Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Productverantwoording WMO Begeleiding en Huishoudelijke Ondersteuning 2020

Betreft: Verantwoording 2020 Wmo

Geachte zorgaanbieder,

Graag vraagt de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) uw aandacht voor de financiële afsluiting van het boekjaar 2020 voor de Jeugdwet. De RBL maakt hiervoor gebruik van het Landelijk accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2020.

Er zijn in 2021 drie momenten waarop wij, middels het Verantwoordingsformat 2020 Wmo, informatie van u vragen.

 1. Wij vragen u om uiterlijk 1 februari 2021, per gemeente, op productniveau een voorlopige inschatting van de omzet over 2020 aan te leveren. Deze informatie hebben de regiogemeenten nodig om hun voorlopige jaarafsluiting te maken. 
  Wij zouden u nadrukkelijk willen vragen om voor het doorgeven van de omzetschattingen het format Verantwoordingsformat 2020 Wmo te hanteren (zie bijlage).
  Daarnaast wijzen wij u er graag op wijzen dat eventueel nog niet ingediende declaraties over 2020, conform de deelovereenkomst jeugdhulp Lekstroom, uiterlijk 6 weken na afloop van 2020 aangeleverd dienen te worden.
   
 2. Vervolgens vragen wij u om uiterlijk 1 maart 2020, conform het landelijke protocol, per gemeente een opgave van uw productie (omzet) aan te leveren, wederom op productniveau. Ook hiervoor vragen wij u nadrukkelijk het format Verantwoordingsformat 2020 Wmo te hanteren (zie bijlage).
   
 3. Afsluitend vragen wij u om, conform het landelijke protocol, uiterlijk 1 april 2020 uw officiële verantwoording 2020 op basis van de 3-sporen-aanpak aan te leveren:

De financiële verantwoording in het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo) ziet er door de coronamaatregelen zoals de continuïteitsbijdrage- en de meerkostenregeling anders uit dan in voorgaande jaren. VNG, BZK, VWS, Zorgbranches, NBA (beroepsorganisatie van accountants) en het Ketenbureau i-Sociaal Domein hebben gezamenlijk een aanpak opgesteld voor de financiële afwikkeling van de corona-compensatie 2020.

Er is sprake van één verantwoording op basis van een ‘drie-sporen beleid’. Uitgangspunt bij deze aanpak is de balans tussen behoeften van zorgfinanciers (gemeenten) aan informatie en de mogelijkheden van zorgaanbieders om daar redelijkerwijs aan te voldoen. Daarmee wordt de verantwoording over het coronajaar 2020 uitvoerbaar gehouden en worden onnodige administratieve lasten voorkomen.

Spoor 1    

Voor zorgaanbieders met een omzet binnen de regio Lekstroom tot en met € 50.000  gebeurt dit middels een zogenaamde bestuurdersverklaring. Wij verzoeken u hiervoor wederom het format Verantwoordingsformat 2020 Wmo te hanteren. U kunt dit format zelf invullen en ondertekenen.

Voor zorgaanbieders met een omzet binnen de regio Lekstroom vanaf € 50.000 gebeurt dit middels een financiële productieverantwoording, voorzien van een controleverklaring van een gecertificeerd accountant.

N.B: Hoewel in de toelichting bij het landelijke protocol een grens van € 125.000 wordt genoemd, hebben de colleges van B&W van de Lekstroomgemeenten besloten om vast te houden aan het grensbedrag van € 50.000. Dit op basis van de ervaringen met de eigen accountant voor de controle over 2015 t/m 2019.

Spoor 2      

Leveranciers die zich in 2020 beroepen op de overeenstemming niet-geleverde zorg (continuïteitsbijdrage) en de eventueel gemaakte meerkosten verantwoorden dit middels het format omzetgarantie distributie.

Met betrekking tot het bepalen van de definitieve continuïteitsbijdrage over de periode maart tot en met juni 2020 wordt u nog nader geïnformeerd.

Spoor 3

Leveranciers met een omzet vanaf € 50.000 die zich in 2020 beroepen op de coronacompensatieregeling dienen eventuele compensatie en/of meerkosten toe te lichten middels een schriftelijke bijlage die aan de jaarrekening van de organisatie wordt toegevoegd.

U vindt het Verantwoordingsformat 2020 Wmo, het landelijke accountantsprotocol 2020 en overige formulieren in de bijlagen van deze mail. U kunt ze ook downloaden via onderstaande link: https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/57981492/administratieve-en-financiele-processen-en-verantwoording-tijdens-coronacrisis/files

Als u problemen ondervindt met declareren of vragen mocht hebben over de verantwoording 2020, vragen wij u met spoed contact op te nemen met de Regionale Backoffice Lekstroom, via het e-mailadres: verantwoording@regiolekstroom.nl.

Met vriendelijke groet,

Dhr. Eric van Eijk

Teammanager Regionale Backoffice Lekstroom

Print Icoon printen