd stelt de burgemeester op grond van artikel 2:34b derde lid van de APVde schenktijd vast op een half uur voor de uiterste sluitingstijd.

Weigeringsgronden

Een ontheffing wordt geweigerd als:

 • er onvoldoende maatregelen zijn genomen om eventuele (geluids)overlast als gevolg van het gebruik van de ontheffing te voorkomen;
 • er onvoldoende maatregelen zijn genomen om de openbare orde en veiligheid te waarborgen.

Uiterste sluitingstijd

De burgemeester bepaalt de uiterste sluitingstijd van de ontheffing aan de hand van:

 • de gevraagde sluitingstijd;
 • de aard van de activiteit;
 • de te verwachten overlast en vrees voor verstoring van de openbare orde en veiligheid;
 • eerdere ervaringen met de aanvrager of openbare inrichting.

Voorschriften

Aan de ontheffing kan de burgemeester in ieder geval de volgende voorschriften verbinden:

 • de ontheffing is niet van toepassing op een bij de openbare inrichting behorend terras of (al dan niet) tijdelijk geplaatste aanhorigheid zoals een overkapping;
 • een half uur voor de uiterste sluitingstijd moet de drankverstrekking gestaakt zijn en de verlichting aan;
 • er dient minimaal 1 persoon per 100 bezoekers aanwezig te zijn die toezicht houdt op een goed verloop van de activiteiten. Ook bij minder dan 100 bezoekers dient er minimaal 1 persoon aanwezig te zijn die toezicht houdt;
 • deze toezichthouders dienen nuchter en aanspreekbaar te zijn;
 • de ontheffinghouder brengt omwonenden vooraf schriftelijk op de hoogte van de activiteit. Een kopie van deze kennisgeving moet naar de gemeente gestuurd te worden.

Ontheffing verlichting sportactiviteiten

De verlichting op een sportcomplex moet tussen 23:00 en 07:00 uur uit zijn en als er niet wordt gesport of onderhoud plaatsvindt. Wij kunnen voor maximaal twaalf dagen per jaar ontheffing voor het gebruik van die verlichting tussen 23:00 en 07:00 uur verlenen. Verwachten wij dat daardoor ontoelaatbare lichthinder ontstaat? Dan weigeren wij die ontheffing. Aan een ontheffing verbinden wij voorschriften. Voor een ontheffing hoeft een sportvereniging niet te betalen.

Ontheffing lichthinder

Het is buiten inrichtingen verboden om lichthinder te veroorzaken. Wij kunnen ontheffing van dat verbod verlenen. Verwachten wij dat daardoor ontoelaatbare lichthinder ontstaat? Dan weigeren wij die ontheffing. Aan een ontheffing verbinden wij voorschriften. Voor een ontheffing hoeven niet-commerciële partijen niet te betalen, commerciële partijen wel.

Ontheffing geluidgrenswaarden

Een inrichting moet aan de geluidgrenswaarden in het Activiteitenbesluit milieubeheervoldoen. Wij kunnen voor maximaal twaalf dagen per jaar ontheffing van die grenswaarden verlenen. Verwachten wij dat daardoor ontoelaatbare geluidhinder ontstaat? Dan weigeren wij die ontheffing. Aan een ontheffing verbinden wij voorschriften. Voor een ontheffing hoeven niet-commerciële inrichtingen niet te betalen, commerciële inrichtingen wel.

Ontheffing geluidhinder

Het is buiten inrichtingen verboden om geluidhinder te veroorzaken. Wij kunnen ontheffing van dat verbod verlenen. Verwachten wij dat daardoor ontoelaatbare geluidhinder ontstaat? Dan weigeren wij die ontheffing. Aan een ontheffing verbinden wij voorschriften. Voor een ontheffing hoeven niet-commerciële partijen niet te betalen, commerciële partijen wel.

Ontheffing werktijden

Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden mogen alleen op werkdagen en op zaterdagen tussen 07:00 en 19:00 uur plaatsvinden. Wij kunnen ontheffing voor werkzaamheden buiten die dagen en tijden verlenen. Verwachten wij dat daardoor ontoelaatbare hinder ontstaat? Dan weigeren wij die ontheffing. Aan een ontheffing verbinden wij voorschriften. Voor een ontheffing moeten commerciële partijen betalen.

Ontheffing Zondagswet

Het is verboden om op zondag geluid te maken dat op meer dan 200 m afstand hoorbaar is. De burgemeester kan voor de tijd na 13:00 uur ontheffing van dat verbod verlenen. Verwacht hij dat daardoor ontoelaatbare geluidhinder ontstaat? Dan weigert hij die ontheffing.

Het is ook verboden om op zondag voor 13:00 uur openbare vermakelijkheden te houden. De burgemeester kan ook ontheffing van dat verbod verlenen.

Aan een ontheffing kan de burgemeester voorschriften verbinden. Voor een ontheffing hoeven niet-commerciële partijen niet te betalen, commerciële partijen wel.