Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Graafmelding

Voor alle graafwerkzaamheden in het openbare gebied van de gemeente Houten is een graafmelding nodig. Een graafmelding kunt u minimaal 3 werkdagen voor de start van de werkzaamheden aanvragen via de website MOOR werkt; https://mijn.moorwerkt.nl. Een graafmelding die correct is gedaan wordt binnen drie werkdagen digitaal geaccordeerd.

Tijdens de uitvoering dient de door de gemeente goedgekeurde graafmelding op het werk aanwezig te zijn. Aannemers die zonder geldige graafmelding werkzaamheden verrichten in het openbare gebied zijn in overtreding en worden weggestuurd.

Voor calamiteiten en storingen geldt een versnelde procedure, hierbij wordt graafmelding direct digitaal (24/7) verstrekt. Naderhand wordt getoetst of deze versnelde procedure terecht is gebruikt.

Kabels en leidingen plaatsen, vergunning

Bij vergunningaanvragen, instemmingsbesluiten en graafmeldingen zijn in de gemeente Houten de AVOI en het handboek kabels en leidingen van toepassing.

Algemene verordening ondergrondse infra (AVOI)

De AVOI is van toepassing bij de aanleg, het in stand houden en het opruimen van kabels en/of leidingen voor netten in of op openbare gronden in de gemeente Houten. Dit voor zover de gemeente deze gronden beheert, in bezit heeft of daarvoor coördinatieverplichtingen heeft conform de Belemmeringswet en Privaatrecht en/of Telecommunicatiewet. De AVOI geeft enerzijds invulling aan de wettelijke (Telecommunicatiewet) plicht voor de gemeente om een Telecommunicatieverordening op te stellen. Anderzijds wordt beleidsmatig voorzien in lokaal beleid dat ook andere netten van kabels en leidingen (nutsvoorzieningen) betreft.  

Handboek kabels en leidingen

In dit handboek staan de standaard bepalingen voor het opnemen van de sleufverharding, het graven, aanvullen en verdichten van sleuven en het leggen van kabels en leidingen in gronden die in eigendom of beheer zijn bij de gemeente Houten. In het handboek worden ook uitzonderingen en sancties genoemd voor wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Het doel van het handboek:

  • Het bevorderen van een veilige ligging en ordening van de ondergrondse infrastructuur.
  • Het beperken van overlast en het bevorderen van een veilige omgeving voor de burgers tijdens de werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur.
  • Het voorkomen van schade aan private- en gemeentelijke eigendommen.
  • Het borgen van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Vergunning of instemmingsbesluit

Voor werk met een omvang groter dan 5 meter moet in het ontwerpfase een nutsvergunning of instemmingsbesluit aangevraagd worden conform het Handboek Kabels en leidingen. Een nutsvergunning of instemmingsbesluit kan digitaal of via de post worden ingediend via de mailbox avoi@houten.nl. of postbus 30, 3990 DA Houten. De gemeente beoordeelt de aanvraag en verstrekt, wanneer er geen bezwaren zijn, binnen 8 weken een nutsvergunning of instemmingsbesluit. Wanneer een werk kleiner is dan 5 meter is een nutsvergunning of instemmingsbesluit niet nodig en kan worden volstaan met een graafmelding.

Vóór het aanvragen van een nutsvergunning of instemmingsbesluit dient u met de coördinator kabels en leidingen te overleggen of er proefsleuven nodig zijn. Voor het maken van proefsleuven is een graafmelding nodig.

  Naast de nutsvergunning of het instemmingsbesluit is in de realisatiefase altijd een graafmelding nodig. Na beëindiging van de werkzaamheden moet het werk via de website MOOR gereed worden gemeld.

Beschikbare digitale documenten:

Print Icoon printen