Bouwplan De Grassen

Bouwplan Grassen (Hofstad IVB)

Houten krijgt er een nieuwe woonwijk bij in de Grassen. In het gebied tussen de afslag Het Gras, de warmtekrachtcentrale en gebouw De Limes komen maximaal 220 woningen. In drie verschillende deelgebieden is er ruimte voor rijwoningen, appartementen en parkwoningen (zie verkavelingskaart). De bouwhoogte varieert van 10 meter aan de kant van de bestaande woningen tot maximaal 16 meter bij de spoorlijn.

Op dit moment is de Gemeente nog in onderhandeling met de ontwikkelaar.

Verkeersmetingen de Grassen 31 oktober

Om de toename van het verkeer als gevolg van woningbouw in de komende jaren (2023 – 2024) te monitoren, wordt er 2 keer per jaar een verkeersonderzoek gedaan.

Tijdens een verkeersonderzoek worden 2 weken lang metingen verricht van hoeveelheid, samenstelling en snelheid van het verkeer. Ook wordt er gekeken naar de verkeersafwikkeling (eventuele wachtrijen) en verkeersveiligheid.

Mocht u een storing signaleren gedurende het onderzoek (bijvoorbeeld een losgereden telslang) dan kunt u dit mailen aan ndc-info@ndc-nederland.nl of telefonisch doorgeven op 088 – 2542001.

U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van de resultaten door het sturen van een mail naar ndc-info@ndc-nederland.nl. U wordt dan ook uitgenodigd voor het bijwonen van een (digitale) bewonersavond waarin de resultaten worden toegelicht en u de mogelijkheid heeft om vragen te stellen. Heeft u zich al eerder aangemeld voor het ontvangen van resultaten dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden.

In de week van 1 maart wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijpmaken van Hofstad 4b. De overtollige grond wordt afgegraven zodat het terrein in het 2e kwartaal van dit jaar bouwrijp gemaakt kan worden.
De afgegraven grond wordt afgevoerd naar de weilanden langs de Rietdijk en daar verwerkt in de aanleg van een gebied voor steenuilen.

De werkzaamheden duren 3 à 4 weken, tot eind maart, en in deze periode zal er meer verkeer op de Rietdijk rijden.
De Rietdijk is zowel een fietspad als een landbouwroute, maar (door corona en beter weer) wordt er meer fietsverkeer verwacht en daarom worden er tijdelijk extra passeerplekken gemaakt met rijplaten.

Bouwrijp maken

Begin 2021 wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Dit betekent dat het bouwterrein vrij is van obstakels, dat de grond schoon is en de nodige voorzieningen (nutsvoorzieningen, wegen, etc.) aanwezig zijn.

Ook moet het terrein op sommige plekken opgehoogd, verbeterd of vlak gemaakt worden. Aanwezige begroeiing op het terrein, zoals bomen en struiken, moeten verwijderd worden.  Voor deze werkzaamheden wordt er voor de veiligheid een hek om het terrein heen gezet. De werkzaamheden duren ongeveer 12 weken.

De planning is als volgt

  • BP procedure > afgerond
  • Ontwerp inrichting openbare ruimte (iom bewonersgroep Citroengras) > doorlopend
  • Archeologisch onderzoek Bronstijd vindplaats > mei – juni 2020 afgerond
  • RCE-vergunning voor inrichting en woningbouw > vergunning is afgegeven
  • Bouwrijp maken (uitvoeringstermijn 12 weken) > 1e kwartaal 2021
  • Start woningbouw > 2e kwartaal 2021
  • Woonrijp maken > vanaf 1e kwartaal 2022
  • Oplevering laatste woningen > eind 2024

Het bouwverkeer rijdt over de tijdelijke weg Raaigras.

Deze weg loopt vanaf de afslag Het Gras langs het spoor richting de warmtekrachtcentrale. Ook het bouwverkeer voor De Grassen Noord maakt gebruik van het Raaigras.

Archeologische opgravingen in de Grassen zijn afgerond. Het terrein is een bijzondere plek want het is een archeologisch rijksmonument. Dat betekent dat het een terrein is met cultureel erfgoed. Op of in de bodem zijn resten, voorwerpen of andere sporen van menselijke aanwezigheid uit de Midden-Bronstijd (1800–1100 v.Chr.) en uit de IJzertijd/Romeinse tijd (800 v.Chr.-450 n.Chr.) bewaard gebleven.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is onder de indruk van de kwaliteit en bijzonderheid van de vondsten. RCE en de gemeente vinden daarom dat de vindplaatsen behouden moeten blijven. De archeologen van ADC ArcheoProjecten hebben de kleine locatie uit de Bronstijd opgegraven. Op de vindplaats uit de IJzertijd/Romeinse tijd wordt op een manier gebouwd die de vondsten en historische resten niet beschadigt. De kabels en leidingen in de grond worden aangelegd in een beschermende grondlaag die jaren geleden al extra daarvoor is aangebracht. De woningen staan straks op heipalen die op meer afstand van elkaar staan dan normaal. Zo blijft het grootste deel van het monument intact.

Het doel van de opgraving is om alle archeologische resten uit de Bronstijdvindplaats veilig te stellen. Er wordt zo ook veel kennis opgedaan. De opgraving is inmiddels afgerond. Er zijn resten van twee boerderijen en bijgebouwen gevonden. Hierdoor weten we nu hoe een boerenerf in Houten er in de Bronstijd moet hebben uitgezien. Verder zijn er kleine resten gevonden zoals aardewerk, bot van vee, etensresten, kookstenen, stenen gereedschap, kleine stukjes metaal en ook een fraaie barnstenen kraal. En, ook bijzonder, vijf melktanden uit een wisselgebit van een kind.

Wilt u meer weten over deze opgraving en de vondsten? Lees dan de nieuwsbrieven op https://www.archeologie.nl/nieuws.