Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Laatste nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over de ontwikkelingen in het kader van WMO & Jeugd vanuit de Regionale Backoffice Lekstroom.

Scheidingslijn

Fysieke overlegtafels jeugd en wmo

Afgelopen weken zijn de fysieke overlegtafels geweest in Houten. Voor wmo op 17 september en 1 oktober en voor jeugd op 24 september en 8 oktober.
Er komt nog een 3e fysieke overlegtafel in verband met de indexering. De verslagen van deze tafels staan op deze website:

scheidingslijn

Presentatie marktconsultatie inkoop Wmo en Jeugd

Klik hier om de presentatie van Wmo te vinden.

Klik hier om de presentatie van de Jeugdwet te vinden.

Vragen of meer informatie? Stuur een mail naar inkoop@regiolekstroom.nl

scheidingslijn

Uitnodiging marktconsultatie inkoop Jeugd en Wmo-dienstverlening

6 juni 2019

De vijf gemeenten van de regio Lekstroom ontwikkelen gezamenlijk een nieuwe inkoopstrategie voor de Wmo en Jeugd-dienstverlening voor de periode 2020 en verder.

De afgelopen maanden hebben wij de nodige informatie opgehaald over de huidige manier van inkopen, bij zowel aanbieders, sociale teams als gemeenten. Graag delen wij onze bevindingen met u. Ook kunt u uw input geven op onze uitgangspunten en ideeën voor de nieuwe inkoopstrategie.

Daarom organiseren wij twee markt consultaties.

  • Wmo: woensdag 26 juni 2019 van 15.00 – 16.30 uur. De marktconsultatie betreft de Wmo-begeleiding (individueel en groep). Voor de huishoudelijke ondersteuning loopt een apart inkooptraject. Bekijk de agenda.
  • Jeugd: woensdag 26 juni 2019 van 13.00 – 14:30 uur. Bekijk de agenda

U bent van harte uitgenodigd in het stadhuis van de gemeente Houten (Onderdoor 25).

Aanmelden

U kunt zich opgeven via dit mailadres contractbeheer@regiolekstroom.nl

Onder vermelding van ‘aanmelding bijeenkomst Wmo 26 juni’. Maximaal 2 personen per organisatie. Aanmelden kan tot vrijdag 21 juni 12.00 uur. Let op: er is een gelimiteerd aantal plekken beschikbaar.

Wij zien u graag op woensdag 26 juni op het stadhuis van de gemeente Houten!

scheidingslijn

Overlegtafel inkoop

22 mei 2019

Ieder jaar organiseren wij overlegtafels inkoop, om de voortgang te bespreken rondom de zorg van onze inwoners. Tijdens dit overleg  komen er zaken als indexering aan de orde. 

Dit jaar worden deze overlegtafels inkoop Jeugdhulp en WMO ook  gehouden:

  • Op 17 september en (indien nodig) 1 oktober wmo van 15.00 tot 17.00 uur
  • Op 24 september en (indien nodig) 8 oktober jeugd van 15.00 tot 17.00 uur

Let op! Deze tafel specifiek is voor genodigden, die daarvoor een agendaverzoek hebben ontvangen.

Naast de gebruikelijke agendapunten willen wij u attenderen op het volgende:

Zoals bekend lopen de huidige overeenkomsten voor Jeugdhulp en WMO tot en met 31 december 2019. Op dit moment zijn wij, samen met alle betrokkenen (inclusief een aantal zorgaanbieders), bezig met het opstellen van een nieuwe inkoopstrategie. Het opstellen en uitwerken van deze nieuwe inkoopstrategie vergt meer tijd dan voorzien. Bovendien hebben alle betrokkenen (sociale teams, aanbieders en RBL) na vaststelling van deze nieuwe strategie tijd nodig, om bijvoorbeeld zaken als het aanpassen van de bedrijfsvoering en de administratieve processen goed in te regelen. Tot slot is er een gedegen overgangsperiode nodig om de lopende zorg en ondersteuning aan onze inwoners niet in gevaar te brengen. Om die reden zijn wij voornemens om de huidige contracten met een jaar te verlengen. Dit punt zal apart geagendeerd worden op de agenda.

De stukken voor het overleg worden geplaatst op de website.

Zodra de agenda bekend is wordt deze op de website geplaatst. Voor vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met uw accounthouder:

Jeugd: Linda Pellikaan, linda.pellikaan@regiolekstroom.nl  en

Wmo; Hanneke Bekkering, hanneke.bekkering@regiolekstroom.nl

scheidingslijn

Gemeente Ijsselstein draagt zorg over aan RBL

Vanaf medio juni 2019 zal de gemeente IJsselstein haar administratieve taken omtrent de Wmo zorg gaan overdragen aan de Regionale Backoffice Lekstroom. Er wordt hard gewerkt aan deze overgang zodat we u en de inwoners optimaal van dienst kunnen blijven zijn. Daarnaast proberen we de administratieve lasten, die deze verandering met zich meebrengt, te minimaliseren. Waarbij de continuïteit van de zorg het belangrijkste aspect in deze overgang zal zijn. In deze brief leest u wat deze administratieve taken voor u gaan betekenen.

Vragen of meer informatie? Stuur een mail naar administratiewmo@regiolekstroom.nl 

lijn

Wijziging contactgegevens

9 april 2019

Vanaf 1 mei 2019 is het mailadres backofficelekstroom@houten.nl niet meer bereikbaar.

Na 1 mei wordt de mail, die verstuurd is naar dit adres niet meer gelezen.

Voor jeugdzaken kunt u mailen naar: administratiejeugdhulp@regiolekstroom.nl
Telefoonnummer 030 6392 611

En voor wmo zaken naar: administratiewmo@regiolekstroom.nl
Telefoonnummer 030 6392 611

Voor contractbeheer en accounthouders naar: contractbeheer@regiolekstroom.nl
Telefoonnummer 030 6392 611

scheidingslijn

Vragen en antwoorden Vijfheerenlanden

23 november 2018

Van 1 januari 2019 zal de gemeente Vijfheerenlanden vanaf 1 januari 2019 de inkoop en administratie/backoffice voor jeugdhulp beleggen bij de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL). De Regionale Backoffice Lekstroom heeft een vraag en antwoord sectie opgesteld om snel antwoord op de meest gestelde vragen te kunnen geven.

De jeugdzorg aanbieders die momenteel zorg leveren vanuit Leerdam en Zederik ( en doorlopend in 2019), maar nog geen contract hebben in regio Lekstroom kunnen zich aanmelden via het digitale formulier "Aanmelden nieuwe zorgaanbieder". De jeugdzorg voor Vianen is al belegd binnen de RBL. De link naar de contracten voor de Jeugdzorg staat onder de links aan de rechterzijde van deze pagina.

Lijn

Bijeenkomst Ontwikkeling Jeugdhulp VHL

16 november 2018

Op 5 november j.l. is er een presentatie gegeven in gemeente Vianen door Vijfheerenlanden en de Regionale Backoffice Lekstroom.  Bekijk hier de presentatie terug "ontwikkelingen jeugdhulp VHL voor aanbieders jeugdhulp". 

In de factsheet lees je uitgebreide uitleg over het declaratieproces. Hoe verloopt het proces voor u in 2018 (voor 01-01-2019) en de periode erna (na 31-12-2018).

Lijn

Uitbreiding regio Lekstroom Jeugdzorg per 01-01-2019

22 oktober 2018

De gemeenten Leerdam en Zederik vormen vanaf 1 januari 2019 samen met de gemeente Vianen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze gemeente is dan onderdeel van de provincie Utrecht. Er wordt hard gewerkt aan deze overgang van provincie, zodat we de inwoners ook vanaf 1 januari 2019 optimaal van dienst kunnen zijn. Voor de Jeugdzorg betekend dit dat gemeente Vijfheerenlanden vanaf 1 januari 2019 de inkoop en administratie/backoffice voor jeugdhulp beleggen bij de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL).

De jeugdzorg aanbieders die momenteel zorg leveren vanuit Leerdam en Zederik ( en doorlopend in 2019), maar nog geen contract hebben in regio Lekstroom kunnen zich aanmelden via het digitale formulier "Aanmelden nieuwe zorgaanbieder". De jeugdzorg voor Vianen is al belegd binnen de RBL. De link naar de contracten voor de Jeugdzorg staat onder de links aan de rechterzijde van deze pagina.

Lijn

Ontwikkeling app voor wachttijden en beschikbaarheid van zorg

20 augustus 2018

Sinds een goed jaar loopt er een project rondom het ontsluiten van wachttijden & beschikbare zorg om verwijzers te faciliteren binnen de jeugdhulp.

De regio Zuid Oost Utrecht heeft hierbij de samenwerking gezocht met andere regio’s om gezamenlijk na te denken over de wachttijdenproblematiek. Dit heeft ertoe geleid dat de regio’s Utrecht Stad, Utrecht West, Eemland, Lekstroom en Zuid Oost Utrecht (in totaal zijn dat 23 gemeenten) een app gaan ontwikkelen voor ‘ de beschikbaarheid van zorg’. Deze app zal de komende maanden gebouwd worden en we verwachten dat eind september bekend is wanneer deze app in gebruik zal worden genomen.

Het uitgangspunt is dat de app u als aanbieder administratief ontlast doordat u via één app uw wachttijden voor deze vijf regio’s kunt doorgeven aan de gebruikers. Dat zijn in eerste instantie de verwijzers, zoals huisartsen, gecertificeerde instellingen (GI’s), medisch specialisten en lokale teams van alle gemeenten.

De app zal na lancering verder ontwikkeld worden. Wij hebben hiervoor onder meer een klankbordgroep ingesteld bestaande uit zorgaanbieders, toegangsmedewerkers en cliëntvertegenwoordiging. Zij zijn ook betrokken geweest bij de ontwikkeling.

Lijn

Mailing 30-05-2018 Tarieven Maatwerkvoorziening Begeleiding Lekstroomgemeenten 2018

Op 30-05-2018 hebben wij een mailing verstuurd naar gecontracteerde Wmo aanbieders Begeleiding. Bekijk de inhoud van de mail.

Lijn

Tijdelijk uitval Vecozo en uitvraag eerste kwartaalrapportage 2018.

Landelijk wordt een nieuwe versie van Vecozo geïnstalleerd. Het digitale berichtenverkeer werkt de komende weken daardoor niet. In de PDF bijlage “De invoering van berichtenstandaarden iWmo 2.2 en iJw 2.2” vindt u de consequenties van deze wijziging.

Lijn

Mailing 26-04-2018 Bevestiging afspraken van de fysieke overlegtafel WMO 2017 voor 2018

Alle colleges van de gemeenten Lopik, Vianen, IJsselstein, Houten en Nieuwegein hebben akkoord gegeven op het Addendum Wmo 2018 met tarieven en afspraken. U kunt dit Addendum hier downloaden. Het Addendum maakt onderdeel uit van de deelovereenkomst. De afspraken zijn gemaakt in de fysieke overlegtafel 2017.

Lijn

Mailbrief financiële afsluiting 2017 in regio Lekstroom 

31 oktober 2017

Wij vraag bij deze uw aandacht voor de financiële afsluiting 2017 in regio Lekstroom. Regio Lekstroom maakt gebruik van het landelijke accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2017.

Hier vindt u de brief die per mail aan de Jeugdzorgaanbieders en de brief die per mail aan de Wmo aanbieders verstuurd is. 

Lijn

Informatiebijeenkomst afschaffing DBC’s/trajectprijzen jGGZ regio Lekstroom

25 oktober 2017

Met ingang van 1-1-2018 wordt de DBC structuur afgeschaft. Alle jGGZ aanbieders moeten dan over op tarifering per minuut. Ook worden de landelijke productcodes aangepast.  

Op 23 oktober jl was een informatiebijeenkomst over de omzetting van alle jGGZ producten naar de nieuwe productcodes. De sheets van deze presentatie kunt u hieronder downloaden. Er worden 3 soorten productcodes omgezet:

a. DBC's (52A00-serie)

b. Trajecten in de basis jGGZ (51A01 t/m 51A04)

c. jGGZ op urencodes In de presentatie is per soort productcode uitgewerkt hoe de omzetting plaatsvindt, en wat u daar als aanbieder zelf voor moet doen. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen via backofficelekstroom@houten.nl

Download hier de presentatie Omzetting productcodes JGGZ

Lijn

Cliënt ervaringsonderzoek

Oktober 2017

In 2018 gaan de gemeenten in regio Lekstroom een cliënt ervaringsonderzoek doen bij de cliënten die in 2017 jeugdhulp hebben gekregen. Dit onderzoek is wettelijk verplicht vanuit de Jeugdwet. Meer informatie hierover leest u in de "Uitvraag cliëntervaringsonderzoek".

Print Icoon printen